Inosente nga mga mangunguma, biktima sang pasistang tropa

New People’s Army
Napoleon Tumagtang Command
Larangan Dose

INOSENTE NGA MGA MANGUNGUMA
BIKTIMA SANG PASISTANG TROPA

Ginapanginbulahan sang Napoleon Tumagtang Command, ang madinalag-on nga pagpaslaw sang opensibang pagpanalakay sang 61st IB Philippine Army, batuk sa yunit sang NPA sa idalom sang Mt. Napulak Command, sadtong Abril 18, 2020. Maisog nga nag-agaw inisyatiba ang mga kaupod, sa naga-kubkob nga tropa sang army nga nagtuga sang 3 ka kaswalidad sa bahin sang kaaway. Ang nasambit nga pagpanalakay, isa ka maathag nga pagpanglanse sang AFP sa kahimtangan, nga tampad ginapatuman sang NPA ang deklarasyon sang unilateral ceasefire (UCF) sandig sa direktiba sang pungsodnon nga sentro sang Partido Komunista ng Pilipinas kag sang mataas nga kumand sang NPA. Katuyuan sang UCF nga mahatagan sang pangunahon nga pagtamod ang pag-away sa pandemic nga COVID-19 sa pungsod kag sa bilog nga kalibutan.

Sa pihak nga bahin, naga-upod kami sa malapad nga pumuluyo sa pagkondenar sang indi makatarungan nga pagpatay sang isa ka mangunguma nga tumandok sang Brgy. Onop, Miag-ao, Iloilo; pagdakop sang walo (8) ka manugpamuhag sang putyukan nga taga-Sibalom, Antique. Ginbasagan sila nga katapu sang NPA para lang matagaan – rason ang berdugo kag pasista nga binuhatan sang tropa militar. Batasan na sang pasistang AFP nga paukpan ang mga inosente nga sibilyan sa ila mga kapalpakan kag kapaslawan.

Ginapanawagan namon sa pamilya sang mga biktima kag sang malapad nga masang anakbalhas nga ipanggas ang kaisog sa pamensaron kag balatyagon. Indi magpadaog sa kahadlok. Sukton ang pasistang berdugo sang ila kriminal nga salabton sa mga biktima. Batuan ang nagasingki nga militarisasyon kag de facto martial law sang US-Rehimeng Duterte. Makigbuylog sa malapad nga masang anakbalhas sa pagsulong sang armadong paghimakas agud tapuson ang pagpamigos kag pagpanghimulos.

 

Inosente nga mga mangunguma, biktima sang pasistang tropa