Kabulastugan ang “teroristang designasyon” kay Ka Louie atbp

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Inianunsyo ngayong araw ng “Anti-Terrorism Council”–kabalintunaang pangalan–na sa resolusyon nito noong Mayo 25 (Resolution No. 31) ay “itinalaga” si Ka Louie Jalandoni, dating punong negosyador ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP), at limang iba pang personaheng iniuugnay sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at sa NDFP bilang mga “teroristang indibidwal.”

Mahigpit na tinutuligsa ng Partido at ng rebolusyonaryong kilusan ang ATC sa walang-hiya, walang-batayan at kabulastugang pahayag na sila Ka Louie ay mga “terorista.” Bahagi ito ng nagpapatuloy na tangka ng pasistang rehimeng Duterte na siraan ang rebolusyonaryong kilusan at alimurahin ang mga rebolusyonaryo, patriyotiko at progresibo na sa mahabang panahon ay nagsusulong ng mithiin ng mamamayang Pilipino para sa pambansang kalayaan at demokrasya.

Si Ka Louie Jalandoni, na 87 taong gulang, ay kilala ng publiko bilang negosyador pangkapayapaan, kapita-pitagang rebolusyonaryo at walang-tinag na tagapagtaguyod ng pambansa-demokratikong adhikain. Ang “teroristang bansag” na iwinawasiwas ng ATC laban sa kanya at iba pa ay isang malaking pagsalaula sa katotohanan. Isinagawa ito nang walang batayan at walang tinutukoy na malinaw na kaso. Layunin nitong siraan sila at supilin ang kanilang demokratikong mga karapatan.

Si Jalandoni, tulad ng malapad na pwersa ng NDFP, ng PKP at Bagong Hukbong Bayan, ay tumatamasa ng suporta ng malapad na masang manggagawa, magsasaka at iba pang api at pinagsasamantalahang mga uri sa Pilipinas.

Lubos naming kinukundena ang rehimeng Duterte at ang “teroristang pagbabansag” nito para pagtakpan ang malalim na ekonomiko, panlipunan, pampulitika at pangkulturang mga ugat ng pambansa-demokratikong kilusang isinusulong sa pamamagitan ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka at iba pang porma ng kolektibong paglaban ng bayan.

Ginagamit ng rehimeng Duterte ang “teroristang pagbabansag” at ang malupit na Anti-Terrorism Law, kakumbina ang “red-tagging” para pagbantaan ang buhay at gipitin ang demokratikong karapatan ng mamamayan at mga organisasyong tumitindig laban sa korapsyon, pagpapakatuta at militaristang paghahari nito.

Ang totoo, ang reaksyunaryong estado ng Pilipinas, na sinusuportahan ng US, ang pinakamalaking terorista dahil sa kampanya nito ng panunupil at pasipikasyon laban sa bayan. Ang armadong pwersa at pulis nito ang nasa likod ng ekstrahudisyal na mga pagpaslang, arbitraryong pag-aaresto, pagtotortyur, paghahamlet sa mga komunidad, pagpapataw ng karpyu, blokeyo sa pagkain, at pambobomba mula sa ere, istraping at panganganyon sa sibilyang mga komunidad.

Kabulastugan ang "teroristang designasyon" kay Ka Louie atbp