Ipagdiwang ang Ika-47 Anibersaryo ng NDFP! Iligtas ang bayan sa panganib ng pandemikong COVID-19 at sa pasista’t tiranikong rehimeng US Duterte! — RCTU-ST

Malugod na binabati ng lahat ng rebolusyonaryong proletaryado ng Timog Katagalugan sa ngalan ng RCTU-NDF-ST ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa ika-47 anibersaryo nito. Pinagpupugayan namin ang lahat ng mga martir at bayani ng rebolusyon sa rehiyon at sa buong bansa.

Makasaysayan ang ginampanang papel ng NDFP sa matagumpay na pagsulong ng rebolusyong pambansa demokratiko sa Pilipinas. Pinagbuklod nito ang lahat ng aping mamamayan sa iisang adhikain na palayain ang sambayanang Pilipino sa salot na Imperyalismo, Burukrata Kapitalismo at Pyudalismo.

Sa kinakaharap na panibagong krisis ng sambayanan at buong daigdig na pandemikong COVID-19, nananatiling nasa unahan ng pagsawata at pag-alalay sa mamamayan ang mga rebolusyonaryong organisasyong masang nakapaloob sa NDFP kabilang ang RCTU-NDF-ST. Binibigyan nito ng mataas na pagkilala at pagbibigay-pugay ang lahat ng manggagawang pangkalusugan sa bansa na nasa unahan ng paglaban sa pandemya at pagliligtas ng buhay sa mga nahawa at nagkakasakit ng COVID-19. Nakikiramay ang buong hanay ng RCTU-NDFP-STsa mga pamilya ng mga doctor at nurses na pumanaw nang wala sa panahon habang tumutupad sa kanilang tungkuling magligtas ng buhay ng kanilang pasyente.

Walang pinakamahusay na paraan para ipagdiwang ang anibersaryo ng NDFP kundi sa pamamagitan ng pag-aambag ng ganang kanya para lutasin ang kasalukuyang krisis sa pampublikong kalusugan at ibsan ang paghihirap ng mamamayan mula sa kaakibat na inianak nitong dislokasyon sa kabuhayan, trabaho at panlipunang kagalingan ng lahat na apektado ng militaristang lockdown ng rehimeng Duterte.

Pinakukulo ng inutil na pagtugon at solusyong militar ng rehimeng Duterte sa pandemikong COVID-19 ang pagsambulat ng panlipunang ligalig. Nahuhubaran ang tunay na layunin ni Duterte na gamitin ang COVID-19 upang isulong ang sariling pasistang adyenda na itatag ang lantad na paghaharing militar sa Pilipinas.

Sa kanyang katatapos na press briefing mistula itong nauulol na aso sa pagkahol laban sa rebolusyonaryong kilusan. Inililihis ni Duterte ang atensyon ng mamamayan sa kapalpakan ng kanyang gobyerno sa pagharap sa COVID-19. Binibilog ng mga heneral at mga eksperto sa say-ops sa AFP at PNP ang ulo ng mamamayan para paniwalaing ang NPA ang nagsasagawa ng pag-atake laban sa mga pwersang pangseguridad ng estado. Pinagtatakpan at binabaluktot nila ang katotohanan na ang mga labanang ito ay resulta ng agresibong pananalakay ng AFP at PNP sa mga pwersa ng NPA at rebolusyonaryong kilusan na nagsasagawa ng anti-COVID-19 na kampanyang pangkalusugan at edukasyon sa masa.

Sa kabila ng pagpapalawig ng CPP-NPA sa sariling dineklarang ceasefire hanggang ika-30 ng Abril upang maluwag na makatugon ang mga rebolusyonaryo pangangailangan ng masa para maiwasan ang paglaganap ng nakamamatay na COVID-19, hindi naman ito tinugon ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Nagpapatuloy ang mga operasyong militar laban sa NPA at rebolusyonaryong mamamayan sa kanayunan. Itinatambol ng AFP at PNP ang mga pekeng enkwentro para bigyang-katwiran ang pinakukulong batas militar ni Duterte.

Mula sa pang-uupat ng gasgas nang linya ng anti-komunistang isterya, pinapaypayan naman ng mga propagandista ni Duterte ang isterya sa banta ng COVID-19 upang maging katanggap-tanggap sa bayan ang mga pasistang paghihigpit at ala-batas militar na solusyon sa pagharap sa isang krisis ng pampublikong kalusugan.

Sa gayon, ang kampanya ng gobyerno sa pagsugpo sa COVID-19 ay nilamon at kinubabawan na ng kontra-insurhensyang programa ng rehimen sa ilalim ng EO 70 at Oplan Kapanatagan—at ang Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseaseas (IATF-EID) ay naging ekstensyon at alter-ego na ng NTF-ELCAC.

