Isa ka Rebolusyonaryo nga Pagpasidungog para Kay Ka Malvin Villaruel Cruz halin sa Rebolusyonaryong Kubay sang Masang Mangunguma

 

Pahayag sang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid ng Pilipinas (PKM) – Panay

Isa ka pinakamataas nga pagpasidungog ang ginahalad sang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) – Panay kay Malvin Villaruel Cruz. Si Ka Malvin isa ka huwaran nga pamatan-on: maisog kag wala sang pagpang-alang-alang nga ginhalad nya ang iya kinaalam kag kabuhi para sa kawsa sang mangungumang pigos kag ginahimuslan.

Ang PKM amo rebolusyonaryo nga organisasyon sang mga mangunguma kag mamumugon sa uma nga nagalunsar sang isa ka kabuhi-kag-kamatayon nga armadong paghimakas agud bag-uhon ang ginatos ka tuig na nga kapigusan sang sahi. Kapigusan nga gintuga sang mga agalon nga mayduta kag burgesya kumprador kag sang amo sini nga imperyalistang Estados Unidos. Ang PKM man ang pinakamaukod nga taga-tib-ong sang New People’s Army kun sa diin ang amon pinakamaayo nga mga kabataan nga pamatan-on nagapasakop bilang mga Pulang Hangaway kag mga kumander sini.

Ang NPA amo ang matuod-tuod nga hangaway sang pumuluyo, ilabi na sang sahing mangunguma. Ang demokratiko nga rebolusyon sang banwa isa ka gyera nga ginalunsar sang rebolusyonaryong pumuluyo agud ipatuman ang rebolusyonaryong agraryo kag agawon ang gahum pampulitika. Ang rebolusyonaryong agraryo handus sa dughan sang manug-ulipon nga agalon nga mayduta kag magahilway sa sahing mangunguma sa kadena sang pagpanghimulos sang agalon nga mayduta, burgesya kumprador kag imperyalistang Estados Unidos.

Wala nagpahigot sa edukasyon sa sulod sang unibersidad, namuklat si Ka Malvin sa kamatuoran sang kahimtangan sang sahing mangunguma kag ang iya pagpatapu sa NPA isa ka dalayawon nga buhat. Halin sa saray sang petiburgesya, napangibabawan nya ang iya indibidwalista kag maki-kaugalingon nga mga handum agud ihalad sang wala’y kutod ang iya kinaalam, kinaadman, kag kabuhi para sa bwas-damlag sang tanan nga Pilipino nga kabataan kag pamatan-on nga nagaantus sa subong nga katilingban. Pag-antus nga dugang ginpalala sang rehimeng Duterte sa tunga sang iya nagahimumugto na nga pangginahum.

Si Ka Malvin nag-fulltime sa NPA sa una nga bulan nga nag-18 anyos na sya sadtong Hulyo, 2017. Amo man ni ang tuig kun sa diin ginlunsar sang rehimeng Duterte ang wala-pugong nga pagpamatay sang mga sibilyan sa ngalan sang iya gyera kontra-druga. Linibo ka pumuluyo ang na-EJK, dala na ang mga pamatan-on nga ginpang-murder sang kapulisan. Linibo man kag kabataan kag pamatan-on ang nailo sa ila mga ginikanan. Ang tanan nga pamatan-on may duha ka banas nga ginapilian: ang banas nga magapabilin sang madulom kag miserable nga kahimtangan sang pumuluyo, kag ang rebolusyonaryo nga banas sang pagbag-o.

Ginpili ni Ka Malvin ang banas sang rebolusyon.

Ang kada mangunguma nga tatay kag mangunguma nga nanay, nagadayaw kay Ka Malvin. Bal-an namon nga bilang estudyante nga naghalin sa isa ka pamilya nga may ikasarang sa pangabuhi, isa ka daku nga bagay ang pagpili ni Ka Malvin sa banas sang rebolusyon. Mas dalayawon pa gid ang maukod nga pagtinguha ni Ka Malvin nga mag-remolde sang kaugalingon kag pangingibabawan ang mga kabudlayan sang wala-naandan nga pagsinalayo sa kaumhan. Suno pa sa isa ka masang mangunguma sa nabagatnan nga bahin sang Panay: “Tandaan ko pa nga una kaw nagkadto diya nga indi kaw kamaan magpanaw sa kahon, pirme lang gakasandad kag indi kamaan magpanguma, pay, dukaron daw tumandok ka ron dya.”

Huo, mabug-at ang kamatayon ni Ka Malvin, mabug-at pa sa mga binukid sang Panay kun sa diin nagtugdo, nanalingsing kag padayon nga nagalambo ang rebolusyon. Nadulaan ang pumuluyo sang isa ka isganan nga hangaway, batid nga organisador, maalam nga manunudlo, pinalangga nga kaupod.

Ang kabuhi ni Ka Malvin nagahatag sang inspirasyon para sa mga kaupod, masang mangunguma kag pamatan-on agud padayunon ang kawsa sang rebolusyon tubtob sa kadalag-an. Bangud ang kabuhi nga ginhalad para sa pagserbisyo sa pumuluyo, isa ka kabuhi nga mapuslanon kag dungganon, isa ka kabuhi nga nagakadapat tularan.

Pinasahi, dalayawon, kag tub-tob san-o indi malipatan si Ka Malvin — sa kada ambahanon kag binalaybay nga pagadihunon sang hublag, sa kada pasidungog kag adlaw sang mga pagdumdum sang mga martir, sa matag-adlaw nga kabuhi sang mga mangunguma nga gin-haladan ni Ka Malvin sang iya kabuhi. Isa ka rebolusyonaryo nga baganihan si Ka Malvin Villaruel Cruz.

Padayon kita sa pag-usoy sa banas sang armadong paghimakas. Ang masanag nga bwas-damlag maagum lamang paagi sa demokratikong rebolusyon sang banwa. Pamatan-on, magpasakop sa New People’s Army!

Mataas nga pagsaludo sa imo Ka Malvin Villaruel Cruz!
Mabuhay ang New People’s Army!
Mabuhay ang rebolusyonaryong kahublagan sang mangunguma!
Isulong ang demokratiko nga rebolusyon sang banwa tubtob sa kadalag-an!

Padayon!

Isa ka Rebolusyonaryo nga Pagpasidungog para Kay Ka Malvin Villaruel Cruz halin sa Rebolusyonaryong Kubay sang Masang Mangunguma