Kababayen-an ug naghagong katawhan, bangon taliwala sa grabeng krisis

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishChineseHiligaynonPilipino

Gihatag sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rebolusyonaryong pagtimbaya niini sa mga kababayen-an sa nasud ug sa tibuok kalibutan sa okasyon sa International Working Women’s Day. Atong hinumduman ang kabayanihan sa kababayen-an gikan sa han-ay sa mga mamumuo, mag-uuma ug uban pang progresibong hut-ong ug sektor nga mibuak sa gipahamtang sa pangkasarian, kulturanhon ug ekonomikanhong babag ug miako sa ilang lugar isip mga kadre ug manggugubat sa rebolusyong Pilipino.

Mahinungdanon nga sa napulo ka adlaw, atong pagasaulugon ang ika-50 nga anibersaryo sa Makabayang Kilusang ng Bagong Kababaihan (Makibaka), ang nanguna sa kalihukang pagpalingkawas sa kababayen-an sa Pilipinas ug sa pakigbisog sa kababayen-an sa miaging lima ka dekada. Ang militansya ug kaisog sa Makibaka padayong miawhag sa kababayen-an sa pag-abaga sa mga importanteng tahas sa pagpukaw sa katawhan ug sa paglunsad og rebolusyonaryong armadong pakigbisog. Gikan sa han-ay sa Makibaka mitumaw ang mga Pulang manggugubat ug kumander sa Bagong Hukbong Bayan.

Taliwala sa paspas nga nagkagrabeng krisis sa ekonomiya nga makita sa grabeng pagkahagba sa sukdanan sa panginabuhi sa minilyong katawhan, mahinungdanon nga ang kababayen-an, kauban ang uban pang mga naghagong katawhan, maghiusa ug molihok aron panalipdan ang ilang kaayuhan ug interes ug suklan ang mga palisiya nga nagpagrabe sa ilang madaugdaugong kahimtang. Hilabihan nga naapektuhan sa kinatibuk-ang nagkagrabeng krisis sa katilingban ang kababayen-an nga labaw pang nagpakusog sa pagpangdaugdaug ug pagpaantus pinaagi sa kawalay trabaho, dili makatarunganong sweldo ug dili patas nga kahimtang sa panimalay.

Sa nahiaguman mismong palas-anon sa sosyo-ekonomikanhong krisis, determinado ang kababayen-ang Pilipino nga magmartsa sa pangulo sa naghagong masa samtang gikundena nila ang misogynist (kasilag sa kababayen-an) nga rehimeng US-Duterte, ang mga kurakot nga burukrata kapitalista, mga kroni, dagkung burgesya komprador ug mga heneral militar nga mipahamtang sa bug-at nga mga palisiya, ug mga lakang. Kinahanglan nilang militanteng iduso ang hinanaling pag-rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo, pagkaon ug uban pang mga kinahanglanon, trabaho, taas nga suhulan, yuta, pagwagtang sa abang sa yuta, mas taas nga presyo sa mga produkto sa mga mag-uuma, pagkunhod sa buhis, pagtapos sa todong liberalisasyon sa importasyon, ug uban pang mahinungdanong mga lakang. Sa susamang higayon, kinahanglang walay hunong silang makig-away alang sa ilang mga katungod samtang migamit ang rehimeng Duterte sa mas bangis nga terorismo sa estado sa desperasyon niining pahilumon ang katawhan ug pagsiguro sa gahum niini.

Samtang nagkagrabe ang malungtarong krisis sa nagharing semikolonyal ug semipyudal nga sistema taliwala sa internasyunal nga kapitalistang krisis, ang kababayen-ang Pilipino lagmit nga mobangon sa mas daghan, magtukod ug magpalig-on sa ilang mga unyon ug mga komite sa kababayen-an sa mga pabrika, komunidad ug mga organisasyon sa kampus, magmartsa sa kadalanan ug maglunsad sa tanang porma sa pangmasang pakigbisog, ug pagsalmot sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog aron mosukol alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan.

Kababayen-an ug naghagong katawhan, bangon taliwala sa grabeng krisis