Sa kalunsuran, nagpapatuloy at hindi tumitigil ang tauhan ng AFP-SOLCOM at PNP Regional Office-4A sa pananakot at panggigipit sa mga manggagawa kahit sa gitna ng Enhanced Community Quarantine (ECQ) at banta ng nakamamatay na virus. Kasapakat ng PNP CALABARZON ang bayaran at oportunistang si Rey Medellin na asset ng militar sa planta ng Coca-Cola, Sta Rosa sa pananakot at panghahatak ng mga inosenteng unyonista upang palitawing mga “sumukong NPA”. Umiikot sila sa mga komunidad ng manggagawa sa Sta. Rosa, Laguna upang gipitin, bantaan, pasukuin at pagkakitaan ang mga unyonista sa ilalim ng E-CLIP. Ang bawat matatakot nilang manggagawa ay sapilitang dinadala sa Camp Vicente Lim sa Canlubang Laguna, papipirmahin na sumukong NPA, bibigyan ng bigas at kaunting groceries at kung ano-anong pangako pa habang ang mga maninindigan at hindi mapapasunod ay tatakutin na may mangyayari sa kanila at madadamay pati ang kanilang pamilya.

Wala namang kasiguruhan ang milyun-milyong manggagawa, magsasaka at maralitang nawalan ng hanapbuhay at pinagkaitan pa ng napakaselektibo at mabagal na Social Amelioration Program ni Duterte at ng DSWD na pinamumunuan ng retiradong heneral na si Rolando Bautista. Ayon mismo sa ulat ni Duterte sa lehislatura, 22% pa lamang ang nabibigyan ng ayuda mula sa SAP. Kaya saan na napunta ang natirang 78%?

Hinuhuli, hinihiya at inaaresto naman ang sinumang sinasabing lumabag sa mga patakaran ng enhanced community quarantine. Laganap ang pagbibilad sa araw na sapilitan at arbitraryong ipinapataw ng mga pulis upang disiplinahin umano ang mga “matitigas ang ulo”. Paano kaya nito mapipigil ang pagkalat ng COVID-19 sa pasistang kaparaanan? Matatauhan kaya ang virus at masisindak sa nagmamatapang na pulis? Matatakot ba ito sa sukbit na baril at tatalilis na lamang?

Hinaharangan naman nila at ikinukulong ang mga aktibista at mabubuting-loob na nais mag-abot ng ayuda sa mamamayan. Inaakusahang kriminal at ikinulong ang mga boluntir at nag-aabot ng relief sa mga magsasakang inagawan na nga ng lupa at kabuhayan ay inaatake pa ng pasismo.

Sa kabilang banda, matapos ang pagmamayabang na may pondo ang gobyerno, makalipas lamang ang ilang araw ay bigla namang nagbago ang tono ni Duterte sa pagsasabing paubos na ang kaban ng bayan. Paubos na ang kaban ng bayan, ngunit wala pa ring makabuluhang ayuda sa mamamayan. Paubos na ang kaban ng bayan nang di pa man lang sapat na nababalatuhan ang mamamayan? At ngayo’y nais naman niyang isulong ang pagbebenta at pagsasapribado pa sa mga ari-arian ng gobyerno at pangungutang sa malalaking bangkong dayuhan na hindi malinaw kung saan gagamitin?

Sa gitna ng krisis ng pampublikong kalusugan, malinaw naman ang paglustay ng AFP at PNP sa pondo ng bayan sa pamamagitan ng pagpapalipad ng luma at matakaw-sa-gasolinang mga helicopter nito upang magpamudmod ng mga pulyeto tungkol sa E-CLIP at hindi sa pag-iwas at pagsawata sa COVID-19. Ginagastos nito ang pondo ng bayan upang maghanap ng mga NPA na ooperasyunin. Ginagastos nito ang pondo para magpalitaw ng magparada ng mga sumukong pekeng NPA para maibulsa ng mga heneral at opisyal-militar ang milyon-milyong gatasang pondo ng E-CLIP.

Sa panibagong ekstensyon ng ECQ hanggang mayo 15 sa kalakhang NCR at malaking bahagi ng Luzon, walang malinaw na plano ang gobyerno kung paano maibibigay nang maayos ang ayuda sa milyon-milyong nagugutom na mamamayan. Ang DSWD na siyang daluyan ng tulong ay walang maiharap na mukha sa taumbayan para maglinaw sa kakulangan at kakuparan ng pagdating ng ayuda sa taumbayan.

Ito ngayon ang mitsa ng galit ng taumbayan. Walang ayuda, nagugutom na at nagdarahop sa pasakit ang mamamayan. Tinatangka silang takutin ng reaksyunaryong rehimen sa pagwawasiwas ng terorismo ng estado upang patahimikin ang mga kritiko at maghari nang lampas pa sa kanyang termino na magtatapos sa 2022.

Hindi pasismo ang pipigil sa mamamayang lumalaban para sa katarungan bagkus ito pa ang magpapalakas sa kanilang pagkakaisa at paglaban. Bagamat nananatili ang panganib ng COVID-19, kailangan ding puksain at palayasin ang DUTERTEVIRUS na nagpapalala sa salot ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo sa lipunang Pilipino.

Mabuhay ang National Democratic Front of the Philippines!

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino! #

Ipagdiwang ang Ika-47 Anibersaryo ng NDFP! Iligtas ang bayan sa panganib ng pandemikong COVID-19 at sa pasista’t tiranikong rehimeng US Duterte! -- RCTU-ST