“Kaunlaran” sa ngalan ng terorismo

, ,

Nagpapatawa si Bgen. Norwyn Tolentino kung inaakala niyang magagawa nitong durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa lalawigan ng Quezon. Ang sinasabi niyang “gawaing pangkaunlaran” ay peke, gawa-gawa at pakitang-tao lamang sa mamamayan ng lalawigan upang pagtakpan ang di na mabilang na kaso ng mga paglabag sa karapatang pantao ng 201st Brigade, 85th IBPA at 59th IBPA sa nagdaang 6 na taon.

Ang pahayag na ito ni Tolentino ay mauugat sa kanyang desperasyon sa di matalo-talong Hukbong Bayan sa kabila ng kanilang superyoridad sa armas at personnel.

Habang pinalalabas ng NTF-ELCAC at ng AFP ang diumanong malasakit sa mga magsasaka, hindi naman kayang ikubli ng mga mersenaryong ito ang bahid ng dugo sa kanilang mga kamay at ang kawalang-galang ni malasakit sa uring magsasaka sa kanayunan na araw-araw nilang binubulabog at dinadahas ng mga sundalo.

Nakakahabag ang sinasapit ng mga magsasaka sa kanayunan na kapos at halos walang makain sa araw-araw habang walang habas pang ginigipit at pinaratangan ng mga gawa-gawang kaso.

Alam ng mga mamamayan ng Quezon ang katotohanan. Mismong ang mga karanasan nila sa kamay ng mga mersenaryo ng pasistang rehimeng Duterte ang maglalantad sa tunay na katangian at layunin ng mga militar. Nag-uunahan ang mga pasistang opisyal sa paramihan ng mga mapapasukong kinakaratulahan bilang mga kaanib at opisyal ng CPP-NPA-NDF upang makopong ng mga nasabing opisyal ang mga makukubrang salaping patong sa ulo ng bawat surrenderee.

Ito ba ang kaunlarang ibinabandilyo ng mga kapural sa malawakang paglabag sa karapatang pantao? Anong kaunlaran ang matatanaw kung ang mamamayan ay binabalot ng karahasan at panunupil?

Gayunpaman, ang lumalalang krisis sa ekonomya at pasismo ng estado ang siyang magtutulak sa mamamayan na mag-armas. Laging handa ang mga yunit ng NPA sa lalawigan para ipagtanggol ang inaapi’t pinagsasamantalahan. May tamang panahon ang paniningil sa lahat ng biktima ng pasistang karahasan ng estado. Asahan ng mga mamamayan ng Quezon na hindi malilimutan ng NPA ang krimen ng mga militar at mananatiling matatag sa harap ng terorismo ni Duterte at ng susunod na rehimeng tatalunton sa yapak ng tiranong rehimeng US-Duterte. ###

"Kaunlaran" sa ngalan ng terorismo