Bukas na Liham Ilantad, itakwil at labanan ang sabwatang AWR-SDA-203rd Brigade-PNP MIMAROPA sa gera laban sa mamamayang Mindoreño

Mariing kinukondena ng NDF-Mindoro at mamamayang Mindoreño ang pagpapagamit ng Adventist World Radio-Seventh Day Adventist (AWR-SDA), isang nagpapanggap na relihiyosong grupo sa maruming gera na inihahasik ng pasistang militar na 203rd brigade (BDE) na nagdulot ng malalang paglabag sa mga pantaong karapatan at karumal-dumal na krimen laban sa mamamayang Mindoreño.

Instrumento sa panlilinlang ang AWR-SDA ng 203rd BDE sa kontra-mamamayang programa nito ng pekeng pagpapasuko sa balangkas ng Enhanced Community Local Integration Program (ECLIP). Sa programang ito, sapilitang pinasusuko ang mga sibilyan lalunang mga katutubong Mangyan na biktima ng red-tagging, iligal na pag-iimbistiga, panggigipit, pananakot at tortyur ng AFP-PNP. Pinepresenta ang mga sibilyan bilang mga diumano’y sumukong kasapi ng New People’s Army (NPA). Ginagamit pa mismo ang mga pastor at simbahan ng AWR-SDA para sa mga aktibidad sa marahas na pekeng pagpapasukong ito ng AFP-PNP. Kasunod ng pagpapasuko ang pagpapabinyag sa kanila sa nasabing simbahan. Habang sa likod naman nito ay kinukulimbat ng mga kasabwat na upisyal militar ang P65,000 na pondong nakalaan sa bawat “mapapasuko” habang ilang lata ng sardinas at nodels lamang ang natatanggap ng kalakhan ng mga biktimang mamamayan.

Dagdag pa, kalapastanganang ideklara ng AWR ang CPP-NPA-NDFP sa inilathalang newsletter nito noong Hunyo 2021 bilang wanted men, criminals and assassins. Buong kasinungalingan at mapang-upat pang sinabing “ang mga rebeldeng ito ay nagtatago sa kalooban ng gubat at lalabas lamang upang lumaban, pumatay, at armado ng AK-47s. Karamihan sa kanila ay mga mamamatay-tao sa buong buhay nila.”

Ang mga akto at pahayag na ito ay malinaw na nagpapakita ng pagiging mangmang ng AWR-SDA sa katangian, layunin at rekord ng CPP-NPA-NDF sa mamamayan. Inilalantad lamang ng mga ito ang kontra-rebolusyonaryo at kontra-mamamayang mukha at kaibuturan ng AWR-SDA at ang maitim na sabwatan ng AWR-SDA sa 203rd Brigade sa pagpapatupad ng dahas at pasismo ng JCP-Kapanatagan ng rehimeng US-Duterte. Ang JCP-Kapanatagan ay gera laban sa bayan ng papet, pasista at tiranong rehimeng US-Duterte upang durugin ang rebolusyonaryong pwersa bago matapos ang termino nito sa Hunyo 2022. Nagkokoro ang AWR-SDA at ang 203rd Brigade sa saliw ng pandaigdigang gyera laban sa terorismo ng numero unong teroristang imperyalistang kapangyarihan sa buong mundo, ang imperyalismong US. Sa gayon, ipinapakita nito na ang AWR-SDA ay nagsisilbi sa imperyalismong US sa Pilipinas bilang isang espesyal na ahente sa pakikidigmang sikolohikal.

Dapat malaman ng buong bayan at internasyunal na komunidad ang mahabang listahan ng krimen ng 203rd Brigade laban sa mamamayang Mindoreño. Mula 2019 hanggang 2021 umaabot sa higit 126,000 mamamayang Mindoreño ang nabiktima ng mga Focused Miitary Operations (FMO) at Retooled Community Support Program Operations (RCSPO) na nananalasa sa 22 bayan sa isla ng Mindoro. Hanggang sa kasalukuyan tuluy-tuloy ang mga operasyong militar—nanghahalihaw, nangliligalig at malaking dislokasyon ang epekto sa pamumuhay ng mga Mindoreñong magsasaka at nagkakaingin. Gamit ng 203rd Bde ang 4th IB,76th IB,68th IB, 80th IB at 23rd DRC kasabwat ang PNP-MIMAROPA. Armado sila ng hindi bababa sa limang howitzers, dalawang FA50, at dalawang Blackhawk helikopters.

