Isalikway ang ginaduso nga “kudeta sa palasyo” sa mga panatiko ni Duterte

Translation/s: Pilipino | English

Ginaawhag sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang katawhang Pilipino nga isalikway ang kampanya sa mga panatiko ni Duterte aron ipanawagan ang usa ka “palace coup” (pagbulag sa sistema sa gubyerno ug pag-angkon sa tanang gahum) aron tukuron ang usa ka teroristang hunta sa pagpanguna ni Duterte ug pagratsada sa usa ka bag-ong konstitusyon nga maghawan sa dalan sa pagpabilin sa pasistang rehimen ni Duterte.

Aron libugon ang katawhan, “rebolusyonaryong gubyerno” kuno ang pasistang adyenda sa maong mga panatiko nga nagtawag sa ilang kaugalingon isip “Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee.” Walay unsa mang kinaiyang rebolusyonaryo ang pagpabilin kang Duterte sa gahum. Ginagamit nila ang karaang taktika nga desperadong gigamit ni Duterte para linglahon ang katawhan aron tagbawon ang kaugalingong interes sa mga kurap ug pasistang nagharing hut-ong.

Ginasubli sa ilang retoriko ang lenggwahe ni Marcos nga “demokratikong rebolusyon gikan sa sentro” ug ang “nasudnong sosyalismo” ni Hitler. Walay hinungdan ang ilang paggamit sa lenggwahe sa kausaban aron tabunan ang tinuod nilang laraw nga ipabilin ang madaugdaugon ug mapahimuslanong sistema ilalum sa talamayon nga tirano.

Ginabaligya karon sa mga maka-Duterteng panatiko ang ginatawag nga “rebolusyonaryong gubyerno” aron ikundisyon ang hunahuna sa katawhan ug ipadawat kanila ang posibleng ekstra-konstitusyunal nga mga maniobra sa nagharing pundok ni Duterte aron ipabilin ang kaugalingon sa gahum. Gusto nilang unhan ang posibleng konstitusyunal nga pagpuli ni Bise Presidente Leni Robredo isip presidente sa kasong mamatay o permanenteng mabaldado si Duterte ayha mag-Mayo 2022 o mapalagpot pinaagi sa malukpanong pag-alsa sa katawhan.

Kabahin ug nagsilbi sila sa pangkinatibuk-ang iskema ni Duterte nga magtukod og usa ka pasistang diktadurya pinaagi sa pagpanglimbong sa eleksyon 2022 aron ipalingkod sa pusisyon ang iyang gipiling sumusunod; o pag-usab sa konstitusyon aron tangtangon ang kinutuban sa termino o hatagan siya sa walay kinutubang gahum sa panahon sa transisyon; o paglunsad og “palace coup” sa dagway sa dayag nga deklarasyon sa balaod militar.

Siguradong mapakyas ang mga iskema ni Duterte atubangan sa nagkakusog nga pagsukol sa katawhan ug panawagan aron tapuson na ang kurapsyon, pagtraydor, terorismo ug pagpanglingla sa rehimen ilabina atubangan sa kainutilan niini ug sa iyang palpak nga pag-atubang sa pandemyang Covid-19.

Isalikway ang ginaduso nga "kudeta sa palasyo" sa mga panatiko ni Duterte