Ipagdiwang at ipagpatuloy ang mga tagumpay ng Battle of Catubig sa panahon ng imperyalismo at pasismo ng rehimeng US-Duterte

 

Upang pangibabawan ang krisis ng imperyalistang kapangyarihan pangunahin ng US at China, patuloy nitong tinatapakan ang soberanya ng bansang Pilipinas sa pamamagitan ng papet na rehimeng Duterte na lalong nagiging mabangis at pasista na nagreresulta ng mga paglabag sa karapatang pantao at iba pang kalayaan ng mamamayan na tinatamasa nila dulot ng mabayanihan at rebolusyunaryong paglaban ng mga Pilipino laban sa mga dayuhang mananakop. Ito ang kasalukuyang sitwasyon para maalala, balik-tanawin, at ipagpatuloy ang mga nakamit na tagumpay.

Isa ang Battle of Catubig na larawan ng paglaban para sa independensya at soberanya ng Pilipinas kung saan noong Abril 15, 1900, nangyari ang sorpresang pag-atake ng daan-daang gerilyang Pilipino sa pamumuno nina Colonel Enrique Daguhob at Captain Domingo Rebadulla ang detatsment ng H Company ng 43rd Infantry Regiment ng kolonyalistang US. Kaisa ng mga Catubignon at mamamayang Pilipino ang Bagong Hukbong Bayan-Rodante Urtal Command sa pag-aalala, pagkilala at pagpapatuloy ng mga rebolusyonaryong pagsisikap ng mga naunang rebolusyonaryo. Ikinukunsidera na isang malaking bigwas sa US ang pagkatalo nito sa nasabing labanan. Inamin mismo ng US War Department na isa ito sa pinakamatagal, pinakamadugo at pinakamatinding labanan sa panahon ng Digmaang Pilipino-Amerikano na pinagdaanan ng mga sundalo ng US, na nagresulta sa pagkamatay ng 21 nilang pwersa at 16 na sugatan. Larawan din ang labanan sa Catubig ng pakikidigmang gerilya kung saan malaki ang naging papel ng masa ng nagagalit sa kolonyalistang US bunsod ng panggigipit nito sa suplay ng pagkain. Gamit ang mga sundang, pistol at pana, tinalo nila ang mga riple at kanyon ng kaaway.

Mayroong 120 taon na ang nagdaan mula nang mangyari ang labanan sa Catubig. Ngunit, nagpapatuloy ang mga pinagmulang pakikibaka nina Daguhob, Rebadulla at ng mga nauna pang gerilyang Pilipino. Sa pamamagitan ng Bagong Hukbong Bayan, patuloy na sumusulong ang armadong pakikibaka sa buong Northern Samar kasama na ang Catubig. Daan-daang mga taga-Norte at Catubignon an sumasampa bilang mga Pulang mandirigma, libu-libong mamamayan ang lumalahok at sumusuporta sa armadong pakikibaka. Matagumpay ang mga taktikal na opensiba ng BHB laban sa mga pasistang sundalo ng AFP ng papet na rehimen sa ilalim ng imperyalistang kapangyarihan.

Ang patuloy na paging sunud-sunuran ng rehimeng Duterte sa imperyalistang US at China, at ang grabeng pasismong dala nito sa mamamayang Pilipino ay magsisilbing muog ng pagpakalas ng armadong pakikibaka na sinimulan ng mga gerilyang Pilipino.

 

Ipagdiwang at ipagpatuloy ang mga tagumpay ng Battle of Catubig sa panahon ng imperyalismo at pasismo ng rehimeng US-Duterte