Isikway ang budget sang rehimen Duterte para sa pasismo! Kolektibo nga panawagan para sa pagpalayas sa iya sa poder!

Read in: English

Mabaskog nga ginapakamalaut sang Apolinario Gatmaitan Command-New People’s Army sa isla sang Negros ang ginaproponer nga P16.4 ka bilyon nga pundo para sang kontra komunista nga programa- ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). Ini magasabwag lamang sang terorismo kag kalakasan sa mga pumuluyo, sa masobra P4.5 trilyon nga ginaproponer sang Duterte nga rehimen sa tuig 2021 nga budget nasyunal.

Padayon nga prayoridad sang tiraniko nga rehimen ang pasismo kag kabangis sa pihak sang nagalala kag nagataas nga kaso sang Covid-19 sang pungsod sa diin nagtalana ini sang sobra-sobra ka daku nga pundo. Iya ginapaburan ang budget sang AFP sa diin naglab-ot sa P204 ka bilyon kag P190.85 ka bilyon para sa PNP. Dugang pa ang gintalana nga pundo para sa NTF-ELCAC- mga ahensya nga puno sang anomalya, korapsyon kag burukratiko nga redtape. Tuman ini ka dako kung ikumpara sa P131 bilyon nga gintalana para sa Department Of Health (DOH).

Gani nagakadapat ini nga kondinahon kag isikway sang bug-os nga pumuluyo bangud sa panahon nga ma-aprobahan sa kongreso ang ini nga mga pundo, nagakahulugan lamang ini sang dugang nga pagka-agresibo sang rehimen sa paglunsar sang kontra-rebolusyonaryo nga kampanya sa pag redtag sa mga aktibista, pagpalapnag sang maitom nga mga padihot, panghalit sa komunidad sang masang mangunguma, pahipuson ang mga kritiko kag wasakon ang mga progresibo nga grupo base sa plano sang mga reterado nga mga heneral nga mga ahente sang imperyalista nga Estados Unidos.

Desperado nga katuyuan ini sang rehimen agud pukanon ang nagakusog kag nagalapad nga armadong paghimakas sang pumuluyo nga ginasulong sang CPP-NPA-NDF sa pungsod Pilipinas. Lab-uton ang napaslawan nga handum sang mga nagliligad nga mga rehimen nga wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan kag paralisahon ang tanan nga grupo nga mahibal-an nga nagasuporta o nagasimpatiya sa armado nga paghimakas.

Ginagamit ang kaban sang pumuluyo para sa mga bogus nga proyekto kag padihot kaangay sang peke nga mga engkwentro, peke kag pwersa nga pagpasurreder kag peke nga mga programa pangkauswagan bilang panghinabon sa ila kapaslawan sa pag-atubang sang problima sa pandemya kag pagsulbar sang problima sa insurhensya. Magaserbi nga gatasan kag tuburan sang pagpangawat agud pahabukon ang ila mga bulsa labi na sa mga sakon nga heneral katulad nila Año, Lorenzana, Esperon kag Parlade. Samtang mumho ukon wala sang may nabaton ang mga pumuluyo nga ila ginahalitan kag ginaterorisa.

Dapat ibuyagyag ang kagarukan sa kaibutaran sang reaksyunaryo nga gobyerno nga nagapabilin nga wala ginasabat ang ugat sang armado nga komplikto nga nagaluntad sa pungsod. Gani kaangay sa nag-agi nga mga rehimen, ginasegahum nga mapaslawan ang programa sa kontra-insurhensya nga ginalunsar sang rehimen US-Duterte.

Sa tuman ka daku nga budget para sa tuig 2021 sang rehimen, may nagakaangay ini nga kwarta para sa pagtapna sa paglapta sang bayrus . Sa baylo nga hatagan sang daku nga pondo kag husto nga pagtamod paano pauswagon ang sistema sa ikaayong lawas kag sosyo-ekonomiko sang mga pumuluyo, nagapabilin nga pabaya, inutil kag sapatnon ang paagi sini. Bisan ang P175 bilyon nga gintalana nga pundo para sa emerhensiya sa Covid ang indi na mahibal-an kon pila na ang nagasto kag pila pa nabilin. Hugas-kamot ini sa tunga sang nagataas sa numero sang wala kag nawad-an sang trabaho nga sa konserbatibo nga datos sang gobyerno naglab-ot sa 11.7 milyon apang sa pagkamatu-od ara na ini sa 27. 3 milyon tuga sang pagsira kag pagpang-iban sang trabahador sang mga kompanya dala sang malawig nga mga kwarantina.

Nagpabilin nga wala sang komprehensibo kag syentipiko nga plano kag tikang agud sulbaron ang problima sa padayon nga nagata-as nga kaso sang pandemya. Nagdihon sang mga kontra pumuluyo nga laye pareho sang Anti Terrorism Act of 2020 paagi sa iya mga idu-idu sa kongreso kag senado kag pagbutang sang pungsod Pilipinas sa idalum sang wala madeklara nga martial law kag magpundar sang pasista nga diktadura kag tuyo nga magpabilin sa poder lampas sa iya termino.

Sa panahon nga naga-atubang kita sa berdugo kag nagatalum nga kontradiksyon sa tunga sang pumuluyo kag nagaharing sahi, ginahangkat ang bug-os na pumuluyo sa Negros nga ibuyagyag kag pamatukan ang tanan nga maitom nga iskema kag kapintas sang mga ahensya sang gobyerno kaangay sang NTF-ELCAC. Kolektibo nga maghimakas kag ipanawagan ang pag-alinyar liwat sang pundo para sa pagpataas sang sosyo-ekonomiko nga kahimtangan sang pumuluyo, pagpasanyog sang sistema pang-ikaayong lawas kag serbisyo sosyal.

Sa mga katapu sa konseho sang mga barangay nga may balatygon nga tampad mag-alagad sa pumuluyo, indi mag-upod sa pagpatigayon sang mga kontra pumuluyo ng programa sang tiraniko nga rehimen labi nga wala ini nagaserbisyo sa interes sang malapad nga pumuluyo. Pamatukan ang mga programa nga nagahalit sa interes sang pumuluyo, indi magpadala sa ginatan-ay nga kwarta kag permi ipangibabaw ang interes kag kaayuhan sang masa nga gina-alagaran.

Si Duterte mismo kag ang iya militarista nga mga tikang ang nagatudlo kag nagaduso sa pumuluyo nga usuyon ang banas sa paghimakas kag pagsulong sang armado nga rebolusyon. Gani, upod sa malapad nga pumuluyo, koliktibo nga maghiliusa ang bug-os nga rebolusyonaryo nga pwersa agud mapalayas ang tiraniko kag berdugo nga rehimen. Maglunsar sang sari-sari nga porma sang armado nga paghimakas agud mapabaskog kag mapataas ang halintang sang inaway banwa. Maglunsar sang ikit-ikit kag malapnagon nga pagpakig-away gerilya kag silutan ang mga ahente sang estado nga may utang nga dugo sa pumuluyo. ###

Isikway ang budget sang rehimen Duterte para sa pasismo! Kolektibo nga panawagan para sa pagpalayas sa iya sa poder!