Irupir ti libre, natalged ken EPEKTIBO a bakuna laban iti Covid-19 para iti amin nga umili!

Palalo a palpak ti panagsango ti rehimen ni Duterte iti pandemya a Covid-19, makatawen kalpasan a simmaknap ti makapatay a sakit. Imbes nga ikagumaan na a sungbatan ti pangsalun-at ken pangkabiagan a kasapulan ti umili, ginundawayan ni Duterte ti pandemya tapno ad-adda a palawaen ti saklaw ti diktadura a bileg na babaen iti panangipatungpal iti kaatidogan ken karanggasan a lockdown iti lubong. Minilyon a mangmangged ti naawanan ti panggedan, nalapdan dagiti mannalon nga agilako kadagiti produkto da, rinibu a negosyo ti nagserra ken nalugi, napaidaman dagiti estudyante iti karbengan da nga agadal ken adu a Pilipino ti nabisinan. Inggana itatta ket iyaw-awan ni Duterte ti panawagan para iti libre a mass testing, panangiwaras ti health kits ken agresibo a contact tracing. Awan ti kabaelan ti kaaduan a publiko nga ospital a tamingen dagiti pasyente gapu iti tinawen a panagkissay iti pondo ti salun-at. Naladaw ken sangabassit laeng ti relief para iti umili. Pinakaro pay ni Duterte nga ilumlom ti pagilian iti krisis babaen iti napartak a panagutang. Iti kaaw-awayan, agtultuloy ti presensya dagiti militar tapno lipiten ken patalnaen ti umili babaen iti pamutbuteng, pilit a panagpasurender, torture ken pammapatay. Agtultuloy met laeng ti panagkanyon ken panagbomba dagiti militar uray iti tengnga ti pandemya.

Bayat nga agin-innuna ti dadduma a pagilian nga agimbento ken mangiwaras ti bakuna laban iti Covid-19, ti Pilipinas ket awan ti nabukel na a plano para iti panagsukisok inggana iti panagpartuat ti bukod a bakuna. Numanpay adda dagiti inisyatiba iti panagsukisok kadagiti alternatibo a pangpapigsa ti resistensya laban iti sakit ket saan a sinuportaran ti gubyerno dagitoy. Imbes ket nagpatingga laeng iti propaganda ti panangikari na ti gungguna a P50milyon para kano kadagiti makaimbento ti bakuna. Nakasanggir laeng ti pagilian kadagiti nangingina nga imported ken donasyon a bakuna. Inggana itatta, agur-uray laeng ti umili kadagiti bakuna a saan pay a maisigurado no kaano a sumangpet.

Bassit ti pondo para iti bakuna. P2.5 bilyon laeng ti nailatang iti 2021 budget. Daytoy napalabas, iti sango ti adu-adu a batikos napilitan ni Duterte nga agnayon ti budget para iti bakuna babaen ti Bayanihan 3. Ngem adayo latta a dakdakkel ti P200 bilyon a para iti modernisasyon ti AFP. Ket lalo pay a bumassit daytoy gapu iti panaglilinnumba dagiti opisyales ni Duterte a makaala ti dakdakkel a kikbak ken kurakot manipud kadagiti kontrata. Gapu iti kinaawan ti komprehensibo a plano ken kinabassit ti pondo, baybay-an ni Duterte nga agkanya-kanya dagiti LGU iti panagbirok ti bukod da a bakuna. Iti probinsya ti Abra, P30 milyon laeng ti pondo ti LGU para iti bakuna, sobra nga adayo iti kasapulan a saan a bumaba iti P270 milyon para iti single dose laeng ti amin nga Abrenio. No iti kumpanya nga AstraZeneca a gumatang ti probinsya a no sadino ket P305 ti tunggal dose, dumanon iti P86milyon para iti 60% ti umili nga Abrenio ti kasapulan a gatad tapno makumpleto ti dua a dosis. Ti AstraZeneca ti pangalaan ti kaaduan nga LGU iti Pilipinas ti bakuna itatta gapu ta nalaklaka, kumpara iti SinoVac a P3,629 ti tunggal dose.