Sa mga barangay na pinukusan ng FMO at RCSPO araw-gabing ginigimbal ang mga mamamayan ng mga pambobomba, panganganyon at pang-iistraping mula sa ere. Ginagawang baraks ang mga kabahayan, eskwelahan, barrio hall at iba pang pampublikong pasilidad nila. Walang kaabog-abog na pinapasok ang kanilang mga tahanan, nanghahalughog, kinakatay ang mga alagang baboy at manok nila habang sinisira ang kanilang mga taniman at kaingin ng mga bomba at kanyon. Malaking dislokasyon sa pamumuhay ng mga tao ang ala-martial law na pagpapataw ng curfew at pagbabawal na magpausok sa mga kaingin at gubat.

Naitala sa tatlong-taong gera laban sa bayan ang anim (6) na kaso ng extra-judicial killings, 20 illegal arrests and detention, 19 kaso ng paniniil at paninira ng mga ari-arian; 73 kaso ng pananakot, panghaharas, illegal search, pang-aatakeng pisikal; at 12 kasong paglapastangan sa bangkay ng mga Pulang mandirigma na nasawi sa labanan. May tatlong katutubong nanay ang nagpakamatay dahil sa hindi matiis na takot at hirap. May dalawang buntis na naagasan dahil sa paninindak ng mga militar. Hindi mabilang ang mga kaso ng red-tagging sa mga taga-simbahan, mga estudyante at propesyunal, mga negosyante, mga pulitiko, mga may-ari ng pastuhan, mga kamag-anak o kaapelyido lamang ng mga kasapi ng BHB at marami pang ordinaryong sibilyan na nagpapahayag lamang ng kanilang mga sentimyento at puna sa mga katiwalian, labis na kapabayaan at mga pang-aabuso ng papet, pasista, kriminal at tiranong estado ng rehimeng US-Duterte.

Ang pagsuporta’t pagpapagamit ng AWR-SDA sa pasistang 203rd Bde bilang isang makinarya sa panlilinlang sa kanilang kontra-rebolusyonaryo at kontra-mamamayang mga operasyon ay de facto na pagsang-ayon at pagiging bahagi sa mga makahayop na panunupil at walang habas na paglabag sa karapatang pantao. Dapat ding malaman ng buong bayan at internasyunal na komunidad na ang pananahimik at hindi pagkondena ng AWR-SDA sa mga karumal dumal na krimen at paglabag sa karapatang pantao ng 203rd Bde sa Mindoro ay kasingkahulugan ng pagsuporta dito. Tunay na isang kabalintunaan para sa isang relihiyon at simbahan na nananalangin ng kapayapaan at kabutihan. Hindi pwedeng maghugas kamay ang AWR-SDA sa mga krimen laban sa mamamayan na nagaganap sa ilalim mismo ng tungki ng kanilang ilong. Nararapat itong ilantad at labanan ng mamamayan. Hinding-hindi ito kailanman mapapahintulutan at palalampasin ng mamamayan at rebolusyonaryong kilusan.

