KAGUMA-Negros: Kundenahon ang nagalala nga kahimtang sang edukasyon!

Translation: English

Mabaskog nga nagapamatok kag nagakundena ang Katipunan ng Gurong Makabayan (KAGUMA)-Negros sa rehimen US-Duterte sa iya kontra-pumuluyo nga polisiya sa edukasyon. Si Duterte kag ang Department of Education (DepEd) manug implementar sang pagtu-on nga nakadistansya ukon “distance learning” sini nga August 24- isa ka laye nga nakadistansya sa masang pigos nga amo tani ang prayoridad sang edukasyon.

Ang modular, online, kag nakabase sa TV/Radyo nga pagtu-on nga inug-implementar bilang kabahin sang “new norma” dugang nga gasto kag kabudlay sa mga maestro kag maestra nga ubos na nga daan ang sweldo. Ang mga manunudlo nagademanda para sa suportang panglohistika (mga gadget kag wifi) kag libre nga pagpanambal (medikal) bangud sila mangin frontliner man sa amo nga sistema. Sa mga nabukid nga barangay napwersa sila nga magpangita sang signal para maka-pakigbahin sang webinar kag makapa-enroll sa mga estudyante. Bangud ang internet sang Pilipinas isa sa mga pinakahinay kag pinakamahal sa bilog kalibutan, ang ginatawag nga problema sang digital nga bahinay ukon “digital divide” indi masabat, upod na ang sa Negros- kag ang ini nga polisiya mas makapalala sa sitwasyon sang edukasyon. Partikular sa Negros, ang nagapa-enrol nga mga estudyante naga dutay , nabuhinan sa 50% sa Bacolod kag nagkaminus man sa iban nga lugar sa isla.

Suno pa sa mga pagtantya sang DepEd, indi magnubo sang P110.8 bilyones ang kinahanglanon para sa ambisyoso nga plano, kumpara sa P43.5 bilyones nga badyet nga kinahanglanon nga liwat abrehan ang mga eskwelahan nga mag-implementar sang minimum nga laye sang ikaayong lawas ukon minimum health protocols kag mass testing para sa mga manunudlo kag istap. Pero bangud kay ang militarista nga pamaagi ni Duterte wala sa intensyon nga sundon ini, ang edukasyon mas mabudlay na lab-uton sang mayorya sang pumuluyong Pilipino.

Ang kakulang sang manunudlo sa pungsod wala sa gihapon nasulbar. Ara sa 80,000 ka manunudlo ang kinahanglan para mabuligan ang kakulangan pero ara lang sa 10,000 ang target sang rehimen nga idugang subong nga tuig. Bangud sa pagbaligya sa kusog-pangabudlay sa dumuluong kag nakalansang nga sweldo, ang mga kandidato para manunudlo nagapili nga liwaton ang obra agud makakwarta ukon batunon ang kahimtang nga nubo gid ang sweldo kung magtudlo. Bangud sini, ang manubo nga kalidad sang edukasyon sa pungsod mas malala pa gid. Kaysa magpaidalum sa mga iskemang neoliberal, kinahanglan iduso ang mga produktibo nga reporma nga nagasuporta sa mga manunudlo kag estudyante. Ang kakulangan sa personel kag klasrum, nagataas nga tuition kag iban nga balayran, mga represibo kag kontra-pumuluyo nga polisiyang pangedukasyon nga gindugangan pa sa nagakatabo nga krisis sang ikaayong lawas nagapamatuod nga paagi lang sa demokratiko nga rebolusyon sang banwa maliwat ang komersyal, kolonyal, kag pasista nga sistema sang edukasyon. Nagapanawagan ang KAGUMA-Negros sa mga manunudlo kag mga istap sang edukasyon nga isahon ang kolektibo nga kaisog para mapahalin ang buang sa gahum nga diktador sa iya nga trono. Linibo kita nga magamartsa kag magapanawagan agud maglanog ini kag kita makighiusa sang ato mga kaupod, estudyante, kag sa kabilogan nga pumuluyong Pilipino. Kinahanglan naton nga pukawon, organisahon, kag pahulagon ang akademya para iduso ang pungsodnon, siyentipiko, kag makamasa nga katuyuan sa edukasyon sa konteksto sa pungsodnon demokratiko nga rebolusyon. ###

KAGUMA-Negros: Kundenahon ang nagalala nga kahimtang sang edukasyon!