Inpakita met laeng ni Duterte ti kinaawan a biang na kadagiti health workers ken naruay nga umili iti takder na nga iprayoritisa a mabakunaan dagiti militar ken pulis. Nakaala met laeng ti nalawa a panagkondinar gapu iti manangimbubukod nga addang ti iligal a panagpabakuna dagiti guardya na tapno ipangruna a salakniban ti bukod na a bagi. Bayat a maitantan ti panagsangpet ti bakuna a gatangen dagiti LGU, maipangruna ketdi a maikkan ti 100,000 a dosis manipud iti SinoVac dagiti empleyado ti Department of National Defense.

Rumbeng nga irupir ti amin nga umili ti karbengan para iti libre, natalged ken epektibo a bakuna. Ti bakuna ket napateg ken nabileg a panglaban iti sakit isu nga rumbeng laeng a singiren ti gubyerno iti panagbaybay-a na iti rebbengen a siguradoen a mawarasan ti bakuna ti amin a Pilipino. Ipanawagan met laeng a nayonan ti pondo para iti bakuna babaen iti panangiyalis ti pondo manipud iti militar tapno saan a makissayan ti siguden a babassit a pondo dagiti LGU a para koma iti dadduma pay a proyekto. Ire-align met laeng iti P120 milyon a pondo para kadagiti barangay development project (BDP) iti 6 a barangay iti Abra nga iniggeman ti TF-ELCAC. Rumbeng a maikkan prayoridad ti pondo para iti bakuna ti umili imbes nga dagitoy a proyekto nga awan ti kaes-eskan na.

Rumbeng nga ibutaktak ken labanan ti amin a gandat ti militar nga usaren ti panagbakuna kas pambar iti panagserrek kadagiti komunidad wenno panangpaayab kadagiti kampo da. Irupir a health workers, saan a militar, ti kasapulan ti umili. Ken dagiti ospital wenno health center, saan a kampo militar, ti rumbeng a pagbakunaan.

Kasapulan nga agkampanya ti amin a rebolusyonaryo nga organisasyon ti umili ken komite iti salun-at kasilpo iti panangpalawag panggep iti bakuna. Ikampanya a makitinnulong ti amin nga umili kadagiti health workers a mangiyeg ti bakuna tapno balligi a maisayangkat ti panagbakuna. Uray no sumangpet dagiti bakuna, rumbeng nga ituloy dagiti narugian a kampanya iti panangirupir ti libre a mass testing, panangiwaras ti health kits ken agas ken dadduma pay a serbisyo iti salun-at. Kagiddan na, ipaganetget latta dagiti basaran nga addang a pangsalun-at kas iti husto a nutrisyon ken sanitasyon ken panagpapigsa iti resistensya. Dagitoy a simple a pamuspusan ket dakkel a tulong tapno malapdan ti aniaman a sakit, saan laeng ti Covid-19.

Kapatpatgan iti amin, agkaykaysa a labanan ken patakyasen ti parigat, korap ken pasista a rehimen ni Duterte. Ni Duterte, kas kangrunaan a makin-basol iti kumarkaro a krisis ti malapyudal ken malakolonyal a sistema. Kagyat a rebbengen ti amin nga umili nga urnosen ti laing ken pigsa ken usaren ti amin a porma ti pannakidangadang tapno gibusan ti sipnget iti sidong ni Duterte. Kadua ti NPA, iti tarabay ti Partido Komunista ti Pilipinas, kasapulan nga iyabante ti armado a rebolusyon ta daytoy laeng ti kakaisuna a wagas tapno maitakder ti baro a gimong a mangitandudo iti pudno a wayawaya ken demokratiko a karbengan ti umili.

Irupir ti libre, natalged ken EPEKTIBO a bakuna laban iti Covid-19 para iti amin nga umili!