Isalikway ang bakak nga mga saad ni Marcos nga kauswagan ug kalinaw

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishIlocoPilipinoHiligaynon

Si Ferdinand Marcos Jr ang punong ehekutibo sa neokolonyal nga estado. Naggikan siya sa burukrata-kapitalistang dinastiyang Marcos nga mihakop sa dagkung kantidad sa bahandi panahon sa ilang halos duha ka dekada diktatoryang paghari sa tibuok dekada ‘70 hangtud sa tunga-tunga sa dekada ‘80.

Girepresentahan ni Marcos ang interes sa madaugdaugong mga imperyalistang bangko ug langyawng multinasyunal nga korporasyon sa Pilipinas, ug sa mga nagharing mapahimuslanong hut-ong sa dagkung burgesya kumprador ug dagkung agalong yutaan.

Apan ugma—sa iyang unang state of the nation address atubangan sa hiniusang sesyon sa reaksyunaryong kongreso sa Pilipinas—mag-asta si Marcos nga representante sa “ordinaryong Pilipino”, o isip usa nga nakasabot o naluoy sa ilang inadlaw-adlaw nga pag-antus atubangan sa padayong pagsaka sa presyo sa gasolina ug pagkaon, ubos nga suhulad ug kakulang sa kita, pabug-at nga buhis, kawalay yuta, kawalay balay, kagutom ug kakabus.

Hingpit nga nasayod si Marcos sa kaylap nga pagkadiskontento nga resulta sa grabeng sosyo-ekonomikanhong kahimtang nga nagpaantus sa katawhan atubangan sa lokal ug internasyunal nga krisis sa ekonomiya. Determinado siyang buhaton ang tanan aron linglahon ug lamaton ang katawhan sa magarbong mga saad para palaumon, babagan ug paralisahon sila.

Sama sa iyang mga gisundan, ipasiugda ni Marcos ang parehong neoliberal nga ekonomikanhong mga palisiya nga miguba sa mga produktibong pwersa sa nasud ug mihimo sa Pilipinas sa usa ka makililimos sa mga pautang ug usa ka buring nga nagsilbi sa mga langyawng kapitalista. Uban sa iyang gitawag nga mga tigdumala sa ekonomiya nga pulos gibansay sa IMF-World Bank ug mga tigpanalipud sa neoliberalismo, seguradong ipatuman ni Marcos ang kontra-katawhang mga palisiya ug lakang nga nagpasiugda sa pagka-atrasado ekonomiya alang sa kaayuhan sa mga langyawng tigpautang ug kapitalistang tigpamuhunan. Pagatumanon ni Marcos ang:

(1) pagpugong sa pagsaka sa suhulan ug pagpadayon sa palisiya sa flexible labor (kontraktwalisasyon); (2) pagpadayon sa mga monopolyo sa yuta ug pyudal nga pagpahimulos sa minilyong mag-uuma (abang sa yuta, dili mabayrang utang, ubos nga presyo sa mga produkto sa mag-uuma); (3) pag-abli og daghang yuta alang mina ug plantasyon nga gipanag-iyahan sa dagkung langyawng kapitalista; (4) pagpadayon sa palisiya sa labor-export isip solusyon kuno sa kaylap nga problema sa kawalay trabaho ug sa pagkolekta og langyawng kwarta; (5) pagpahamtang og dugang buhis sa konsumo sa katawhan ug gagmayng negosyo, samtang naghatag og mga insentiba sa buhis sa langyawng dagkung kapitalistang tigpamuhunan; (6) pagpadayon sa liberalisasyon sa langyawng pamuhunan sa nahabilin nga mga bahin sa ekonomiya; (7) pagpadayon sa palisiya sa produksyon sa agrikultura alang sa eksport; (8) paghimo og mga lakang sa pagdaginot sa katilingbanong serbisyo aron makunhuran ang pondo alang sa edukasyon, pangpublikong panglawas , katilingbanong kaayuha ug serbisyo; (9) pag-abli og dugang mga proyektong imprastruktura nga gipundohan sa mga langyaw lakip na ang mga dam ug dagkung proyekto sa reklamasyon nga miguba sa kinaiyahan; (10) pagtugot sa mga public utility operator (tubig, kuryente, internet) sa pagpadayon sa pagpataas sa presyo sa serbisyo luyo sa kapalpak niini; ug uban pa.

Kontra-katawhan ug anti-nasyonal ang maong mga palisiya ni Marcos ug nakaalayon sa pagbuut sa mga imperyalistang bangko ug multinasyunal nga korporasyon. Magpasamot kini sa kahimtang sa dinaugdaug ug pinahimuslang hut-ong sa mga mamumuo, mag-uuma ug petiburges. Labaw niining pagrabehon ang atrasado, agraryo ug dili industriyal nga sistema sa ekonomiya sa Pilipinas.

