Kababaihan padayon nga paghimakas para sa pungsodnon nga kahilwayan kag hustisya sosyal!

Nangin kabahin sa mga makasaysayan nga kadalag-an sang pumuluyong Pilipino ang makahas nga pagbato sang kababainhan kontra sa mapigoson kag mahimuslanon nga kahimtangan sa idalom sang nagaluntad nga mala-kolonyal kag mala-pyudal nga sistema sang pungsod.

Sa pagsaulog subong nga adlaw sang Internasyunal nga Adlaw sang Kababainhan, ang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababihan (MAKIBAKA)-Negros Island, bilang rebolusyonaryong organisasyon sang mga kababainhan, nagapanginbulahan sa tanan nga kababainhan nga nagahimakas para hilwayon ang kaugalingon kag ang bug-os nga pumuluyo sa gapos sang pagka-ulipon. Kaupod sa panimalay, kaupod sa rebolusyon! Ang kababainhan ang kabahin sa mabakod nga haligi sa pagpaabante sang paghimakas para sa libre nga pagpanagtag sang duta nga palangabuhian kag pungsodnon nga industriyalisasyon bilang nagapanguna nga tinutuyo sang Pungsodnon Demokratiko nga Rebolusyon.

Katunga sa kadamuon sang populasyon sang pungsod ang nagabug-os sa kadamuon sang kababainhan. Halin sa kabukiran tubtob sa kasyudaran ang paglanog sang ila singgitan agud maangkon ang kinamatarung sa kabuhi kag palangabuhian. Nagapanguna nga palas-anon sang kababainhan sa kaumhan ang kawad-on ukon kakulang sang duta nga palangabuhian, barato nga kusog-pangabudlay, kawad-on sang benepisyo sosyal, wala sang kasiguradohan sa trabaho kag diskriminasyon sa pasweldo.

Nagapagatubag naman ang mga kababainhan sa kasyudaran sang tuman nga kabudlayan tungod sa kawad-on sang desente nga puluy-an, remedyo heneral nga palangabuhian, kag impluwensya sang dekadente nga kultura nga nagahigot sa mga kababainhan sa dunot nga nagaluntad nga kahimtangan sa kasyudaran. Samtang nangin biktima ang tanan nga kababainhan sa dunot nga patakaran sa ekonomiya, pulitika kag kultura sa pungsod, nagapaninguha sa gihapon nga makamuklat, ma-organisa kag maghulag agud bugrason ang tradisyon sang makasahi nga pagpang-ulipon.

Mataas nga pasidungog sa mga kadalag-an pang-ekonomiya kag pampulitika nga naagum sang mga iloy, asawa kag kababainhan sa sektor sang mangunguma, mamumugon sa uma, mamumugon sa syudad, mamumugon pangkultura, imol nga taga-syudad, estudyante kag sa hanay sang propesyunal. Ang desaysibo nga kusog sang kababainhan ang kaangay sang balod nga naghampas sa sahing mapamigos paagi sa paglunsar sang mga kontra-pasista, kontra-imperyalista kag kontra-pyudal nga paghimakas kag padayon nga pagpalapad sang sakop sang nagahiliugyon nga prente.

Kabahin man sa pagdumdom sang pangkalibutanon nga adlaw sang mga kababainhan ang mabaskog nga pagkondenar sang MAKIBAKA sa isla sang Negros sa deklarasyon sang Anti-Terrorism Council (ATC) nga “terorista” ang 16 ka patriyotiko kag demokratiko nga alyadong organisasyon sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) kabahin ang MAKIBAKA sa idalom sang kasuguan sang ATC Resolution No.21. Bangud sini nangin mas maathag pa ang kontra-pumuluyo nga kinaiya sang gobyerno ni Duterte kag kawala sini sang sinseridad nga atubangon ang ugat sang armado nga komplikto sa pungsod paagi sa peace talks.

Bilang alyansa sang mga rebolusyonaryo nga organisasyon sang sahing pigos kag pinahimulsan, ginabandera sang NDFP kag mga alyadong orgaanisasyon sini ang interes kag kinamatarung sang masa kag malapad nga pumuluyo.
Tungod sa nagalala nga pampulitika nga represyon sa nagahimakas nga pumuluyo, nagapakig-isa ang MAKIBAKA sa panawagan nga ibasura sa Anti-Terrorism Law kag bungkagon ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) nga amo ang naghatag ligwa sa mersenaryo nga PNP kag AFP nga isabwag ang kapintas sang estado.

Samtang wala ini sang epekto sa mga nasambitan nga likom nga organisasyon, ilabi nga mahalitan ang mga legal demokratiko nga organisasyon, mga lider masa, mga asosasyon sang mangunguma kag mga aktibista nga hayagan nagapahayag sang mga sosyal nga demanda. Sila ang nangin mayor nga biktima sang illegal nga pagpang-aresto, intimidasyon, pagpangtortyor kag pagpamatay.

Samtang padayon nga nagalala ang krisis sang gutom kag kapigaduhon dugang nga palas-anon ang malapnagon nga halit sang nagkalain-lain nga variant sang covid-19. Sa baylo nga hatagan pagtamod ang problema sa ikaayong lawas, mas gingahinan ni Duterte sang binilyon ka piso nga badyet sang NTF-ELCAC nga gingamit sang rehimeng Duterte para sa kontra-insurhensya nga kampanya nga sa pagkamatuod nangin kasangkapan sang pasista nga tiraniya sa pagsumpo sa nagahimakas nga masa. Ini ang naghatag gahum sa PNP, AFP kag mga ahente sang estado nga lapason ang tawhanon nga kinamatarung sang pumuluyo.

Nagsabwag sang kahadlok paagi sa pagsabwag sang kahadlok, intimidasyon, peke nga sutender, pagtanom sang mga ebidensya, pagpanghaloghog, himo-himo nga mga kaso kag ilegal ngaagpang-aresto. May mga kaso man sang pagpamomba, pagpangtortyur, pagpamatay sa mga sibilyan kag ipagwa nga engkwentro.

Lubos nga nahangpan sang pumuluyo ang mabudlay nga kahimtangan sa idalum sang pagginahum sang uhaw sa dugo nga si Duterte upod sa iya mga kahimbon. Makahulusga ang kusog sang pumuluyo sa pag-angkon sa madugay na nga handum nga kahilwayan kag hustisya. Gani, nagapamatuod lang nga makatarunganon ang banas nga gina-usoy sang mga kababainhan halin sa nagkalain-lain nga sektor nga ibahin ang panahon kag kabuhi sa pinakamataas nga porma sang paghimakas nga amo ang armadong paghimakas nga ginalunsar sang matuod nga hangaway sang pumuluyo nga amo ang New People’s Army (NPA). Malapad kag matambok ang duta sa kabukiran padulong kasyudaran nga amo ang padayon nga magapadabong sa kinaalam kag kahanas sang mga kababainhan para sa pag-abanse sang Inaway Banwa tubtob sa kadalag-an.

Pulang saludo sa mga makahas nga kababainhan nga muklat sa iya esensyal nga katungdanan sa pagbag-o sang iya pigos kag ginahimuslan nga kahimtangan sa katilingban! Taas kamao sa tanan nga kababainhan! Baganihan kita sa kasaysayan kag sa nagasingki nga rebolusyon sa pungsod!##

Kababaihan padayon nga paghimakas para sa pungsodnon nga kahilwayan kag hustisya sosyal!