Isang bukas na liham sa kasundaluhan at kapulisan


Mga kasama sa kasundaluhan at kapulisan,

Mga kasama, kayo ay tulad din namin. Nagmula tayo sa mga uring magsasaka, manggagawa, may maliit na hanapbuhay at propesyunal. Pinagkaitan ng masaganang buhay habang ang mga nasa kapangyarihan ay nagpapasasa sa lahat ng ating pinaghihirapan. Totoo ito noon para sa ating mga magulang, totoo ito sa atin sa kasalukuyan at ito rin ang hinaharap ng ating mga anak. Marahil tulad ng napakaraming masa sa ating rehiyon, hindi rin kayo makatulog sa gabi kaiisip paano pagkakasyahin ang sweldo para sa inyong pamilya. Tulad namin lubog kayo sa katakut-takot na utang. Tulad namin pinag-iisipan ninyo rin kung bakit sa kabila ng inyong pagkayod, wala kayong nararamdamang pagbabago at pag-unlad. Tulad namin nag-aalala rin kayo kung mapag-aaral ninyo pa ba ang inyong mga anak o kung mapapakain ninyo man lamang ng tatlong beses sa isang araw ang inyong pamilya. Tulad namin, pinapasan ninyo ang pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN). Tulad ng kalakhan ng mamamayan, pumipila rin ang inyong pamilya para sa NFA na bigas. At tulad din namin ayaw na ninyo sa ganitong kaayusan.

Marapat kayong magtanong. Totoo ba ang pahayag ng inyong upisyales na maganda ang buhay ng mamamayan? Hindi nga ba kayo nagagalit na tayo ang pumapasan ng lahat ng kahirapan? Habang ginagawa ni Duterte ang lahat ng paraan upang mapagaan ang buhay ng kanyang imperyalistang among US, araw-araw naman tayong pinaparusahan at dahan-dahang pinapatay ng kahirapan. Habang nagpapakabusog ang malalaking kapitalistang Amerikano at ang mga lokal na naghaharing-uri sa bunga ng ating pawis at dugo, kayo ang ipinapain ng pasistang rehimen sa kanyang walang katuturang gera. Habang nagpapakabundat ang inyong mga upisyales sa mga de-aircon na upisina, kumukurakot ng pondong militar at nangungulekta ng mga lagay sa mga iligal na aktibidad at sindikato sa droga, nasaan kayo? Sa gitna ng labanan, sa gitna ng kagubatan, malayo sa piling ng inyong pamilya. Para saan? Para ipagtanggol ang interes nilang walang pakialam kung mamatay ang inyong mga anak sa gutom? Para isulong ang digmaang hindi naman para sa inyo kundi para sa mga dayuhang malayang maglabas-masok at mandambong sa yaman ng ating bansa at para sa mga lokal na malalaking kapitalista at panginoong maylupa?

Ang totoo, ang pakanang gera ng imperyalistang US at ni Duterte ay hindi ninyo laban. Ginagamit lamang nila kayo sapagkat iilan lamang sila at gamit pa ang pondo ng gubyernong kalakhan ay mula sa buwis ng mamamayan upang magbayad ng pwersang militar ng AFP at PNP. Ginagamit nila kayo upang ipagtanggol ang isang sistemang kayo rin naman ang pinagsasamantalahan. Ilinalako nila sa inyo ang katwirang krimen ang lumaban. Ngunit tanungin ninyo ang inyong mga sarili. Krimen nga bang ipagtanggol ang inyong pamilya’t sarili mula sa kahirapan? Krimen nga bang lumaban sa isang sistemang walang pagpapahalaga sa ating mga buhay? Krimen nga bang maghangad nang mas mabuting kinabukasan para sa inyong mga anak? Ilinalako nila sa inyo ang retorikang ang pagiging sundalo ng gubyerno ay paglilingkod sa sambayanan. Ngunit ito nga ba ang inyong sinumpaang tungkulin, ang pumatay ng libu-libo para sa kapakinabangan ng iilan? Makatwiran bang pumatay ng kapwa ninyo magsasaka, ng kapwa ninyo kabataan, ng kapwa ninyo api’t pinagsasamantalahan? Makatwiran ba na ilibing nang buhay ng inyong kabaro ang isang magsasakang walang kalaban-laban? Makatwiran bang kaladkarin at barilin ng inyong mga kabaro ang matandang mag-asawang lampas na 60 taong gulang? Hindi ninyo ito laban. Gera ito ng imperyalistang US at ng kanyang lokal na naghaharing-uri laban sa mamamayang lumalaban. Tayo ang target nila. Ang ating mga magulang, ang ating mga anak, ang ating kinabukasan at ang ating bayang naghahangad ng tunay na demokrasya at kalayaan.

Hindi ba’t nakapagtatakang sa kabila ng pagyayabang ng inyong mga upisyales na madudurog na ang rebolusyonaryong kilusan ay patuloy pa rin ang ating paglakas? Sa kabila ng mga mamahalin at modernong kagamitan ng AFP-PNP, bakit hindi matalu-talo ang nag-armas na sambayanan? Sa kabila ng malalaking pabuya at limpak-limpak na pondo ng inyong mga upisyales, bakit hindi nila mapasuko ang mamamayang nakikidigma nang walang hinihinging kapalit na salapi o anupaman? Ang sikreto, malinaw sa masa kung bakit kailangan lumaban. Malinaw na sina Duterte, ang imperyalismong US, ang naghaharing-uri at ang institusyong kinabibilangan ninyo – sila ang tunay na kalaban. Hindi ang mamamayang kagaya rin natin ay nag-aasam ng tunay na pagbabago.

Mga kasama, kayo ay tulad din namin. Nais lamang namin ay isang lipunang magsisilbi sa ating mga interes. Isang lipunang hindi pagsasamantalahan, gugutumin at papatayin ang ating mga pamilya. Kami ay nakikidigma para sa atin. Nakikidigma kami laban sa pagsasamantala ng mga imperyalista’t naghaharing-uri para rin sa inyong mga anak. Nang makamit at maitaguyod natin ang isang lipunang tunay na para sa atin.

Nananawagan kami sa inyo mga kasama sa kasundaluhan. Buksan ninyo ang inyong mga isip. Ang inyong katapatan ay hindi dapat sa kung sinumang mataas na upisyales, kundi sa mismong uring inyong pinanggalingan – ang masang anakpawis. Mga kasama, sa ating pagkakaisa makakamit natin ang hinahangad nating tunay na kalayaan – kalayaan mula sa pagsasamantala, kalayaan mula sa kagutuman at kalayaan mula sa karahasan. Sa ating pagkakaisa makakamit natin ang tunay at pangmatagalang kapayapaan.

Mga kasama sa kasundaluhan, magsuri. Maging kritikal. Pumanig sa mamamayan. Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan – ang tunay na hukbo nating mamamayan!

Isang bukas na liham sa kasundaluhan at kapulisan