Isnayp Laban sa RCSP ng 203rd Brigade sa Mantay, Monteclaro, San Jose, Occidental Mindoro, Tagumpay!

,

Tagumpay ang operasyong isnayp na isinagawa ng isang tim ng LDGC-NPA-Mindoro sa yunit ng Retooled Community Support Program [RCSP] ng 203rd Brigade sa sityo Mantay, Brgy Monteclaro, San Jose, Occidental, Mindoro noong Disyembre 18 bandang alas-4:30 ng hapon. Isa ang bumulagta sa pasistang kaaway sa pinakawalang isang bala ng tim. Ligtas namang naka-atras ang yunit na nagsagawa ng operasyon.

Tugon ito ng LDGC sa mga naging biktima ng mga paglabag at pang-aabuso ng 203rd Brigade sa karapatan-pantao ng mga mamamayang Mindoreño. Inaalay ito ng LDGC sa pinakahuling insidente ng labanan sa So Sorong, Aguas, Rizal, Occidental Mindoro kung saan nasawi ang apat na opisyal at mandirigma ng LDGC at sa lahat ng mamamayang Pilipino na naging biktima sa ilalim ng matinding panunupil ng rehimeng US-Duterte.

Sa panahon na ang klima sa buong bansa ay pinaghaharian ng di deklaradong martial law at laganap ang impunity, walang aasahan ang mamamayang Pilipino sa ilalim ng rehimeng US-Duterte na makakamit    ang katarungan at hustiya. Bagkus dumarami pa ang mga pang-aabuso at paglabag ng mga kasundaluhan at kapulisan na siyang pangunahing ginagamit ni Duterte sa pandarahas at panunupil sa karapatan ng mamamayan.

Mismong sa araw ng paggunita ng pandaigdigang karapatan-pantao [December 10] ay may 7 sibilyan ang ilegal na hinuli at kinulong sa Maynila at pinaratangan ng gawa-gawang kaso. Nag-viral naman ang ginawang pagpatay ng isang abusadong pulis sa Tarlac na si Police Staff Sergeant Jonel Nuesca sa mag-inang Sonya Gregorio. Ang pagiging mamamatay tao ng mga sundalo at pulis laban sa mga walang kalaban-laban na sibilyan ay itinutulak ng rehimeng Duterte upang manatiling nasisindak at nakatiklop tuhod sa kanyang awtokratikong paghahari ang malawak na sambayanan. Ginagawa niya ito kahit pa nga dumaranas ng mas malala pang kahirapan, kagutuman, walang trabaho ang masang Pilipino.

Lumalakas ang loob ng mga berdugong tropa ng    rehimeng US-Duterte dahil hindi man lamang ito napapanagot sa kanilang mga krimen. Madalas na sinusuhayan pa at binibigyan katwiran ang ganitong mga pandarahas sa kanyang panawagan na Kill! Kill! Kill!

Sa Mindoro, ang pasistang kamay ay nakikita sa sustenido, masinsin at malupit na mga Focused Military Operations at RCSP na sinasabayan ng mga programang Enhanced Community Local Integration Program [ECLIP]. Target nito hindi na lamang ang mga rebolusyonaryong pwersa ng CPP-NPA-NDF kundi sinasalasa din nila ang ordinaryong mamamayang Mindoreno sa anyo ng pambobomba at walang habas na pamamaril, iligal na pag-aresto at interogasyon, sapilitang pagpapasuko, pisikal at mental na tortyur, pagkakampo sa gitna ng at ginagawang baraks ang buong pamayanan ng mga katutubo at magsasaka.

Sa ilalim ng malakolonyal at malapyudal na lipunan na pinaghaharian ng mga panginoong maylupa, malalaking burgesya kumprador at ng imperyalismong US, ang naghaharing estado na kinakatawan ng rehimeng US-Duterte ay sadyang gumagamit ng marahas na instrumento upang ipataw nito sa mamamayan ang mga batas na papabor sa kanya at sa kanyang among imperyalismong US. Ang pagtindi ng pasismo ng rehimen ay palatandaan hindi ng paglakas kundi ang pagrurok ng krisis ng naghaharing uri sa isang di-karaniwang antas dahilan upang gumamit na sila ng mas malulupit na mga hakbangin sapagkat hindi na sila makapaghari sa dating paraan at hindi na nakasasapat ang ipinangangalandakan ng burges na demokratikong proseso at rule of law upang apulain ang paglaban ng sambayanan laban sa kanilang pang-aapi at pagsasamantala, gutom, kahirapan at pagkabusabos.

Lalong tumitingkad ang pangangailangan ng Digmang Bayan na isinusulong ng rebolusyunaryong kilusan at mamamayan upang makamit ang tunay na mapayapa at makatarungang lipunan.

Ang mga patama ng mga yunit ng LDGC sa alinmang yunit ng AFP-PNP sa Mindoro ay magpapatuloy hanggang hindi nakakamit ng sambayanang Pilipino ang rebolusyonaryong hustisya laban sa mga atake ng    pasistang rehimeng US-Duterte sa sambayanang Pilipino. ###

Isnayp Laban sa RCSP ng 203rd Brigade sa Mantay, Monteclaro, San Jose, Occidental Mindoro, Tagumpay!