Isang Bukas na Liham Para kina Emman Bombase at Christine Atole ng Bombo Radyo Naga at sa Mga Kagawad ng Midya

Ibinalita kamakailan sa Bombo Radyo Naga ang mga naganap na engkwentro sa pagitan ng Bagong Hukbong Bayan at iba’t ibang yunit ng 9th Infantry Division-Philippine Army at PNP-Provincial Mobile Force Company sa mga bayan ng Caramoan at Ragay, Camarines Sur. Sa mga balitang ito, partikular na pumukaw sa aming atensyon ang mga naging komentaryo ng ilang brodkaster ng Bombo Radyo Naga na nakatuon sa pag-aayang iwanan na ng mamamayan ang landas ng armadong pakikibaka. Pinalawig din ang puntong ito ng isa pang brodkaster sa pamamagitan ng pagsasabing ginagamit ng BHB ang sibilyang masa na pananggalang laban sa pananalakay ng militar.
Hamon sa hanay ng mga kagawad ng midya na panghawakan ang integridad ng inyong propesyon sa harap ng tumitinding panunupil, paninindak at pandarahas ng rehimeng US-Duterte sa mga kagawad ng midya at iba pang mga propesyong mulat sa tungkuling tumindig para sa interes ng sambayanan. Alam ninyo ang mga naging hakbangin ng rehimeng US-Duterte para busalan at kontrolin ang inyong tinig.

Napatunayan ng inyong mga naging paninindigan sa ilang mga tampok na usapin tulad ng pagsuko ng rehimeng US-Duterte sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea ang kakayanan ninyong maging mapanuri at kritikal. Sa gayon, hindi lingid sa inyong hanay ang kawastuhan ng pagsalig sa isa sa mga pinakabatayang prinsipyo ng inyong propesyon: ang pagsusuri at pagsisiyasat. Malinaw sa inyo na ang sukatan ng isang tapat na mamamahayag ay sa kanyang paninindigang pinanday ng kongkretong pag-alam sa kalagayan at hindi sa kung anong ihinahapag lamang ng isang panig.

Kapansin-pansin, kung gayon, ang makaisang-panig na tindig ng inyong istasyon hinggil sa usapin ng paglulunsad ng armadong pakikibaka. Mapanganib ang ganitong tunguhin. Sa tuwirang pagsuporta at sa mga pahayag ni Col. Paul Regencia, tagapagsalita ng 9th IDPA, tinutungo ng inyong istasyon ang pagsasalin ng mga ideya na nagpapawalang saysay sa hirap at kalupitang dinaranas ng masang Bikolano sa ilalim ng pinatinding militarisasyon at walang habas na paglabag sa karapatang-tao sa kanayunan at kalunsuran. Tinutungo ng inyong istasyon ang pagiging instrumento ng disimpormasyon at pagkukubli ng mga krimen ng tiranikong rehimen.
Ano’t nakapagbibitiw kayo ng mga pahayag na nagpapawalang saysay sa paglaban ng mamamayan? Nagkaroon ba ng pagkakataon ang inyong mga komentarista na tumungo sa mga komunidad na nakaranas ng pananalakay ng militar? Nakadaop-palad ba nila ang mga sibilyang sinasabi nilang ginawang pananggalang ng BHB?
Kaninong katotohan at kaninong perspektiba ang nais niyong iparinig? Ang perspektiba ng mga nagnanais na supilin ang pinagkaisang lakas ng mamamayan o ang perspektiba ng mamamayang handang magbuwis ng buhay para ipagtanggol ang mga karapatan at isulong ang tunay na panlipunang pagbabago?

Katulad ninyo, ang rebolusyonaryong kilusan ay nagmula, sumulong at lumawak sa pagtangan sa saligang prinsipyo ng kongkretong pagsusuri batay sa kongkretong kalagayan at pagsisilbi sa mamamayan. Nananatiling matatag ang kilusan dahil pinanday ito ng hindi magmamaliw na kapasyahan ng masa na unawain ang kanilang kalagayan, pataasin ang kanilang kamulatan at ng pagkilalang tanging sa kanilang pinagkaisang rebolusyonaryong lakas makakamtan ang tunay na panlipunang pagbabago.
Pinili ng mga kasamang yakapin ang landas ng rebolusyon, ang sakripisyo at pag-alay maging ng kanilang buhay dahil malinaw sa kanila ang tungkulin at pangako ng pagpawi sa pang-aapi at pagsasamantala. Nananalaytay sa kanilang mga puso na ang paglahok sa digma ng mamamayan ang kanilang maiaambag para sa wakasan ang siklo ng pang-aapi’t pagsasamantala. Ito ang diwang nagtulak sa milyun-milyong Pilipino upang maglunsad ng daan-daang rebolusyong naganap sa buong kasaysayan.

Mga kasama sa midya, parehas ang ating tinatanaw at hangarin, ang maging daluyan ng kolektibong lakas ng masa upang tunay na makamtan ang panlipunang pagbabago. Higit kailanman, kinakailangan tayo ng masa. Bilang daluyan ng boses ng masa, hinihimok namin kayong ibayong buksan ang inyong pintuan at kongkretong alamin ang saloobin, pananaw at interes ng masa. Magsilbi sanang inspirasyon ang patuloy na pakikibaka ng masa upang pagtibayin ang inyong paninindigan sa kabila ng pinatinding panggigipit at panunupil ng rehimeng US-Duterte. Buong-puso kayong sasalubungin ng masa sa inyong pagpasok sa kanilang mga komunidad dahil alam nilang makatutuwang nila kayo sa paglalantad ng katotohanan at pagtatanggol ng kanilang interes.

Isang Bukas na Liham Para kina Emman Bombase at Christine Atole ng Bombo Radyo Naga at sa Mga Kagawad ng Midya