Pagasulayan ni Marcos nga tabunan o isimang ang katawhan sa maong mga palisiya pinaagi sa pagpasiugda sa mini nga mga programang inubanan sa mga enggrande apan walay pulos nga mga saad. Pananglitan, nagdeklara siya og mga plano sa pagpasiugda sa “seguridad sa pagkaon ug soberanya” apan wala siya’y planong sulbaron ang mga batakang problema sa pyudal nga pagpahimulos sa minilyong mag-uuma sa humay, mais ug tubo, o tapuson ang pagpalapad sa mga plantasyon sa pang-eksport nga mga tanum, o tapuson ang palisiya sa import liberalization sa mga produkto sa agrikultura. Nagsulti siyang patas-an ang produktibidad sa agrikultura pinaagi sa mga programang pautang sama sa Masagana 99 nga naglubong sa minilyong mga mag-uuma sa kabukiran sa utang. Sama sa iyang amahan, lagmit maghimo og kaugalingong kampanyang Nutribun si Marcos Jr aron ingnong aduna siyay pagpakabana sa kaayuhan sa katawhan bisan og labaw pa niining gipagrabe ang gamot sa kapubrehon ug kagutom.

Ubos sa islogan sa “panaghiusa,” padayong nagtukod si Marcos sa iyang awtoritaryan nga rehimen gamit ang dakung gahum sa mga pwersang pangseguridad sa estado. Ang hamubo nga panahon sukad sa paglingkod ni Marcos sa gahum gimarkahan sa mga insidente sa iligal nga pagpang-aresto ug pulitikanhong pagpanumpo. Gitarget sa pagpanumpo ang mga lider sa mga organisasyon sa katawhan aron ipahamtang ang usa ka klima sa kahadlok. Gipaigting sa mga upisyal sa militar ug pulisya ang lebel sa pasistang retorika, dayag nga pagtamay sa katungod sa katawhan nga magtapok ug gawasnong magpadayag, ug labaw pang gipakusog ang red-baiting ug terrorist-labelling.

Sa kabanikanhan, padayon ang dayag nga pagpatuman sa mga lakang sa balaod militar sa mga baryo ug komunidad nga gihamlet, gibabagan ug giokupar sa militar ug pulis. Giatake ang masang mag-uuma ug katawhang minorya ug gipailalum sa interogasyon sa ilang mga panimalay, sa walay hunong nga harasment ug gipugos nga makigtinabangay sa militar pinaagi sa pagpanghadlok nga dakpon, tortyuron o patyon sila. Nagkadaghan ang mga pekeng operasyon sa AFP kung asa ang ilang mga pag-atake sa mga sibilyan gipasangil ngadto sa NPA.

Ubos sa tambag sa iyang nasudnong mga upisyal sa seguridad, gipili ni Marcos nga dili tagdon ang sosyo-ekonomikanhong gamot sa armadong panagbangi ug ipadayon na hinuon ang “localized peace talks,” usa ka takuban aron pakusgon ang psychological warfare ug operasyong pagpaniktik batok sa masang mag-uuma ug pugson sila sa pagsurender sa pagdepensa sa ilang yuta. Ang pinakatumong sa “kalinaw” ni Marcos mao ang paghatag og dalan sa pagsulod sa mga magun-ubong multinasyunal nga korporasyon sa mina ug plantasyon, ingonman sa mga proyekto sa imprastraktura, ekoturismo ug enerhiya. Ang mga Amerikanong multinasyunal nga korporasyon naglaway sa dili moubos sa 300,000 ka ektaryang yutang agrikultural ug yutang kabilin sa Mindanao.

Sa paglingkod sa gahum, laumang palig-onon ug palapdon pa sa mga Marcos ang ilang ill-gotten wealth (kinawat ng bahandi) nga gibanabanang mokabat na sa kapin $10 bilyon, nga ilang nahukhuk pinaagi sa pagpangawat ug korapsyon ubos sa martial law. Gipundohan sa daku kaayong bahandi sa mga Marcos dili lamang ang ilang haruhay nga kinabuhi, apan labaw sa tanan, ang ilang nagkalapad nga dinastiya sa pulitika.

