Ka Joker, usa ka rebolusyonaryong martir

Ginahatag sa Partido Komunista sa Pilipinas – North Central Mindanao Region (PKP-NCMR) ang pinakataas nga pagtahod kang Ricardo ‘Ka Joker’ Manili nga nihimo sa pinakataas nga porma sa sakripisyo pinaagi sa dili-makikaugalingong pag-alay sa iyang kinabuhi alang sa katawhan.

Si Ka Joker, 64 anyos ug usa ka bilanggong pulitikal ilalom sa pasistang rehimen ni Rodrigo Duterte, nagsagubang sa kumatos human siya natumba ug nabangga iyang ulo sa semento. Gidali siya sa provincial hospital apan gibalhin sa Butuan Doctors tungod kay dili siya kayang tambalan sa maong ospital. Human sa lima ka adlaw, Enero 22, 2019, namatay siya sa hugot nga pagsubaybay sa pwersa sa estado.

Si Ka Joker, nga nailhan usab sa mga masa ug sa iyang mga kauban isip ‘Ka Tiyo’ o ‘Ka Giwgiw’, usa kanhi ka lider-masa sa ilang lokalidad niadtong 1980’s. Nahimo dayon siyang membro sa sanga sa Partido sa lokalidad. Niadtong 1983, nisampa siya sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) uban sa iyang igsuon.

Lakip siya sa mga rebolusyonaryong kadre sa rehiyon nga nag-asdang sa pang-ideolohiya, pangpulitika ug pang-organisasyon nga prinsipyo sa Partido. Usa siya sa pipila ka mga kadre nga makapapel pareho sa pulitikal ug militar nga gimbuhaton.

Isip opisyal sa pulitika, epektibo niyang napaangat ang ideolohikal nga kahimatngon sa mga kadre ug membro sa Partido, sa mga Pulang manggugubat ug sa mga masa. Aktibo si Ka Joker sa pagtransporma sa kasamtangang dekadenteng kultura pinaagi sa iyang pagsalmot sa mga rebolusyonaryong kultural nga gimbuhaton. Hilig usab siya sa pagmugna og mga kaugalingong kanta, nga naghisgot sa kahimtang sa mga masa ug ilang mga alternatibo.

Isip commanding officer sa BHB-Sub Regional Operations Command sa Agusan, nakapangulo siya sa pipila ka mga malampusong taktikal nga opensiba nga nagresulta sa pagkakumpiska sa mas daghang armas sa kaaway nga nakatampo sa pagpaasdang sa armadong rebolusyon sa rehiyon. Usa niining mga nagbansiwag nga opensiba mao ang pagkapuo sa 4th Division Reconnaisance Company, nga nagsulay mo-reyd sa kampo sa BHB, niadtong Agosto 2004 sa Manawang, Ginabsan, Buenavista, Agusan del Norte.

Gimahal usab siya sa mga masang mag-uuma tungod sa iyang paggiya kanila sa pagpaasdang sa ilang demokratikong interes pinaagi sa agraryong rebolusyon.

Nadakpan si Ka Joker niadtong Mayo 2, 2016 samtang nagpadulong sa usa ka benyu kung asa buhian ang usa ka bihag-sa-gubat. Gipasakaan dayon siya sa estado og mga tinumu-tumong kaso. Sa paglingkod ni Duterte sa gahum, lakip si Ka Joker sa 160 ka mga masakiton ug edaran nga bilanggong pulitikal nga gisaaran og amnestiya isip kabahin sa maayong pagtagad sa pagpadayon sa negosasyong pangkalinaw tali sa NDFP ug GRP. Apan hangtud sa iyang katapusang ginhawa, giantos ni Ka Joker ang mga sukwahing lakang sa rehimen.

Taliwala sa bangis ug dili-makitawhanong pagtratar sa estado batok sa mga bilanggong pulitikal, gipakita ni Ka Joker ang iyang pagka-sumbanan sa bug-os nga pakigbangi. Lig-on niyang gisampalong sa kaaway nga dili nila kanus-aman kayang ipahuyang ang rebolusyonaryo ni ang rebolusyonaryong kalihukan pinaagi sa pagbalhog sa mga kadre sa prisohan. Gawas pa sa kawalay paghatag-pagtagad sa mga edaran ug masakiton nga bilanggong pulitikal, gipihig usab si Ka Joker sa pagpatambal sa girekomenda nga ospital. Dugang pa sa insulto, ang iya pang pamilya ug mga higala ang nagbayad sa balayrunon sa ospital panahon sa iyang operasyon. Ang reaksyunaryong gobyerno, nga mao unta ang mosiguro sa iyang kahimtang sa panglawas, wala naghatag og bisan piso.

Ang kadasig ni Ka Joker hangtud sa iyang katapusang pagginhawa naghimo kaniyang buhi sa panumduman sa katawhan. Kanunay mahinumduman ang iyang mga mahinungdanong tampo pinaagi sa nagkalapad ug nagkalalom nga rebolusyonaryong pakigbisog. Gipadan-ag ni Ka Joker ug sa uban pang rebolusyonaryong martir ang subidaon nga dalan pinaagi sa ilang mga dugo ug anaa na karon sa mga batan-ong kadre ang pagsunod sa gidanakan og dugo nga dalan sa kalingkawasan.

Kanunay tabunok ang rebolusyonaryong kahimtang alang sa katawhan aron itransporma ang kamatayon ni Ka Joker, ug sa tanang rebolusyonaryong martir, ngadto sa rebolusyonaryong kaisog. Sa nagkagrabeng ekonomikanhon ug pulitikanhong krisis sa himalatyong dunot nga sistema, kinahanglang huptan sa mga rebolusyonaryo ang militanteng diwa nga gitudlo kanato ni Ka Joker. Dili kanus-a man mabutang sa kawang ang iyang kamatayon, inay magdasig kini sa katawhan nga labaw pang ipakusog ang pakigbisog aron makab-ot ang makatarunganon ug gawasnong katilingban.

Ka Joker, usa ka rebolusyonaryong martir