Kabataang kababaihan, makibaka, hubugin ang kinabukasan sa rebolusyon!

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sa Pandaigdigang Araw ng mga Kababaihan, sumasaludo ang NDF-Bikol sa lahat ng mga kababaihan sa Bikol at sa daigdig, kabilang ang mga kabataang kababaihang patuloy na sumusulong sa rebolusyonaryong mga gawain. Para sa mga kabataan at sa susunod na mga henerasyon ang lahat ng pagsisikap ng kilusang masa at rebolusyonaryong kilusan sa kasalukuyan. Sila ang tatangan at makikinabang sa mga tagumpay ng digmang bayan. Malaki ang kanilang papel sa higit na pagkokonsolida at pagpapatuloy ng lagablab ng apoy ng araw-araw na pakikibaka ng sambayanan.

Maraming kabataang kababaihan ngayon ang mulat na sa kanilang mga papel sa kani-kanilang mga pamilya, paaralan, komunidad at sa rebolusyon. Aral para sa kanila ang mapapait na dinaanan ng kanilang mga ina at iba pang kababaihan tulad ng diskriminasyon, tradisyunal na pagtingin sa mga kababaihan, limitadong espasyo ng pagkilos na itinakda ng lipunan, masidhing karahasan at marami pang iba. Mulat silang hanggat umiiral ang malapyudal at malakolonyal na lipunan ay hindi tuluyang maglalaho ang pang-aapi at pagsasamantala sa kanilang hanay.

Ngunit bagamat malaki ang hamon sa kanilang harapan, taglay ng bawat kabataang kababaihan ang pagiging mapangahas sa pagsubok ng mga bagong karanasan. Hindi sila takot na magsalita ng kanilang mga opinyon at mga saloobin. Umiigpaw sila sa kanilang mundo upang tuklasin ang iba pang larangan ng paggawa at kikilusan. Higit sa lahat handa silang magrebolusyon upang hubugin ang kanilang bukas sa pagbabaliktad ng tatsulok.

Nasa balikat ng bawat kabataang kababaihan ang higit na pakikibaka upang mabura ang diskriminasyon sa hanay nila at makamit ang hustisya sa malubhang karahasang kanilang nararanasan. Dapat nilang organisahin at mulatin hindi lamang ang mga kapwa nila kabataang kababaihan, kundi ang malawak na sambayanan, upang makasabay nilang kumilos at lumaban. Sa gayon, kasabay nila ang lahat ng iba pang mga sektor sa pagsusulong na makamit ang isang lipunang malaya at may pagkakapantay-pantay.

Nananawagan ang NDF-Bikol sa mga kabataang kababaihang nagnanais ng tunay at pangmatagalang pagbabago na higit na magpursige sa kanilang paglahok sa pakikibaka. Palakasin pa ang kanilang mga boses upang higit itong marinig. Lalo pang maging masigasig sa mga pagkilos upang mas marami pa ang mamulat, maorganisa at mapakilos. Pataasin pa ang antas ng kanilag ambag sa pagbabago ng lipunan para sa kababaihan at mamamayan at lumahok sa rebolusyonaryong paglaban.

Sa pamamagitan ng kanilang pagsusulong ng makatarungang rebolusyon, magiging bahagi sila sa pagwawakas ng pag-iral ng malakolonyal at malapyudal na lipunan. Kasabay sila sa pagtatapos sa karahasan sa mga kababaihan at pagbibigay ng katarungan. Sa masigasig na pagrerebolusyon, matatanaw nila na higit pa ang kaya nilang magawa labas sa pagtatapos ng kanilang mga pag-aaral at pagsusulong ng mga ninanais na karera sa buhay. Mas malapad na paaralan ang rebolusyon kung saan lalo pang mapapanday ang kanilang mga talino, talento at mga kakakayan. Dito sila higit na kinakailangan.

Sa pagtangan ng armas, lalo nilang maipagtatanggol hindi lamang ang kanilang mga karapatan kundi ang karapatan ng napakarami pang inaaping mamamayan. Nasa kamay ng mga kabataang kababaihan ang kapasyahan. Kaisa sila sa paghubog hindi lang ng kanilang kinabukasan kundi ng bagong kasaysayan at pagkakamit ng pinakaaasam na tagumpay.

Kabataang kababaihan, makibaka, hubugin ang kinabukasan sa rebolusyon!