Sa pag-atubang sa kontra-katawhan, itoy ug pasistang rehimeng US-Marcos, walay laing lakang ang katawhang Pilipino gawas sa pagpaasdang sa ilang nasudnon ug demokratikong interes pinaagi sa militanteng pakigbisog. Pinaagi sa pagpalapad ug pagpalig-on sa ilang organisadong han-ay, dili pagatugutan sa katawhan ang ilang kaugalingon nga mahadlok sa pasistang pagpanghulga ug gamiton ang tanang kahigayunan nga determinadong ihingusog ang ilang mga gipangayo ug mga pangandoy. Kinahanglang ipataas ang lebel sa panaghiusa sa katawhan. Ang hatagag prayoridad ang pagtukod, pagpalapad ug pagpalig-on sa mga unyon sa mga mamumuo, organisasyong masa ug lain-laing matang sa asosasyon sa mga pabrika, komunidad, kampus sa eskwelahan, upisina, merkado, simbahan ug uban pang lugar sa trabahoan ug kongregasyon. Kinahanglang palambuon ang mga taktika ug pamaagi ug gamiton alang sa pagpalihok ug pagkonsolida sa abanteng seksyon sa masa aron mapalihok ang tungatungang seksyon ngadto sa katilingbanon ug pulitikanhong aksyon.

Ang kahimatngon ug militanteng determinasyon sa katawhan nga depensahan ang ilang pulitikanhon, sosyo-ekonomikanhon ug kulturanhong mga katungod kinahanglang ipataas pinaagi sa walay kakapoy nga pulitikanhong edukasyon ug pag-organisa. Kinahanglang hisgutan sa lapad nga masa sa katawhan gikan sa ilang demokratiko ug patriyotikong panglantaw ang nagdilaab nga mga isyu sa kasamtangan, gikan sa pagsaka sa presyo sa gasolina ug pagkaon, hangtud sa proxy war sa US sa Ukraine. Kinahanglang iduso sa katawhan ang ilang hinanaling pangayo alang sa pagpataas sa suhulan, pagpaubos sa presyo sa lana ug uban pang palaliton, pagpaubos sa abang sa yuta ug pagwagtang sa usura, pagpataas nga presyo sa mga produkto sa mga mag-uuma, katungod sa pagpangisda, libreng edukasyon ug panglawas, subsidyo sa produksyon, ug uban pang hinanaling panginahanglan taliwala sa nagkagrabeng krisis sa ekonomiya. Kinahanglang kusganon nilang batukan ang pagpahamtang sa bag-ong buhis sa mga konsumer, awtomatik nga alokasyon sa utang, pag-usik-usik sa militar ug pulis sa pondo, mga maluho ug makadaut nga mga proyektong imprastraktura, pagpalapad sa mga kumpanya sa mina ug plantasyon, ug uban pang kontra-katawhan nga mga palisiya ug programa. Kini nga mga isyu kinahanglang isumpay ug ipataas ngadto sa batakang nasudnon demokratikong panginahanglan alang sa libreng pag-apud-apud sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon.

Kinahanglang suklan sa katawhan ang mga pagtuis sa kasaysayan nga gipasiugdahan ni Marcos aron tabunan ang kaylap nga pag-abuso sa katungod, korapsyon ug nasudnong pagluib ubos sa diktaduryang US-Marcos I. Kinahanglan nilang hinumduman ug kutluan og inspirasyon ang ilang makasaysayong pagsukol sa diktadurya, ilabina subay sa umalabot nga ika-50 ka tuig sa deklarasyon sa balaod militar.

Sa samang higayon, kinahanglang kusganong iduso sa katawhang Pilipino ang pagdepensa sa nasudnong soberanya batok sa imperyalistang interbensyon ug mga paglapas sa teritoryo niini. Kinahanglan nilang sawayon ang mga pag-atake sa China sa West Philippine Sea ug iduso ang pagbungkag sa mga pasilidad militar sa China, magun-ubong reklamasyon sa kayutaan ug industriyal nga pagpangisda sa sulod ug palibot sa kadagatan sa Pilipinas. Sa samang higayon, kinahanglang iduso sa katawhang Pilipino ang pagbungkag sa mga pasilidad militar sa US sulod sa mga kampo sa AFP, ang pagpahawa sa mga tropang Amerikano sa teritoryo sa Pilipinas ubos sa Operation Pacific Eagle-Philippines, ang pagtapos sa interbensyon sa US sa kontra-insurhensiya ug pagsuporta sa pagpamomba sa AFP ug ang pagbasura sa Military Defense Treaty, Visiting Forces Agreement (VFA), Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) ug uban pang mga kasabutang militar.

Kinahanglang magpahigayon ang lapad nga masa og dinagkung mga katiguman ug asembliya sa mga pabrika, komunidad ug mga kampus. Kinahanglang magpadaghan og mga materyal pang-edukasyon, ilabina ang mga ginimprintang mga leaflet, pamphlet, primer ug mantalaan, nga kinahanglang iapud-apud sa mga kabalayan ug sa mga magkasikbit nga mga komunidad, aron maabot ug maorganisa ang katawhan sa ilang minilyon. Kadungan niini, kinahanglang maghimo og daghang bidyu dokumentaryo ug mga salida, progresibong pagbalita ug ubang pang online nga materyales aron batukan ang kampanya ni Marcos sa disimpormasyon sa social media ug mass media.

