Kamatuoran luyo sa “kalingkawasan”

Handumon sa rehimeng US-Duterte ang unang tuig sa kasumaran sa 5-ka-bulang krisis sa Marawi nga usa ka madaugong gubat “paglingkawas” sa syudad. Apan alang sa katawhang Moro, usa kadto ka mangilngig nga katalagman, nga hangtud karon dili mawala kanus-aman sa ilang panumduman. Ang nagpadayon ug nagkagrabeng kawalay puy-anan, inadlaw-adlaw nga kalisdanan sa pagpuyo ug panginabuhian, ang kamingaw ngadto sa nawala nga mga mahal sa kinabuhi, ang masud-ong nga kadaut, ang paghari-hari sa mga armadong pwersa sa rehimeng US-Duterte nga Armed Forces of the Philippines ug Philippine National Police, pulos naghulagway sa kasub-anan ug kawalay paglaum.

Usa ka tuig human gipatag ni Duterte sa bomba ang Marawi, daghang milutaw nga kamatuoran. Kamatuoran nga sukwahi sa ilang gipakaylap ug gisilsil sa atong hunahuna atol sa kasagsagan sa maong gubat.
Sayod kitang tanan nga atubangan sa hulga sa Maute-ISIS, may laing pamaagi sa pagsulbad sa maong krisis gawas sa paturagas nga pagbubo og bomba ug mga bala ngadto sa syudad nga miangin sa daghang kinabuhi ug kabtangan sa mga lumulopyo. Adunay politikal ug pangmilitar nga kakayahan ug pamaagi ang mga lider ug katawhang Moro nga sulbaron ang maong krisis sa dugoon o malinawong pamaagi man nga dili makapahamtang og dili-lalim nga kadaut ngadto sa syudad ug katawhan niini.

Apan, wala maminaw ug wala misalig ang rehimeng US-Duterte sa katawhang Moro sa pagresolba sa problema. Tungod kay nag-unang gitarget niya sa maong gubat ang ekonomikanhon ug pangpolitikal nga kapasidad sa pagdepensa ug pagpabarug sa kaugalingong paghukom sa Bangsamoro.

Samtang giluto ang Bangsamoro Basic Law (Bangsamoro Organic Law karon) ug nagpadayon ang walay tagal nga ceasefire nga mihikot sa mga kamot sa MILF, patraydor nga gi-gyera ni Duterte ang kasingkasing sa katilingbang Maranaw nga mao ang syudad sa Marawi. Dili makatugbang o makahulip ang BOL sa ekonomikanhon, pangmilitar, pangpolitika ug kultural nga kusog ug kapasikaran sa paglambo sa katawhang Maranaw nga giguba ni Duterte sa gubat sa Marawi. Gani pa man, diha-diha human nila gideklara ang “paglingkawas sa Marawi,” walay-ulaw nga midemand pa si Duterte nga mosurender og pusil ang matag munisipyo sa Lanao del Sur.

Walay kapasidad ang gobyernong Duterte nga ipabarug pagbalik ang Marawi. Samot na nga wala kini’y kapasidad nga ipabangon-balik ang iyang giguba nga sosyo-ekonomikanhon ug kulturanhon sa katawhang Moro. Milutaw na nga pulos bulatik ug pangilad lang ang tam-is nga pasalig ni Duterte sa Marawi rehabilitation. Wala gipaminaw ang demanda sa katawhan alang sa rehabilitasyon, nihit ang pundo alang niini, kargado sa anomalya ang mga proyekto nga gitugyan sa mangwartahay nga mga kroni ni Duterte. Grabeng insulto kini! Human sa ilang gipahamtang nga kadaut, gusto na pud nila makapangwarta gikan sa maong katalagman, samtang gipabiling magpakilimos ang katawhan sa Marawi sa hinabang kintahay sa gobyerno.

Ang pinakasakit sa tanan, mas gihatagan pa niya og nag-unang prayoridad nga himuong military reservation ang 6,667.125 ektaryas nga kayutaan sa syudad taliwala sa grabeng kadaut. Nagpasabot kini nga nangandam na pud alang sa laing hugna sa pinatyanay imbes ipabarug-balik ang mga naguba sa gubat.
Ang Partido Komunista ng Pilipinas – North Central Mindanao Region, nagaawhag sa katawhang Moro nga hugot gunitan ang mga pagtulun-an ug hagit gikan sa maong katalagman. Una, kinahanglan hugot gunitan sa Bangsamoro ang ilang katungod nga ikulit ang dalan sa ilang paglambo. Ikaduha, ang katalagman sa Marawi ug ang pag-apruba sa BOL nag-abli og bag-ong yugto sa kasaysayan sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa katawhang Moro. Kinahanglang may hiniusa ug tino nga direksyon ang katag-katag nga mga armadong pagsukol. Ikatulo, labaw pa kaysa miagi, kinahanglang ilambigit ang rebolusyonaryong pakigbisog sa katawhang Moro sa tibuok-nasud nga rebolusyonaryong pakigbisog sa katawhang Pilipino. Kinahanglan makigtinabangay ang katawhang Moro sa lapad nga katawhang Pilipino aron pukanon ang rehimeng US-Duterte nga maoy naka-ingon sa katalagman sa Marawi.

Mabuhi ug ipadayon ang makasaysayanong rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa katawhang Moro!
Lumpagon ang rehimeng US-Duterte!

Kamatuoran luyo sa “kalingkawasan”