Itandudo ti narimat a biag ken pannakidangadang ni Kadua Wilfredo “Ka Jazz” Gaayon, banuar ti umili

,
English

Kangatuan a panagsaludo ti idatdaton ti amin a kameng ti Chadli Molintas Command-BHB-Ilocos Cordillera kenni Kadua Wilfredo “Ka Jazz” Gaayon, 46, a nagmartir kadua ni Ka Ashlee iti maysa a labanan iti Mainit, Bontoc, Mountain Province idi Setyembre 28, 2021. Ipadpadanon mi ti naimpusoan a pannakiladingit iti amin nga in-ingungoten na iti biag, kapamilya, kakailian ken gagayyem da Kadua a Jazz ken Ashlee. Kasta met a nadagsen a kunkondenaren ti Chadli Molintas Command ti makaayup a panagmaltrato iti bangkay ti kakadua a naparang a mangipakpakita ti kinaranggas ken kinaawan respeto ti berdugo a killing machine ti pasista a rehimen a US-Duterte iti sangalubongan a linteg iti gubat.

Ni Ka Jazz ket naggapu iti tribu a Mabaka iti Kalinga. Dimmakkelan ken nakita na ti panagregta ti rebolusyonaryo a pannakidangadang ti umili idi 1980s inggana iti panawen ti Maikadua a Naindaklan a Tignayan iti Panangilinteg (MNTP). Iti panagsubli manen ti kakadua iti baryo da, maysa isuna kadagiti kabataan a nabara nga immarakup kadagiti adal ti MNTP ken pimmaset iti napabaro a regta ti panangiyabante kadagiti rebolusyonaryo a trabaho iti uneg ti baryo. Kas kameng ti nabukel a core group dagiti kabataan, binigbig dagiti kabataan isuna kas nalaing nga organisador, instruktor ken lider. Iti panangiyabante ti kampanya ti panangipangato ti produksyon a pagay, dakkel ti inakem na a rebbengen iti aktual a pannakipaset ken panangpatignay kadagiti kabataan iti payaw-expansion, panangrepair kadagiti irigasyon ken dagiti nadadael a payaw ken panangingato ti apit kagiddan ti naregta a rebolusyonaryo a panagadal ken trabaho a kultural. Iti taripnong dagiti kabataan, saan a mabannog ni ‘Manong Poled’ iti panangilawlawag kasilpo iti rebolusyon ken maipanggep kadagiti napupudot nga isyu.

Manipud idi simmampa isuna iti BHB idi 2006, impakita ni Ka Jazz ti kinapasnek ken laing na kas organisador, propagandista, instruktor ken Nalabbaga a mannakigubat. Maibilang isuna iti adu a nasasayaat a kadre a napadur-as manipud iti intar dagiti nailian a minorya iti Cordillera. Saan nga agduadua isuna nga umawat ti aniaman nga atas ti Partido. Naangaw, naragsak ngem seryoso iti panangilawlawag kadagiti bambanag. Nalaka a makisinninged iti masa ken nangato ti inisyatiba iti aniaman a trabaho. Gapu ta dimmakkel kas anak ti maysa a mannalon, naregta a makipaset iti trabaho nga agrikultural ti masa. Naanus iti panangisuro kadagiti kakadua a naggapu iti syudad kasilpo iti nadumaduma a trabaho ti Hukbo ken masa. Mapagnamnamaan met laeng isuna kadagiti trabaho a pulitikal ken militar, kas squad leader man wenno kas giyang pampulitika. Kadagiti kultural nga aktibidad, masansan a maayaban isuna kas emcee ken aktor kadagiti iskit ken pabuya. Iti adu a labanan a nakipasetan na, naipakita na ti tured a sumango iti kabusor. Kadagitoy a galad, napardas ti panagdur-as na kas mangidaulo a kadre kadagiti yunit a naipaunegan na. Ni Ka Jazz ket nagbalin a kameng ti Komiteng Larangan ti Kalinga idi 2015 sakbay a naiyalis iti Larangang Gerilya ti Ifugao idi 2018 ken iti Larangang Gerilya ti Mountain Province idi 2019.

Da Ka Jazz ken Ka Ashlee ket banuar ti dasig a mannalon ken dagiti nailian a minorya. Itultuloy tayo nga itandudo ti rebolusyonaryo a pakinakem ken ipinget ti panangiyabante ti gubat ti umili. Iti bangir ti panagladingit, rumbeng nga ibaw-ing ti naindasigan nga unget tayo kontra iti agturturay a dasig ken iti berdugo nga AFP-PNP. Agserserbi kas inspirasyon ken pagwadan ti biag ken pakasaritaan da Ka Jazz ken Ka Ashlee iti adu a kabataan nga agtartarigagay ti pudno a wayawaya ken demokrasya. Ti kinatured ken kinabanuar da ket ad-adda a mangpagil-ayab ti palaban a pakinakem tapno agpursigi iti gubat ti umili inggana iti naan-anay a balligi.

Itandudo ti narimat a biag ken pannakidangadang ni Kadua Wilfredo “Ka Jazz” Gaayon, banuar ti umili