Kinahanglang palig-onon ug tukuron ang bag-ong mga tsapter sa mga tago nga organisasyong masa nga kaalyado sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Kinahanglang matinud-anon silang magpahigayon og rebolusyonaryong propaganda sa han-ay sa masa ug magpatuman sa mga tahas sa pagsuporta sa Bagong Hukbong Bayan sa tanang posibleng pamaagi, lakip ang pagtigum og suportang pinansyal ug materyal para sa hukbong bayan, ug pagrekrut og bag-ong mga Pulang manggugubat.

Kinahanglang magmalahutayon ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan pinaagi sa kaylap ug subsub nga gerilyang pakiggubat subay sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa. Sa dakong bahin, napreserba sa BHB ang mga pwersa niini ug nabuntog ang dinagkung opensiba ug kampanya sa pagpamomba sa AFP sa miaging 3–4 ka tuig pinaagi sa mga taktikang gerilya sa dispersal, pagbalhinbalhin, ug konsentrasyon ug pinaagi sa pagpalalum ug pagpalapad sa baseng masa niini. Ang BHB anaa sa posisyon nga molapad ug molambo pa. Kinahanglan niining mangrekrut og daghang bag-ong mga Pulang manggugubat gikan sa masang mag-uuma, ingonman gikan sa mga mamumuo ug petiburges nga intelektwal sa kasyudaran. Atubangan sa nagkagrabeng pagpanumpo ubos ni Marcos, kinahanglang andam ang BHB sa pagrekrut isip Pulang manggugubat sa mga aktibistang masa ug lider nga target sa ekstrahudisyal nga pagpamatay o pag-aresto, o aron mahatagan sila og santuwaryo sa sonang gerilya ug baseng erya.

Kinahanglang padayon nga komprehensibong palig-onon sa Partido ang kaugalingon aron mapangulohan ang katawhan sa tanang natad sa pagsukol batok sa rehimeng US-Marcos. Kinahanglang maglunsad ang mga yunit sa Partido og kusganong kampanya sa ideolohiya aron tun-an ang Marxismo-Leninismo-Maoismo ug ang aplikasyon niini sa rebolusyong Pilipino pinaagi sa tulo ka lebel nga kurso sa Partido. Sa tanang ang-ang, ang mga yunit ug kadre sa Partido kinahanglang magpahigayon ug mga asesment, ug pagsaway ug pagsaway sa kaugalingon aron mapangibabawan ang mga kahuyangan ug kakulian ug langkaton ang mga ugat niini. Kinahanglang palig-onon ang mga sanga sa Partido, ug tukuron ang mga bag-o. Kinahanglang alisto ang Partido nga irekrut ang mga abanteng aktibista gikan sa tago nga mga organisasyong masa.

Pinaagi sa liboan ka sanga niini, ginasiguro sa Partido nga lalum kining nakagamot sa han-ay sa katawhan ug may kapasidad nga pangulohan ang mga pagsukol sa masa sa mga pabrika, komunidad sa mga mamumuo, baryo sa mga mag-uuma ug mangingisda, mga unibersidad ug mga upisina. Kinahanglang palig-onon sa Partido ang mga sanga ug grupo niini sa tanang lebel sa BHB aron lig-ong pangulohan ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog.

Ang malungtarong krisis sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema sa Pilipinas lagmit nga mograbe ubos sa kontra-katawhan, itoy ug pasistang rehimeng Marcos. Lagmit nga mograbe pa ang kahimtang taliwala sa nagpadayong kapitalistang krisis sa kalibutan ug nagkaigting nga inter-imperyalistang armadong panagbangi nga miresulta sa pagkabalda sa produksyon ug suplay. Ang atrasado, agraryo ug dili-industriyal nga ekonomiya sa Pilipinas bulnerable kaayo sa katilingbanon ug ekonomikanhong kombulsyon.

Ang pagduso sa rehimeng US-Marcos alang sa mas daghang neoliberal nga mga palisiya, ang pasismo ug pagyukbo niini sa mga imperyalista nagmugna og mga kondisyon nga paborable sa paglunsad og rebolusyonaryong armadong pakigbisog ug tanang porma sa pagsukol. Determinado ang katawhang Pilipino nga ipakigbisog ang ilang nasudnon ug demokratikong mga pangandoy. Kinahanglang lig-ong manguna ang Partido, ug pangulohan ang dinaugdaug ug pinahimuslang Pilipino sa pagpaasdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Isalikway ang bakak nga mga saad ni Marcos nga kauswagan ug kalinaw