Isulong ang Kilusang Masa para sa Pagtatanggol ng Soberanya!

Ang kinabukasan ng lipunang Pilipino ang kabayaran sa lantarang pagsuko ng taksil at tutang rehimeng US-Duterte sa soberanya ng bansa sa West Philippine Sea (WPS). Sadyang malamya at patalo ang postura ni Duterte sa usaping ito dahil siya ang pangunahing nakikinabang sa gabundok na dambong at kurakot mula sa mga pautang, kontrata sa negosyo at proyekto at transaksyong sindikato sa Tsina.

Lalong ginagatungan ng kainutilan ng rehimeng Duterte ang pambabraso at agresyong militar ng Tsina. Nagngangalit ang sambayanan sa kawalan ng kongkretong hakbangin upang mariing ipatupad ang 2016 Hague Arbitral Ruling tulad ng pakikipag-alyansa sa ibang mga estadong may kanya-kanyang katayuan sa WPS. Tinutulan pa nga ng administrasyong Duterte ang paglulunsad ng mga joint patrols at pagmamarka kasama ang Vietnam at Malaysia. Patuloy din itong tumatanggi sa paghahain ng karapatang itakda ang extended continental shelf sa mga baybayin ng Luzon na nakaharap sa WPS.

Higit dito, dahil idinisenyo ng US ang pwersa armada ng Pilipinas para sa kontrainsurhensya, hindi kataka-takang nakatuon ang modernisasyon ng AFP sa hungkag na gera kontra NPA at pasismo laban sa mamamayan at hindi sa pagharap sa agresyong militar ng Tsina. Sa halip na pondohan ang mabilis na pagpapaunlad ng imprastruktura sa mga teritoryal na saklaw ng bansa sa mga isla ng Spratlys, inuna ng rehimen ang pondo para sa kontrainsurhensya. Dinudumog at dinarahas ng pwersang militar ang mga komunidad sa kanayunan at kalunsuran samantalang linalangaw at hindi mabantay-bantayan ang mga teritoryo ng WPS.

Pinanatili rin ni Duterte ang tagibang na mga kasunduang militar sa US tulad ng Mutual Defense Treaty na dahilan kung bakit nananatiling tali at walang kakayahan ang Pilipinas para depensahan ang sariling teritoryo. Ginamit lamang niya ang noo’y bantang babawiin ang Visiting Forces Agreement para makakuha ng dagdag pondo at suportang militar para sa kanyang pasistang diktadura.

Nasa bingit ang bansa na mawalan ng kritikal na rekursong patrimonyal para ibunsod ang tunay na pambansang pag-unlad sa balangkas ng pambansang industriyalisasyon at tunay na repormang agraryo. Sa harap ng tumitinding paglabag kapwa ng US at Tsina sa soberanong karapatan ng bansa, pangangailangan ang pagtupad ng mamamayang Pilipino sa makabayang tungkuling ipagtanggol ang soberanya at patrimonya ng bansa. Nakataya ang kinabukasan ng bansa sa pagkilos at paglaban ng bawat Pilipinong may pagmamahal sa bayan. Kagyat na hakbang ang patalsikin ang walang singsahol na tuta at pasistang rehimeng Duterte.

Isulong ang Kilusang Masa para sa Pagtatanggol ng Soberanya!