Ipagdiwang ang ika-52 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Ibayong sumulong at kamtin ang malalaking tagumpay!

,

Ipinapaabot ng pamunuan, kasapian, at mga alyado ng KASAMA-CPDF ang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-52 anibersaryo ng muling tatag na Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Sa higit limang dekada ay pinamununan ng PKP ang rebolusyong Pilipino. Wasto nitong sinuri ang kongkretong kalagayan ng Pilipinas at komprehensibo nitong inilatag ang landas at programa ng rebolusyong Pilipino.

Ibinibigay rin ng KASAMA-CPDF ang pinakamataas na pagpupugay sa mga bayani at martir ng rebolusyong Pilipino. Ang kanilang buhay at pakikibaka ay magsisilbing maningning na inspirasyon sa mga rebolusyonaryong puwersa at sa masang anakpawis.

Sa harap ng pandemyang Covid-19, gutom at kahirapan ang dinanas ng masang anakpawis sa inutil at militaristang tugon ng pambansa at ng mga lokal na pamahalaan. Pinatindi pa ito ng matagal ng paghihirap na kanilang nararanasan dulot ng kawalan ng ligtas at regular na trabaho, mababang pasahod, at kawalan ng nakakasapat na pagkukunan ng kabuhayan. Higit pa itong pinalala ng pagpapatupad ng mga neoliberal na proyekto gaya ng Public Utility Vehicle Modernization Program at Market Rehabiliation. Ang mga nasabing proyekto ay higit na mag-aalis ng kabuhayan ng mamamayan.

Ang tuloy-tuloy at tumitinding pasistang atake sa lahat ng kritiko ng gubyerno ay higit pang nagpapahirap sa masang anakpawis. Ang nasabing atake ay pinahihintulutan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) at ng Anti-Terrorism Act of 2020. Ang mga ito ay naglalayong supilin ang malawak na disgusto at diskuntento ng mamamayan. Karaniwang nagiging biktima ng mga atakeng ito ang mga sibilyan, aktibista, at kritiko ng mga kontra mamamayang polisiya.

Sa kabila ng mahirap at bagong kalagayan dulot ng pandemya at tumitinding pasistang atake ay hindi napigilan ang patuloy na pagsulong ng KASAMA-CPDF. Sa tuwang at gabay ng Partido, ang KASAMA-CPDF ay patuloy na nakapagpalawak at nakapagkonsolida ng kasapian nito. Ito ay nakapagtala ng 45% paglaki sa kasapian. Sa magkakaibang anyo at antas, halos kalakhan rin ng kasapian nito ay nakagampan ng mga rebolusyonaryong tungkulin. Kalakhan o 63% ng kasapian ay tuloy-tuloy na nabigyan ng mga rebolusyonaryong babasahin at pahayagan. Nasimulan rin ang paglulunsad ng mga maiksing talakayan sa mga komunidad at indibidwal na kasapian sa mga nilalaman ng mga rebolusyonaryong pahayagan. Higit rin napaunlad ang sistema ng sirkulasyon ng mga rebolusyonaryong babasahin at pahayag. Ligtas at matagumpay rin nailunsad ang lihim na pagtitipon upang bigyang parangal si Ka Hoben. Tuloy-tuloy ring gumanpan ang konseho ng mga pinuno nito. Susing salik sa mga nakamit na tagumpay ito ang wastong pagsusuri sa kalagayan at ang pursigidong paghahanap ng angkop at mapanlikhang pamamaraan ng paggawa.

Tunay na walang aasahang ginhawa ang masang anakpawis sa malakolonyal at malapyudal na lipunan. Sa harap ng mga kalagayang ito, higit na nagiging obligasyon ng masang anakpawis na isulong at itaguyod ang armadong rebolusyon.

Sa tumitinding kahirapan at pasistang atake, nanawagan ang KASAMA-CPDF sa masang anakpawis na sumampa sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) partikular sa hanay ng mga manggagawa at ng mga kabataang hindi makapag-aral upang pabagsakin ang mapang-api at mapagsamantalang lipunan. Ang sinumang labing walong taong gulang na may malusog na pangangatawan at pag-iisip ay maaring sumapi sa BHB. Napatunayan na kasaysayan na ang tanging landas sa pagbabagong panlipunan ay ang armadong pakikibaka. Ang maramihang pagsampa sa BHB na nagmula sa masang anakpawis ay magreresulta rin ng pagkamit sa signipikanteng kontribusyon sa gawain sa kanayunan.

Hinihikayat rin ang maramihang pagsali ng masang anakpawis sa rebolusyonaryong organisasyon gaya ng KASAMA-CPDF. Ang KASAMA-CPDF ay isang lihim, pambansa-demokratikong pangmasang organisasyon ng mga maralitang-lungsod at mala-manggagawa sa Kordilyera. Kinikila nito ang pamumuno ng PKP sa rebolusyong Pilipino. Naniniwala ito na ang tanging solusyon sa pagpawi ng malakolonyal at malapyudal na lipunan ay ang armadong pakikibaka katuwang ang parlyamentaryong pakikibaka.

Kinakailangan naman ang higit pang pagsisikap ng kasalukuyang kasapian ng KASAMA-CPDF upang patuloy na makapagpalawak at makapagkonsolida ng kasapian nito. Buuin ang mga angkop na antas na organisasyon upang epektibo at kolektibong gumampan ng mga rebolusyonaryong tungkulin. Tuloy-tuloy na maglunsad ng mga pag-aaral na magpapalalim ng kaalaman sa pambansa-demokratikong rebolusyon. Mapangahas at ligtas na magpalawak ng kasapian. Kinakailangangan mapanatiling mataas ang morale at ang diwang hindi magagapi ng lahat kasapian sa pagharap ng papatinding pasistang atake. Higit pang makapag-ambag sa pagpapabagsak sa papet, pahirap, pabaya, pasista at kurap na rehimeng US-Duterte.

Taglay ang mga nakamit na tagumpay ngayong taon at ang patuloy na gabay ng Partido, nakakatiyak ang KASAMA-CPDF na ito ay higit pang susulong sa pagkamit ng mga malalaking tagumpay sa susunod na taon.

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhay ang Proletaryadong Pilipino!

Mabuhay ang sambayanang lumalaban!

Ipagdiwang ang ika-52 Anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Ibayong sumulong at kamtin ang malalaking tagumpay!