Ilantad ang mga malisyosong balitang ipinapakalat ng 1st IBPA sa Hilagang Quezon!

Lumang tugtugin na ang ikinokorong kasinungalingan ng 1st Infantry Battalion (1st IBPA) at ng Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict (MTF-ELCAC) ng bayan ng General Nakar na pinangungunahan ng alkalde nito na si Eliseo Ruzol Sr. Magkasabay na ipinagmamalaki ng pasistang 1st IBPA at kurakot na MTF-ELCAC ng nasabing bayan ang diumano’y matagumpay na pagnyutralisa sa baseng masa at mga NPA na kumikilos sa nasabing bayan.

Naglabas ng pahayag ang 2nd Infantry Division (2nd ID) noong Setyembre 28 na malisosyong nagpakalat ng balitang 46 na tagasuporta ng NPA ang sumuko kay Mayor Ruzol noong Agosto 26. Sa nasabing panahon, panay na rin ang pakalat ng 1st IBPA na may ilang mga katutubong Dumagat na kasapi ng NPA ang sumuko sa kanila.

Lumilikha ng mga pekeng balita ang 1st IB para bigyan ng impresyon ang mamamayan ng General Nakar na humihina na ang rebolusyonaryong kilusan sa Hilagang Quezon. Pakana lamang ito ng reaksyunaryong gobyerno para idemoralisa ang malawak na masa sa General Nakar at ilayo sila sa kanilang kinikilalang tunay na hukbo.

Para wasakin ang pagkakaisa ng masa at ng hukbong bayan, bahagi ng pangkalahatang plano ng rehimeng US-Duterte ang paghahasik ng teror sa pamamagitan ng kampanyang sapilitang pagpapasuko. Nagsimula ang pakanang kontra-insurhensyang ito sa ilalim ng JCP Kapanatagan ng AFP sa Hilagang Quezon kasing-aga pa ng 2019. Tinarget ng noo’y 80th IBPA ang komunidad ng mga Dumagat sa kampanya nitong sapilitang pagpapasuko. Hanggang sa ngayon ay ipinagpapatuloy ng 1st IBPA ang pakanang ito na kadalasan ay ikinukubli sa tabing ng pamamahagi ng relief operations at mga serbisyo caravan ng local government units (LGUs). Sa kasalukuyan ay binubulabog na rin nila ang buhay ng mga karaniwang magsasaka at mangingisda ng Polillo Group of Islands, Real, Infanta, at General Nakar. Nananalasa ang mga sundalo at pulis na naglalayong kubrahin at solohin ang pangakong ayudang pinansyal sa mga surenderee sa ilalim ng Enhanced – Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP). Tiyak na mga karaniwang sibilyan lamang mula sa hanay ng mga katutubo, magsasaka, at mangingisda ang ilampung ipinagmamalaki ni Mayor Ruzol na tinakot, hinaras, at dinahas para sapilitang pasukuin.

Kasalukuyang iniinda ng mga magsasaka’t mangingisda ng Hilagang Quezon ang walang-habas na pagsuyod ng mga militar sa kanilang mga kaingin at mga koprahan. Naaabala ang pabawi pa lang na hanapbuhay ng mga magniniyog sa takot na sila ay saktan at dahasin ng mga sundalong nag-ooperasyon sa kanilang mga baryo at kaingin. Tigil ang trabaho ng mga mangingisda sa baybay-dagat dahil sa pagbabantay at paghihigpit ng mga militar. Samantala, pataksil namang iniraratsada ng magkasabwat na burukrata at dayuhang kapitalista ang konstruksyon ng mapaminsalang Kaliwa Dam at mga local tourism roads na binabantayan mismo ng bayarang 1st IBPA.

Malinaw sa karanasan ng mamamayan kung sino ang tunay na terorista. Patuloy na kinakalinga ng baseng masa ang kanyang Hukbong Bayan. Hindi na rin maitatago ang pagkamuhi ng mga Quezonin sa mga pulis at sundalong walang ginawa kundi mamerwisyo sa kanilang mga buhay. Mabibigo ang anumang pakana at plano ng kaaway ng mamamayan na sirain ang bakal na pagkakaisa ng NPA at ng mamamayan ng Hilagang Quezon.

Kailangang ilantad ng mamamayan ng Hilagang Quezon ang kasinungalingan na ipinapakalat ng 2nd ID at ng 1st IBPA. Kailangang halawan ng aral ng mamamayan ang militanteng praktika ng mamamayan ng iba pang bahagi ng lalawigan ng Quezon kung saan napapalayas ang mga nagkakampong sundalo sa kanilang mga baryo. Kailangang manginig sa takot ang mga sundalo’t pulis na patuloy na lumalabag sa karapatang-tao sa lakas ng daluyong ng sama-samang pagkilos ng mamamayan. Sa huli, sa pamumuno ng rebolusyonaryong kilusan, tiyak na mabibigo ang pakana ng kaaway na wasakin ang ating mga tagumpay at ang ating pagkakaisa.###

Ilantad ang mga malisyosong balitang ipinapakalat ng 1st IBPA sa Hilagang Quezon!