International Women’s Day kalihokan sa naghagong kababayen-an alang sa kalingkawasan!

Malingkawasnong adlaw sa tanan kababayen-an ilabina sa mga membro sa Pulang Hukbo-ang Bagong Hukbong Bayan(BHB) dinhi sa NEMR, sa Mindanao ug sa tibuok nasud, ngadto sa mga membro sa rebolusyonaryong organisasyon masa sa MAKIBAKA, mga membro sa mga progresibong organisasyon sa kababayen-an, mga mag-uuma ug mamumuo, kabus sa kalungsuran , mga migrante, kabatan-onan ug estudyante ug mga propesyonal nga mga kababayen-an.

Mga pulang pagsaludo ngadto sa mga martir sa rebolusyonaryong kalihokan nga mga kababayen-an nga kadre ug membro sa BHB ug sa PKP(Partido Komunista ng Pilipinas). Kabahin sila sa “MGA MARTIR SA REBOLUSYON, BANTAYOG NGA DI MATAROG!” Karon ang ika-110 ka tuig sa IWD kun International Women’s Day sukad kini gideklara sa International Socialist Congress, pinaagi sa pagpasiugda sa usakaaktibistang Aleman(Germany) nga si Clara Zetkin, sa Marso 19, 1911. Opisyal nga gideklara kini nga Marso 8 sa tuig 1921. Ika-46 ka tuig kini nga pagsaulog sa IWD gikan sa tuig 1975 sa dihang gisagop sa United Nations (UN) ang IWD.

Niay hamubo nga kasaysayan sa IWD

Sa milabayng Marso 8,1857 didto sa New York City, USA (United States of America), may grupo sa kababayen-ang mamumuo sa paktorya sa mga sininanga naglunsad og protesta alangsamaayong kondisyon sa panarbaho ug taas nga sweldo, apan pugsanon silang gipa-undang sa mga polis. Apan sa sunod nga katuigan nakapundar ang mga mamumuong kababayen-an og ilang kaugalingon unyon sa pamuo.

Sa tuig 1909 sa USA gihapon, dunay kalihokan sa kababayen-an pinaagi sa US Socialist Party of America, nga nagdemanda nga hatagan sa katungod nga mobotarsa mga eleksyon ang mga babayen-an. Nadeklara usab dinhi ang Unang National Women’s Daysa America. Gisaulog kini sa US hangtod sa tuig 1913 lang human nga nahatag ang katungod sa pagbotar sakababayen-an sa US.Sa tuig 1910 nahiusahaan sa International Socialist Congressang resolusyon sa usa ka aktibista sa nasud sa Alemanya(Germany) nga si Clara Zetkin nga maghimo og international nga bersyon sa adlaw sa kababayen-an sama sa USA, busa IWD na kini. Ang deklarasyon sa International Socialist Congressniadtong 1910, nakapalihok sa unang higayon sa Marso 19,1911, sa milyon ka masa ngadungan-dungan nga nagselebrar sa mga nasud sa Austria, Denmark, Germany ug Switzerland.

Sa Marso 8,1917 sa nasud sa Russia, ang kababayen-an sa Petrograd(St. Petersburg) Russia nagprotesta batok sa kakulang sa pagkaon, kalisod sa kahimtang sa pamuyo ug batok sa WW1(unang gubat sa kalibotan). Kini nga welga ginganla’g “welga para sa pagkaon ug kalinaw” naghatag kini og kondisyon sa pagsulbong sa “Russian Revolution 1917” nga nagtangtang sa bangis nga hari sa Russia sa Marso 15,1917 ug pagkatukod sa Demokratikong Goberno sa Russia. Naghatud kini sa pagdaug sa sosyalistang rebolusyon sa Oktobre 21,1917 sa Russia. Dinhi natukod ang unang sosyalistang nasud ang Union of Soviet Socialists Republic (USSR).

Sa tuig 1921 nahiusahan nga Marso 8 na ang IWD sa daghang mga kanasuran sa Uropa(Europe).

Subay sa mubo nga kasaysayan ang IWD kalihokan sa mamumuong kababayen-an alang sa mas taas nga sweldo, maayong kahimtang sa panarbaho ug sa ilang batakang katungod nga mobutar sa mga eleksyon isip mga citizen(lomulopyo) sa usa ka nasud, kung sa US hatagan sila sa katungod nga mobotar sa mga eleksyon alang sa pagpili og mga opisyales sa ilang goberno, dili kay mga ulipon lang sila nga walay katungod mobotar. Apan human nahatag ang katungod sa pagbotar sa mga eleksyon anam-anam nga napalong ang maong kalihokan. Sa Uropa(Europe) ug Russia kalihokan kini sa kababayen-an nga direktang nalambigit sa mga rebolusyon nga gilunsad sa maong mga nasud. Ang kababayen-an sa Russia ug Uropa mao ang dakung pwersa sa produksyon ilabina sa pagproseso sa Pan(bread) ang nag-unang pagkaon niining mga nasura. Busa dakung pwersa, sa maong nga nasud ang kababayen-an diha sa ilang mga pakigbisog/kalihokan.

Dunay dakung papel ang kababayen-an sa matngon nga pag-usab sa katilingban pinaagi sa mga rebolusyon ngadto sa bag-ong katilingban, katilingbang sosyalista.

Walay kadaugan nga makab-ot ang mga ilunsad nga rebolusyonaryong kalihokan kung dili mapukaw, maorganisa ug mapasalmot ang dakung mayoriya sa naghagong kababayen-an. Ang proletaryong rebolusyon lang usab ang makapalingkawas sa kababayen-an gikan sa pagpahimulos ug pangdaugdaug.

 

International Women’s Day kalihokan sa naghagong kababayen-an alang sa kalingkawasan!