Isalikway ang Dakung Bakak sa AFP ug ni Duterte

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipino

 

Namakak si Duterte ug iyang mga upisyal sa militar ug pulis mahitungod sa “Red October plot.” Karon, nagapamakak na usab sila sa pagsulti nga hinimuan sa BHB ang Masaker sa Sagay. Walay kaikog sila nga mamakak. Walay ulaw sila nga mamakak. Pasubli-subli sila nga mamakak.

Mismong ang hepe sa AFP ang anaa sa unahan niining kampanya sa Dakung Bakak. Tin-aw nga kining si Gen. Galvez usa ka disipulo ni Joseph Goebbels, nangulong pasistang ideolohigo ni Hitler, nga nagkanayon:

Kung imong husto nga balik-balikon ang usa ka bakak, tuohan kini sa mga tawo. Kung imong husto nga balik-balikon ang usa ka bakak, mahimo kining tinuod. Kung husto ang gidak-on sa bakak ug imong balik-balikon, kadugayan tuohan kini sa mga tawo. Kung balik-balikon nimo ang bakak, kini ang mahimong kamatuoran. Kung balik-balikon nimo ang bakak sa makadaghan, kadugayan tuohan kini sa mga tawo.

Apan niini nga panahon, dili makatuo ang katawhang Pilipino. Dili madawat sa katawhan ang mga bakak sa AFP ug ni Duterte.

Nahimo lang nga hungog si Gen. Galvez ug ang iyang pundok sa mga bakakon sa pagmugna sa sunud-sunod nga estorya, bisan pa og bakikaw kini. Sa usa ka bahin, giakusahan nila ang National Federation of Sugar Workers (NFSW) nga “prente” sa CPP/NPA. Apan sa pikas bahin, ginaingon nila nga hinimuan sa BHB ang pagpatay sa mga mag-uumang myembro sa NFSW. Aron tul-iron ang bakikaw nga estorya, Dakung Bakak na usab ang ilang ginapakylap: nga ang pagmasaker kabahin sa “Red October plot” aron hulhugan ang katawhan nga mosukol batok kang Duterte.

Alang sa kasayuran sa tanan, ang PKP ug BHB wala nagahimo og susamang mga hinungog nga pakana. Paigo na nga mapukaw ang katawhan sa grabe nga katilingbanong krisis bunga sa mga palisiya ni Duterte ug sa iyang mga pasistang krimen. Determinado ang katawhan nga masaksihan ang pagbagsak ni Duterte.

Nagmugna si Duterte ug ang AFP og Dakung Bakak aron libugon ang katawhan ug ililong ang ilang kalambigitan sa Masaker sa Sagay nga binuhatan sa Special Civilian Active Auxiliary (RPA/SCAA) nga anaa sa direktang kumand sa AFP ug ginapondohan sa dagkung asyendero sa Negros sa pagpanguna sa alyado ni Duterte nga si Negros Gov. Alfredo Marañon Sr ug Mayor Alfredo Marañon Jr sa Sagay. Ang hedkwarters sa SCAA anaa sa kampo sa AFP sulod sa Hacienda Mirasol, duha ka kilometro lang ang gilay-on sa nahatiboan.

Nagmugna si Duterte ug ang AFP og Dakung Bakak aron tabunan ang singgit sa mga mag-uuma alang sa yuta. Ang simpatiya sa mga biktima sa Masaker sa Sagay sa uhaw-sa-dugo nga si Duterte ug iyang mga upisyal militar usa lamang ka drama. Gihatagan sila ni Duterte og salapi ug mga cellphone, tin-aw nga wala siyay simpatiya sa mga mag-uuma ug mamumuong panguma nga nakigbisog, dili alang sa cellphone, kundili alang sa ilang katungod nga mag-ugmad sa yuta alang sa pagkaon.

Nagmugna si Duterte ug ang AFP og Dakung Bakak aron hatagag-katarungan ang pagpalanat ug pagpalugtad sa balaod militar. Uhaw si Duterte sa absolutong gahum aron panalipdan ang iyang tiranya pinaagi sa terorismo sa estado.

Nagmugna si Duterte ug ang AFP og Dakung Bakak tungod kay desperado sila nga dauton ang BHB, hukbo sa mga mag-uuma, nga kanunay ug solidong anaa sa likod sa singgit sa mga mag-uuma alang sa tinuod nga reporma sa yuta. Puno sila sa kahadlok nga padayon ang pagkusog sa BHB atubangan sa malukpanong pagkahigmata sa masang mag-uuma nga mag-armas ug mosalmot sa armadong rebolusyon.

Ginaduso sa PKP ang pagkundena sa Masaker sa Sagay ug sa sunud-sunod nga pagpatay sa Negros ug sa tibuok nasud. Ang masaker ang ika-13 sa dinaghang pagpatay sa AFP ug sa mga grupong paramilitar niini. Dili layo nga dili kini ang ulahi ilalum sa Oplan Kapayapaan ug balaod militar sa Mindanao ni Duterte.

Isalikway ang Dakung Bakak sa AFP ug ni Duterte