KAGUMA-Bikol: Limampung taong pagsusulong ng PKP ng rebolusyonaryong edukasyon

Malugod na nakikiisa ang Katipunan ng mga Gurong Makabayan – Bikol (KAGUMA-Bikol) sa paggunita ng ika-50 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-MLM). Sa loob ng limang dekada, pinatunayan — at patuloy pang pinatutunayan — ng PKP na walang kapantay ang lakas ng nagkakaisang mamamayan.

Sa pamumuno ng PKP, nakakapagtayo ang rebolusyonaryong kilusan ng mga paaralan sa kanayunan. Nabibigyan ng libre, makamasa at siyentipikong edukasyon ang mga kabataang kahit minsan ay hindi naabot ng anumang serbisyong panlipunan. Patuloy na binabago ang pyudal na relasyon sa pagitan ng mga guro at mga estudyante — binibigyan ng pagkakataon ang pareho na matuto mula sa isa’t isa. Mahalaga para sa PKP na armasan ang mga guro at lahat ng mamamayang Pilipino ng mga obhetibong pagsusuri.

Sa panahon ng umiigting na pasismo at diktadura, higit na nagiging mahalaga ang tungkulin ng mga guro. Walang humpay na nagpupumilit ang mga naghaharing-uri na baguhin ang kasaysayan at pabulaanan ang mga napagtagumpayan ng mga mamamayan. Kinakasangkapan ng reaksyunaryong estado ang buong sistema ng edukasyon upang burahin mula sa mga libro ang kanilang mga kasalanan at pigilan sa panunuri ang mga kabataan. Pilit na ipinapalunok ng mga papet na rehimen at amo nitong imperyalistang US na nakakabuti ang kahirapan, isang malaking krimen ang ipagtanggol ang mga karapatan at magaspang ang pagiging kritikal. Lahat ng gurong lumabag ay hinahatulan ng ganap o pansamantalang pagkatanggal sa trabaho, ipinapahiya at tinatawag na terorista.

Sumasaludo ang KAGUMA-Bikol sa lahat ng gurong mapangahas na lumalaban sa pyudal, kolonyal, komersyalisado at pasistang sistema ng edukasyon. Ngayong taon, nilabanan ng mga makabayang guro ang pagtanggal ng pagtuturo ng Pilipino sa mga eskwelahan at mariing tinutulan ang patuloy na pagpapatupad ng K-12 bilang neoliberal na patakaran. Patuloy ding isinulong ang pagkakaroon ng nakabubuhay na sahod para sa mga guro.

Bilang mga tagapagpalaganap ng kaalaman, malaki ang bahagi ng mga guro sa pagpapanday ng mga kabataan at pangangalaga sa kasaysayan ng mamamayan. Mahigpit na inaanyayahan ng KAGUMA-Bikol ang lahat ng guro na huwag magpalinlang sa mga patakaran ng reaksyunaryong estado, makiisa at maging bahagi sa kasaysayang mapagpasyang isusulat ng nagkakaisang mamamayan.

Maging guro ng sambayanan!
Mga guro ng bayan, isulong ang rebolusyonaryong edukasyon! Isulong ang digmang bayan!
Ibayong isulong ang pambansa, siyentipiko at makamasang edukasyon!
Paglingkuran ang sambayanan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

KAGUMA-Bikol: Limampung taong pagsusulong ng PKP ng rebolusyonaryong edukasyon