Kabataan, Labanan ang Panunupil at Pagsasamantala! Pabagsakin ang Pasista at Papet na Rehimeng US-Duterte!

Pinakamataas na pagpupugay at pakikiisa ang ipinapaabot ng NDF-Bikol sa Kabataang Makabayan (KM) sa okasyon ng ika-54 nitong anibersaryo. Sa loob ng higit limang dekada, tumindig ito bilang balon ng mga anak ng bayan na patuloy na nagsusulong at nagtataguyod ng makatwiran at makatarungang digma ng mamamayan para sa ganap at tunay na panlipunang pagbabago.

Ipinagpapatuloy at ibayong pinagtitibay ng KM ang pagkakaisa ng kabataan sa dakila at makasaysayan nilang tungkuling tanganan ang armadong pakikibaka upang labanan ang lahat ng pwersa ng reaksyon mula pa sa rebolusyong 1896 kung saan pinangunahan ng kabataang Pilipino ang paglaban at paggapi sa kolonyalismong Espanyol. Nagmula sa hanay ng KM ang mga rebolusyunaryong muling nagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng Bagong Hukbong Bayan na siyang namuno sa malawak na hanay ng mamamayan upang pabagsakin ang diktadurang US-Marcos.

Ngayon, ubos-kayang kumikilos ang KM upang magapi at madurog ang pasista at teroristang rehimeng US-Duterte. Lalo lamang pinaliliyab ng ambisyon ni Duterte na itayo ang isang pasistang diktadura sa pamamagitan ng Nationwide Martial Law at ganap na paghaharing militar ang pagpapasya ng paparami pang bilang ng kabataang sumampa sa Bagong Hukbong Bayan. Kalakhan sa kanila’y nagmula sa malawak na hanay ng mga kabataang magsasakang maagang namulat at nag-aklas laban sa tumitinding malapyudal na pagsasamantala. Ang iba sa kanila ay mula sa mga kabataang petiburgesya – estudyante, intelektwal at mga propesyunal, na pinangingibabawan ang matinding imperyalistang propaganda at piniling mag-ambag ng kanilang talino at husay upang paglingkuran ang sambayanan.

Kinakaharap ng kabataan sa kasalukuyan ang matinding pagsasamantalang bunsod ng krisis ng malakolonyal at malapyudal na lipunan. Sa ilalim ng isang atrasado, agraryo at bansot na pre-industriyal na ekonomyang naglilingkod sa interes ng imperyalismo, walang pinatutunguhan ang kabataan kundi ang pagiging balon ng murang lakas-paggawa o kaya naman ay mapabilang sa lumalawak na hanay ng walang trabaho. Ipinagkakait sa kanila ang karapatan sa edukasyon. Sadyang komersyalido ang edukasyon at dinisenyo upang ibenta ang kanilang lakas-paggawa sa kapakinabangan ng dayuhang ekonomya. Kamakailan lang, idineklara na ng Korte Suprema na ligal at konstitusyunal ang programang K-12 at ang pagtatanggal sa Filipino bilang isang subject sa kolehiyo. Kinaltasan din ang pondo sa edukasyon sa ilalim ng panukalang badyet para sa taong 2019.

Dinaranas din ng kabataan ang pinakamatinding pasistang pandarahas at bigwas sa ilalim ng all-out war ng rehimen laban sa mamamayan at napipintong deklarasyon ng Nationwide Martial Law. Pilit ipinapalaganap ang kultura ng pananakot at pandarahas sa hanay ng kabataan upang supilin ang kanilang diwang makabayan at hubugin sila bilang mga bulag na tagasuporta at tagapagtaguyod ng pasismo. Malinaw na panibagong banta sa kabataan at estudyante ang pagiging ligal ng “EJK” sa atas ng pagbubuo ng mga “Duterte Death Squads” (DDS) o “Duterte Sparrow Units” na nakaambang manalasa sa mga komunidad at matataong lugar ng kalunsuran at mga sentrong bayan.

