Itimalos ang pumuluyo nga Tumandok, pamatian ang ila singgit para sa hustisya!

Read in: Pilipino | English

Ginapanawagan sang Partido Komunista sang Pilipinas sa New People’s Army (NPA) nga pamatian ang singgit para sa hustisya sang mga minorya nga Tumandok paagi sa pagsilot sa berdugo nga mga pulis nga amo ang nagmasaker kahapon sa ila katribo sa Tapaz, Capiz.

Ang pagpamatay dululungan nga ginhimo sang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Region 6 sa idalom sang kumand ni Lt. Col. Gervacio Balmaceda sa anum ka barangay sa balibad nga “nagaserbi sang mga warrant of arrest.” Gin-aresto man sa amo nga adlaw sang pasista nga mga kriminal ang 17 nga katribo sa pareho nga banwa kag sa Calinog, Iloilo. Agud hatagan-rason ining barbariko nga mga atake, malisyoso nga ginpresentar sang pulisya nga ang tanan nga mga biktima mga katapu sang NPA, kag ang mga napatay nagbato.

Ginapasabat namon si Rodrigo Duterte kag iya uhaw-sa-dugo nga National Task Force to End Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) nga amo ang responsable sa maduguon nga mga buhat nga ini.

Nalakip sa mga biktima ang anay kag subong mga upisyal sang barangay kag mga lider sang Tumanduk nga Mangunguma nga Nagapangapin sang Duta kag Kabuhi (Tumanduk), isa ka organisasyon nga paliwat-liwat nga gin-red-tag sang mga pwersa sang estado kag sang NTF-ELCAC.

Ang brutal nga mga opensiba maathag nga nagatuyo sa pagguba sa pagpamatuk sang mga pumuluyo nga Tumandok sa Jalaur Mega Dam Project nga magalunod sang ila ansestral nga duta. Kabahin ini sang kampanya sang rehimen batuk sa mga demokratikong pwersa agud busalan ang ila pagreklamo kag tapnaon ang ila mga pangmasang paghimakas.

Katungdanan sang NPA nga pangapinan ang pumuluyo nga Tumandok sa pagpasabat sa mga nagsabwag sining mga krimen kag paglunsar sang mga opensiba agud ining mga pasista matapna sa paghimo sang dugang nga mga atake kag armado nga pagpamigos batuk sa mga minoryang Tumandok.

Itimalos ang pumuluyo nga Tumandok, pamatian ang ila singgit para sa hustisya!