Kababainhan kag masang anakbalhas, magbangon sa atubang sang malala nga krisis

Ang artikulo nga ini may salhin sa EnglishChinesePilipinoBisaya

Ginapaabot sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rebolusyonaryo nga pagtamyaw sini sa mga kababainhan sa pungsod kag bilog nga kalibutan sa okasyon sang Pangkalibutanon nga Adlaw sang Kababainhan nga Anakbalhas. Dumdumon naton ang pagkabaganihan sang mga kababainhan halin sa kubay sang mga mamumugon, mangunguma kag iban pang progresibong mga sahi kag sektor nga nagbuka sa napapanaog nga limitasyon sa seks, kultura kag ekonomya kag nagtungod bilang kadre kag hangaway sang rebolusyong Pilipino.

Malahalon nga sa masunod nga napulo ka adlaw, saulugon naton ang ika-50 anibersaryo sang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka), ang nanguna sa kahublagan sang paghilway sa kababainhan sa Pilipinas, nga madugay na nga ara sa unahan sang paghimakas sang kababainhan sa nagligad nga lima ka dekada. Ang militansya kag kaisog sang Makibaka padayon nga nagahatag inspirasyon sa mga kababainhan nga abagahon ang tuman ka importante nga mga hilikuton sa pagpamuklat sa pumuluyo kag paglunsar sa rebolusyonaryo nga armadong paghimakas. Nagtuhaw halin sa kubay sang Makibaka ang mga Pulang hangaway kag kumander sang Bagong Hukbong Bayan.

Sa atubang sang madasig nga nagalubha nga krisis sa ekonomya nga ginakinaiyahan sang pagtibusok sang lebel sa pagpangabuhi sang minilyon, gilayon nga kinahanglanon nga mag-ululupod kag maghulag ang mga kababainhan, katuwang ang malapad nga masang anakbalhas, para pangapinan ang ila kaayuhan kag interes kag batuan ang mga polisiya nga nagapalubha sa ginaagyan nila nga pagpamigos. Kababainhan, sa partikular, ang ginabunalan sang pangkabilugan nga paglubha sang kahimtangan pangkatilingban nga nagapalala sang pagpamigos kag pagpaantus sa ila sa porma sang kawad-on sang trabaho, indi patas nga sweldo kag indi alalangay nga kundisyon sa puluy-an.

Bangud direkta nga nagaantus sang pasakit dulot sang sosyo-ekonomikong krisis, ang mga kababainhan nga Pilipino determinado nga magmartsa upod ang nauna nga kubay sang masang anakbalhas sa pagkundenar sa anti-kababainhan nga rehimeng US-Duterte, sa kurakot sang mga burukratikong kapitalista, mga kroni, mga daku nga burgesya kumprador kag mga heneral sang militar nga nagapapanaog sang pabug-at nga mga polisiya kag tikang. Dapat militante nila nga iduso ang gilayon nga rolbak sa presyo sang mga produktong petrolyo, pagkaon kag iban pang kinahanglanon, trabaho, mataas nga sweldo, duta kag pagdula sang renta sa duta, mas mataas nga presyo sang mga produkto sang mangunguma, pagbuhin sa buhis, kag pagtapos sa todo nga liberalisasyon sa importasyon, kag iban pa nga gilayon nga mga tikang. Kadugan sini, dapat wala-untat nga ipakigbato nila ang ila mga kinamatarung sa atubang sang mas masingki nga teroristang pag-atake sang rehimeng Duterte sa desperasyon nga pahipuson ang pumuluyo kag pat-uron ang iya gahum.

Sa nagapalala nga permanente nga krisis sang nagaharing sistema nga malakolonyal kag malapyudal sa tunga sang pangkalibutanon nga kapitalistang krisis, pat-ud nga mas madamuan pa nga magabangon ang kababainhang Pilipino, magapanday kag magapabaskog sa ila mga unyon kag komite sang kababainhan sa mga pabrika, komunidad kag organisasyon sa mga kampus, magamartsa sa kalsada kag magalunsar sang tanan nga porma sang paghimakas masa, kag magapasakup sa rebolusyonaryo nga armadong paghimakas agud maghimakas para sa pungsodnon kag pangkatilingban nga kahilwayan. #

Kababainhan kag masang anakbalhas, magbangon sa atubang sang malala nga krisis