Kapaslawan ang palaabuton sang rehimen US-Marcos Jr kaangay sang palpak nga paghari-hari ni Duterte

,

Ang Marcos-Duterte nga grupo nagarepresentar sang pinakamalain nga terano, pasista kag korap nga mga burukrata kapitalista sang nagahari nga sahi. Si Marcos Jr mismo isa ka kabalan nga nagpanubli kag nagapangpin sa 14 ka tuig nga diktadurya sang iya amay halin 1972 tubtob 1986. Ginatursi ang kasaysayan agud pahamoton ang garuk nga pangalan sang ila pamilya agud makaagom sang gahum kag poder.

Sa sulod sang anum ka tuig nga palpak nga paghari-hari ni Duterte, nag-antus ang pumuluyo sa tuman nga kapigaduhon, mataas nga presyo sang tanan nga mga balaklon samtang wala sang pagsaka sa sweldo sang mga mamumugon. Padayon nga ginlapas ang kinamatarung sang mga mamumugon nga magtukod sang mga unyon kag ginpadayon ang mahimuslanon nga kontraktwalisasyon agud padayon nga himuslan ang mga mamumugon.

Padayon nga nagalala nga krisis sang malakolonyal kag malapyudal nga nagahari nga sistima ang ginbilin sang teraniko nga rehimen Duterte nga naglubong sa pungsod sa tuman kadaku nga utang nga naglab-ot sa 12.7 ka trilyon ka pesos nga ang pumuluyo ilabi na ang mga mangunguma, mamumugon sa uma kag imol nga taga-syudad amo ang maga-abaga sa pagbayad paagi sa mataas nga buhis. Nangin lapnagon na ang korapsyon sa pagpanguna sang pamilya Duterte sa Bureau of Custom, Department of Health, BIR kag iban pa nga ahensya sang reaksyonaryo nga gobyerno upod na ang AFP/PNP.

Ginlubong ni Duterte ang pungsod sa tuman ka atrasado kag indi industriyalisado nga ekonomiya kag pagpadayon sang liberalisasyon sang ekonomiya sang mga imported nga produkto kag nagapabor sa dumuluong nga kapitalista nga indi maghatag sang buhis, manubo nga sweldo kag halos wala sang benipisyo sa mga mamumugon.

Padayon ang pagduging sang druga sa pihak sang masobra 30,000 ka tao ang napatay sa ngalan sang berdugo nga “war on drugs” ni Duterte. Segurado nga indi maresulba ang problema sa druga bangud ang pamilya Duterte amo ang mayor nga sindikato sang druga sa Pilipinas. Indi malipatan sang pumuluyo kon paano ginpalusot nila Pulong Duterte upod sa pila ka opisyal sang Bureau of Custom ang 6.4 bilyon ka pesos nga bili sang syabu nga tubtob subong wala sang nahimu nga imbestigasyon.

Panahon sa pag-atubang sa Covid-19 nga pandemya, ang rehimen Duterte ang may daku nga salabton. Tuman ang pagpabaya ni Duterte sa kaayohan sang pumuluyo sa baylo gingamit ang kakugmat agud mapa-idalum sa ila kontrol ang publiko. Talalupangdon man ang isyu sang korapsyon sa DOH nga naga-imbulbar sang bilyones ka pesos kag mismo si Duterte ang nagpugong nga ma-imbistigahan.

Pareho sang mga nagligad nga mga rehimen, halin pa sa US-Marcos Sr nga diktadura, paslaw ang plano sang US-Duterte nga rehimen nga wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan. Nagadamgo nga nagabugtaw ang tiraniko kag berdugo nga rehimen Duterte kag mersenaryo nga AFP/PNP nga mawasak ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa bilog nga pungsod paagi sa paglunsar sang dalagkuan nga operasyon militar, paggamit sang moderno nga armas kag sa bulig sang imperyalista nga US. Nagresulta lang ini sang lapnagon nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung kag ginkangil-aran sang pumuluyo.

Ginpasiguro ni Duterte ang peke nga kadalag-an ni Ferdinand “BBM” Marcos Jr paagi sa barahubal nga pagpangdaya sa resulta sang eleksyon gamit ang mga alipuris sa COMELEC kag automated counting machine nga ginapanag-iyahan ni Dennis Uy nga iya tao-tao. Si Marcos Jr ang magpadayon sa mga palisiya sang rehimen Duterte kag pareho sa nauna sini, maka-angkon sang kapaslawan kag kapalpakan.

Pareho sang iya amay kag sa iya ginbuslan, si Marcos Jr magatukod sang despotiko kag korap nga rehimen kag mangin masinulundon sa imperyalistang US kag China. Ipabilin niya nga mangin malapyudal kag malakolonyal ang pungsod sa idalum sa pagkontrol sang imperyalista nga pungsod, kakonsabo ang dalagku nga burgisya komprador kag dalagku nga agalon may duta.

Padayon nga maglala ang krisis sa pungsod. Wala untat nga pagtaas sang tanan nga presyo sang mga balaklon, mataas nga buhis, manubo nga sweldo kag halos wala sang benipisyo sang mga mamumugon. Ipabilin ni Marcos Jr ang nagalungtad nga palisiya nga kontra sa matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon, pagpabilin nga atrasado kag indi industriyalisado ang ekonomiya sang pungsod kag pagsalig sa imported nga kagamitan kag pundo. Maghatag ini sang ligwa para sa burukratiko nga korapsyon, lapnagon nga militarisasyon sa kaumhan kag kabukiran kag paglapas sa tawhanon nga kinamatarung.

Ang Marcos-Duterte nga grupo nagarepresentar sang pinakamalain nga terano, pasista kag korap nga mga burukrata kapitalista sang nagahari nga sahi. Si Marcos Jr mismo isa ka kabalan nga nagpanubli kag nagapangpin sa 14 ka tuig nga diktadurya sang iya amay halin 1972 tubtob 1986. Ginatursi ang kasaysayan agud pahamoton ang garuk nga pangalan sang ila pamilya agud makaagom sang gahum kag poder.

Naghatag ini sang dugang nga pagklaro kag rason agud usuyon sang pumuluyo ang dalan sang armado nga rebolusyon bilang ultimo nga solusyon sang nagaluntad nga problema sang pungsod Pilipinas. Ang ginalunsar nga pungsodnon demokratiko nga rebolusyon paagi sa armado nga paghimakas iya sang pumuluyo kag husto nga ginapamunu-an sang Communist Party of the Philippines (CPP). Isa ini ka makatarungan nga gera bangud nagadala ini sang interes sang pumuluyo ilabi na ang mga mamumugon kag mga mangunguma. May madalum kag hugot nga angut sa pumuluyo, amo ang nagapanguna nga rason kon ngaa indi malutos kag padayon nga nagalapad, nagabaskog kag indi mapunggan ang pagdaug sa palaabuton.

Dapat indi na pagtugutan sang pumuluyong Negrosanon nga magpadayon ang mahimuslanon kag mapiguson nga sistema sa idalum sang Marcos Jr nga rehimen. Kolektibo nga isulong ang armado nga paghimakas kag pangapinan ang interes sang pumuluyo asta matukod ang isa ka sosyedad nga hilway kag may pag-alalangay.

Kinahanglan man nga padayon nga maglunsar ang mga Pulang komander kag hangaway sang mga taktikal nga opensiba nga sarang mapada-ug, kag ma-angat ang halintang sang paghimakas halin sa istratihiko nga depensiba tubtob sa kadalag-an.###

Kapaslawan ang palaabuton sang rehimen US-Marcos Jr kaangay sang palpak nga paghari-hari ni Duterte