Isang batayang prinsipyo ng NDFP ang pagrespeto sa karapatan sa paniniwala. Ginagarantiya ang karapatang ito sa Patnubay sa Pagtatayo ng Demokratikong Gubyernong Bayan. Sa ganitong diwa, iginagalang ng demokratikong gobyernong bayan ang SDA bilang relihiyon at binigyan ang mga ito ng kalayaan at pahintulot na maglunsad ng aktibidad at mga proyekto sa isla ng Mindoro. Ngunit hindi inaasahan ng rebolusyonaryong kilusan na sa kalaunan ay magiging instrumento ang SDA sa kampanya ng AFP-PNP laban sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan. May dagdag na impormasyon ding nakalap na may nagaganap na pamimili at pagpapalawak ng lupa ang SDA at ilan nilang mga pastor sa Mindoro. Kapag nagpatuloy, hindi malayong mangyari ang rekonsentrasyon ng mga lupain at maging isang panginoong maylupa ang SDA at kanilang mga pastor na nagpayaman mula sa panlilinlang sa mga mamamayan. Dahil dito, mahihinuha na ginawang pilot project ng imperyalismong US ang SDA sa kanilang espesyal na proyekto sa pakikidigmang sikolohikal ang isla ng Mindoro at katutubong Mangyan. Ngayon ay ipinamarali pa ng AWR-SDA na palalawakin pa nila ang kontra-rebolusyonaryong aktibidad hanggang sa Mindanaw. Ngayon pa lamang, nararapat na ilantad, itakwil at labanan na ito ng sambayanang Pilipino.

Ang CPP-NPA-NDFP ay isang lehitimong pwersang nakikidigma sa nagaganap na digmang sibil sa Pilipinas laban sa mapang-api’t mapagsamantalang paghahari ng imperyalismong US sa Pilipinas kasabwat ang mga lokal na naghaharing uring malalaking burgesya-kumprador at panginoong maylupa. Sa higit limang dekada ay pinatunayan ng CPP-NPA-NDFP ang dalisay at marubdub nitong hangaring ipaglaban ang mga pambansa-demokratikong adhikain ng sambayanang Pilipino.

Sa isla ng Mindoro, ang CPP-NPA-NDFP ang siyang naging tunay na pwersang naging katuwang ng mga magsasaka’t katutubong Mangyan upang labanan ang pangangamkam ng mga lupain at pagsasamantala ng mga panginoong maylupa at lokal na tirano. Ilampung libong ektarya at ilandaang libong magsasaka at katutubo ang nakinabang sa rebolusyonaryong programa sa reporma sa lupa, alinman sa pamamagitan ng libreng pamamahagi ng mga lupaing nakumpiska ng CPP-NPA-NDFP sa mga despotikong panginoong maylupa o sa pamamagitan ng mga kampanya upang ibaba ang upa sa lupa, itaas ang sahod ng manggagawang bukid, pawiin ang usura at sapilitang pagpapatrabaho sa mga magsasaka.

Nauunawaan ng mamamayan ang pagiging makatarungan ng adhikain at gawain ng CPP-NPA-NDFP at sa gayon tinutumbasan nila ito ng di nagmamaliw na suporta. Ang walang patid at patuloy na lumalawak at lumalalim na suporta ng mamamayan sa makatarungang armadong pakikibakang inilulunsad ng CPP-NPA-NDFP ang siyang dahilan kung bakit hindi kailanman ito nagapi, magapi at magagapi ng kaaway. Mabibigo ang AWR-SDA at ang 203rd BDE-PNP MIMAROPA sa kanilang hangaring linlangin ang mamamayan upang wasakin ang rebolusyonaryong kilusan.

Tulad ng diktadurang US-Marcos na ibinagsak ng pwersa ng sambayanan at itinapon sa basurahan ng kasaysayan, lalabanan, ilalantad at itatakwil ng sambayanang Pilipino at ng mga Mindoreño ang sabwatang AWR-SDA-203rd BDE-PNP MIMAROPA bilang mga pangunahing instrumento ng tiraniko at kriminal na rehimeng US-Duterte sa paglulunsad ng kanilang gera laban sa bayan at laban sa mga Mindoreño.

Ilantad, labanan at itakwil ang sabwatang AWR-SDA-203rd BDE-PNP MIMAROPA sa panunupil at paglabag sa karapatang-tao!

Itigil ang mapanupil na gera laban sa bayan ng papet, kriminal, pasista at tiranong US-Duterte!###

Ilantad, itakwil at labanan ang sabwatang AWR-SDA-203rd Brigade-PNP MIMAROPA sa gera laban sa mamamayang Mindoreño