Itanghal ang Kadakilaan at Rebolusyonaryong Adhikain ni Bonifacio “Ka Boywan/Nato” Magramo

Ibaling sa rebolusyonaryong katapangan ang pamimighati ng sambayanan sa pagpanaw at pagkamartir ni Kasamang Bonifacio Magramo na kilala ng masa at mga kasama sa iba’t ibang bahagi ng rehiyon na kanyang pinaglingkuran bilang si Ka Tegro, Ka Gem at Ka Victor sa Mindoro at sa masang Palaweño bilang Ka Abuan, E-Boy, Boywan at Nato. Siya ang katauhan sa likod ni Salvador Luminoso, ang tagapagsalita ng Bienvenido Valleber Command ng New People’s Army at tinig ng rebolusyon sa Palawan. Siya ay isang martir ng rebolusyong Pilipino at ng sambayanang nakikibaka.

Isinilang sa isang pamilyang magsasaka si Kasamang Bonifacio sa Brgy. Kaligtasan, bayan ng Bongabong sa Oriental Mindoro noong Hunyo 5, 1953. Hindi man nakatapos ng pag-aaral sa mataas na antas, likas sa kanya ang pagiging isang palaaral at lider. Taong 1973, sa edad na 20 anyos nang siya ay maging opisyal sa edukasyon ng Federation of Free Farmers (FFF) sa kanilang bayan. Dinanas niya ang mga panggigipit ng bagong pataw na Martial Law at namulat sa pakikibaka ng mga magsasaka at iba pang sektor. Nang manirahan sa Sablayan, Occidental Mindoro, isa siya sa mga unang nagbuo ng Bukluran ng mga Magbubukid sa Sablayan o BUKLOD MASA, isangpambayang samahan ng mga magsasaka noong dekada 1980 at di nagtagal ng Samahan ng mga Magbubukid sa Kanlurang Mindoro o SAMAKAMI.

Simula 1985-87, bilang isa sa mga opisyales, pinamunuan ang iba’t ibang pakikibakang magsasaka sa petisyon-pusisyon at okupasyon ng mga tiwangwang na lupain at asyendang pag-aari ng PLDT-Cojuangco, Quintos, Almeda, Ramirez, Medalla, Campano at Ona. Ngunit mamumulat siyang hindi sasapat ang mga reporma lamang para wakasan ang pyudal na pang-aapi at pagsasamantala sa mga magsasaka at iba pang uring anakpawis ng malalaking panginoong maylupa at mga komersyante-usurero.

Pinanday ng pakikibaka para sa lupa at ng marubdob na hangaring lutasin ang dantaong problema sa kawalang lupa ng mga magsasaka at sa pagmamahal sa kanyang kauring anakpawis, nagpasya si Kasamang Boywan na buong panahong kumilos sa Bagong Hukbong Bayan noong ikalawang hati ng dekada 80. Nakita niyang tanging ang pananagumpay lamang ng demokratikong rebolusyon ng bayan ang magpapabago sa imbing kalagayan ng mga maralita sa kanayunan at ng buong sambayanan. Taglay ang determinasyon at prinsipyo, kasama siya sa mga unang nag-organisa at nagpalawak ng baseng masa sa Occidental Mindoro at pagpapalakas ng Hukbo sa probinsya.

Nang nagpasya ang Komiteng Rehiyon sa TK na muling balikan ang pansamantalahang naiwang base sa Palawan, walang pag-aalinlangan si Ka Boywan na tanggapin ang atas at hamon na mapadestino dito noong 1997. Sa pamumuno niya, muling nabalikan at nalatagan ng sonang gerilya ang kalakhan ng probinsya ng Palawan. Napangibabawan at nabigo ang mga kampanyang militar para durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa isla. Puspusang itinaguyod ang lahatang panig na pagpapalakas ng armadong pakikibaka sa probinsya at matatag na itinaguyod ang mga programa at prinsipyo ng Partido mula pa noong siya ay nasa Mindoro at bandang huli, sa Palawan.

Kinilala ng Komiteng Rehiyon si Ka Boywan sa kanyang kahusayan, katatagan sa prinsipyo at dikit-sa-lupang pamumuno sa masa. Naging panghaliling delegado siya ng Ikatlong Pangrehiyong Kumperensya ng Partido sa TK noong 1997. Nahalal siyang kandidatong kagawad ng Komiteng Rehiyon noong 2001 sa Ikatlong Plenum nito at inihalal na regular na kagawad ng KR noong 2005 sa Ika-5 Plenum. Muli siyang inihalal bilang kandidatong kagawad ng Komiteng Tagapagpaganap ng Komiteng Rehiyon (KTKR) sa Ika-7 Plenum noong 2014 at kalauna’y naging regular na kagawad ng KTKR sa Ika-8 Plenum nito noong 2016.

Minahal siya ng masa at kinalugdang kasa-kasama saan mang dako siya maparoon dahil sa kanyang pagiging magiliw sa kanila at masayahing katangian. Tunay na isang komunista na ibinigay ang buong sarili para sa paglilingkod sa sambayanan at nagsilbing inspirasyon ng maraming kasama sa mahirap na pakikibaka at sakripisyo.

Si Ka Bonifacio “Ka Boywan/Nato” Magramo ay mananatiling buhay sa puso at diwa ng mamamayang Mindoreño at Palaweño at aalalahanin ng buong rebolusyonaryong kilusan sa Timog Katagalugan. Ang buhay at pakikibaka niya ay magiging inspirasyon na patuloy na magpapaliwanag at maghahawan ng landas tungo sa pagtatagumpay ng demokratikong rebolusyon ng bayan. Ang buhay niya at ng iba pang rebolusyonaryong martir ay mananatiling inspirasyon ng sambayanang naghahangad ng paglaya sa mapang-api at mapagsamantalang sistema sa ilalim ng pasista at teroristang rehimeng US-Duterte.

Mabuhay ang rebolusyonaryong pamana at kadakilaan ni Kasamang Bonifacio “Ka Boywan/Nato” Magramo. Ang iyong ngalan at kadakilaan ay nakaukit sa puso ng sambayanan at mananatiling buhay at nag-aalab. Sa iyong mga naiwang bakas ay maraming mabubuting anak ng bayan ang tatalunton sa mga yapak na yaon upang ipagpatuloy ang pagmartsa hanggang sa tagumpay ng demokratikong rebolusyon ng bayan tungo sa sosyalistang hinaharap.

`Mabuhay ang rebolusyonaryong kadakilaan ni Kasamang Bonifacio Magramo! Higit na magpunyagi at isulong ang demokratikong rebolusyon ng bayan hanggang sa tagumpay!

Itanghal ang Kadakilaan at Rebolusyonaryong Adhikain ni Bonifacio “Ka Boywan/Nato” Magramo