Ngayon pa lamang ay pumapangalawa na ang Kabikulan sa pinakaraming naitalang kaso ng ekstrahudisyal na pamamaslang sa ilalim ng rehimeng US-Duterte. Sa pagkakaroon ng bisa ng MO 32, inaasahan ang higit na marami at malalang mga abuso at paglabag sa demokratikong interes at karapatang-tao kabilang na ang karapatan ng kabataang Bikolano. Ilan sa mga kaso nito ay ang pagmasaker ang mga kabataang sina Ariel Madrilejos, Ricky Alejo, John Paul Cristobal, Dijie at Jeo Cabarles, mga estudyante at upisyal ng Sangguniang Kabataan, sa Brgy. Nabongsoran, Aroroy, Masbate. Tinortyur at nilibing naman nang buhay ang mga kabataang magsasaka na sina Robero Naris,30 anyos, Ronel Naris, 28 anyos at Antonio Bonagua, 19 anyos sa Ragay, Camarines Sur.

Titindi rin ang operasyong paniktik at crackdown sa ligal demokratikong kilusan ng kabataan at kabataang-estudyante. Umiigting ang panunupil sa campus journalism, student councils at organizations at sa demokratikong karapatan ng mga estudyante. Ilang buwan pa lamang ang nakararaan, tinarget ng pasistang rehimen sa palpak nitong pakanang Red October ang panunupil sa paglaban ng kabataang estudyante. Sa rehiyon, aktibong rinerekluta ng AFP ang mga estudyante sa mga Student Intelligence Network (SIN). Sa ilalim din ng Oplan Kapayapaan, nakapagtala ng sunud-sunod na kaso ng pananakot sa mga lider-estudyante, mga kasapi ng konseho ng mag-aaral, mga manunulat at editor ng mga pahayagan ng Bicol University at Ateneo de Naga University at mga estudyanteng kasapi ng College Editors’ Guild of the Philippines (CEGP)-Bicol.
Muli ring ikinakampanya ng kasundaluhan ang pagbabalik ng mapanupil na Reserve Officers Training Course (ROTC) na dati nang tinanggal noong 2003. Naipanalo ng kabataan at masa ang kampanya upang maibasura ito dahil sa bulok at pasistang pamamalakad sa loob nito tulad ng pananakit at pagpapahirap sa mga kadete. Gayundin, sa pamamagitan ng pangako ng mataas na sahod, hinihikayat ang mga kabataang maging sundalo at pulis na instrumento ng estado upang maghasik ng teroristang dahas sa mamamayan.

Ngunit sa kabila ng lahat ng panlilinlang at direktang pang-aatake sa kanilang hanay, patuloy na pinipili ng mga kabataan ang landas ng rebolusyon. Sila ay mga anak ng bayan na namulat sa tunay na sanhi ng kasalatan, pagkaatrasado at pagkaalipin ng sambayanang Pilipino. Ang landas na ito ang naghahangad ng tunay na demokratikong pagbabago at pambansang kalayaan. Yinayakap ng kabataan ang armadong pakikibaka at iba pang anyo ng paglaban upang pagbagsakin ang reaksyunaryong estado at magtindig ng isang tunay na demokratikong gobyernong bayan.

Nananawagan ang buong rebolusyonaryong kilusan sa Kabikulan para sa ibayong pagkakaisa ng mga kabataan at mamamayan laban sa papaigting na panunupil at pagsasamantala ng rehimeng US-Duterte. Labanan ang lahat ng porma ng neoliberal na patakaran tulad ng Tax Reform Acceleration and Inclusion (TRAIN) at ibayong komersyalisasyon ng edukasyon. MapIangahas na labanan ang pasistang pambabayong hatid ng mgIa batas na tulad ng Memorandum No. 32 at pigilan ang napipintong deklarasyon ng Nationwide Martial Law. Marapat lamang na ibayong iambag ng kabataan ang kanilang lakas, talino at panahon sa rebolusyon. Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan at isulong ang digmang bayan hanggang sa ganap na tagumpay!

Kabataan, Labanan ang Panunupil at Pagsasamantala! Pabagsakin ang Pasista at Papet na Rehimeng US-Duterte!