Kangatuan a Pamamdayaw kadagiti Pudno a Soldados ti Mannalon a Martir iti Mainit

Itagtag-ay ti Pambansang Katipunan ng Magbubukid-Ilocos Region ti nalabbaga a bandera tapno ipeksa ti naimpusuan a pannakipagladingit ken kangatuan a pammadayaw iti ipupusay ti dua a Nalabbaga a mannakigubat ti Bagong Hukbong Bayan (BHB) a nabanwar a nakiranget kadagiti pwersa ti 72nd Division Reconnaisance Company ti 54th IBPA idiay Mainit, Bontoc, Mt. Province idi Setyembre 28, nga uray iti kangitingitan ti pandemya ken kinarigat ti panagbiag ket awan-sarday nga agipatpatungpal ti Focused Military Operations.

Da Ernesto “Ka Ashley” Lucaben, Jr. manipud iti Purok Linggawa, Brgy. Pidpid, Sta. Cruz, Ilocos Sur ken ni Wilfredo “Ka Sapi/Jaz” Gaayon iti Mabaca, Balbalan, Kalinga ket annak ti mannalon a napatanur kas kasayaatan nga agtutubo tapno agserbi iti soldados ti mannalon ken umili. Kabilang da iti yunit ti BHB nga agipatpatungpal ti trabaho iti intar ti mannalon tapno tumulong a maisakad ti agraryo a rebolusyon ken ingato ti produksyon tapno rimbawan ti umun-uneg a kinarigat ti panagbiag ken ti kinakurang ti arayat ti rehimen Duterte kadagiti mannalon ita a pandemya. Agipatpatungpal da ti trabaho a medikal, edukasyon ken panag-organisa tapno mapabileg ti masa a mannalon a manglaban iti panagsaknap ti Covid-19 iti kaaw-awayan iti sango ti nakaro a panagbaybay-a ti rehimen. Kaniwas daytoy iti lablabiden ti. AFP-PNP ken NTF-ELCAC a dagiti kakadwa ti BHB ket agdakdakiwas kadagiti komunidad tapno mangperhuwisyo iti umili.

Da Ka Ashley ken Ka Jaz ket pagwadan nga agtutubo a mamnalon. Saan da a nagdudua a mangipaay ti pigsa ken saririt ti kina-agtutubo da tapno direkta a makipaset iti rebolusyonaryo nga armado a dangadang a mapangngeddeng a pamuspusan iti pannakagun-od ti pudno a reporma ti daga. Kas agtutubo, tinallikudan da ti tradisyunal a biag ken ambisyon ti gagangay a sibilyan tapno agserbi iti maidadanes a dasig babaen ti direkta a pannakipaset iti armado a rebolusyon. Kas marigrigat a mannalon nga agtutubo, mabalin da koma a sumrek laengen kas mabaybayadan a soldado, pulis wenno CAFGU ngem pinili da nga agserbi kas Nalabbaga a mannakigubat ti magungundawayan a dasig da nga awan ti kasukat na a sweldo, promosyon wenno aniaman a gunguna. Napasag dagitoy a kakadua a mangilablaban iti interes ken karbengan dagiti maidadanes a mannalon ken nailian a minorya iti Ilocos ken Cordillera, iti sango ti narungsot ken awan-sarday a gubat a represyon ti rehimen Duterte.

Sipupuso a bigbigbigen ti PKM-Ilocos ti panangibinglay da Ka Ashley ken Ka Jaz iti kabaelan da agingga iti panagidaton ti biag para iti armado a rebolusyon iti Ilocos ken Cordillera. Iti kaanoman, saan a maartapan ti mano man nga agkakasilap a medalya, agkakangato a promosyon wenno agkakadakkel a sweldo ken gunguna a maipapaay kadagiti pasista a gamat ti estado ti ipapaay ti maidadanes a mannalon ken umili a pammadayaw ken panangsappuyot iti BHB kas pudno a soldados da.

Saan man a marukod ti kadakkel ti pukaw ti mannalon iti panagmartir da Ka Ashley ken Ka Jaz, sigurado met nga ad-adu latta ti sumukat kadakuada a mannalon nga agtutubo a rumkuas tapno ituloy ken ad-adda pay nga iyabante ti demokratiko a rebolusyon ti umili.#

Kangatuan a Pamamdayaw kadagiti Pudno a Soldados ti Mannalon a Martir iti Mainit