Kinahanglang batukan sa kabatan-onang Pilipino ang pasistang rehimeng US-Duterte ug tapuson ang imperyalistang pagpangawkaw ug pagpanggun-ub

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipino

(Mensahe para sa Kabataang Makabayan sa okasyon sa ika-55 nga anibersaryo niini ug sa ika-156 nga kasumaran ni Andres Bonifacio)

Ginapadangat sa Partido Komunista ng Pilipinas ang mainitong pagtimbaya sa liderato ug masang myembro sa Kabataang Makabayan (KM) sa okasyon sa ika-55 nga anibersaryo niini. Ginadumdum usab nato ang ika-156 nga kasumaran sa bayani sa mamumuong Pilipino nga si Andres Bonifacio.

Mahinungdanon nga mipapel ang KM sa lain-laing yugto sa rebolusyonaryong kasaysayan sa nasud sulod sa lima ka dekada. Tinuod gayud nga napamatud-an sa Partido ang KM isip pinakamasaligang kaabag sa pag-asdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan sa nasud.

Kaabag sa Partido ang KM sa pakigbisog niini sa sayong yugto sa Marxista-Leninistang ideolohiya, pagtul-id, pagpundar sa organisasyon, malukpanong propaganda ug pagpalihok sa masa ug pagtukod sa Bagong Hukbong Bayan. Mitabang usab kini sa Partido sa pagtukod ug pagpakaylap sa gubat sa katawhan sa tibuok nasud. Mipatuman kini sa pinakamahinungdanong tahas sa tago nga propaganda ug pag-organisa sa kabatan-onan ug mamumuo panahon sa balaod militar ni Marcos nga mipalagsik-balik sa ligal nga lihok protesta niadtong 1970. Misugakod ang kini isip usa sa sumbanan tago nga rebolusyonaryong organisasyon sa National Democratic Front (NDF) kung asa girepresentahan niini ang interes ug pangayo sa kabatan-onang Pilipino alang sa nasudnon-demokratikong kausaban.

Ang mga myembrong kabatan-onan ug intelektwal sa KM padayon nga nagsilbi isip lalum nga atabay alang sa pagbansay sa mga rebolusyonaryong proletaryong kadre ug pagrekluta og mga myembro sa Partido. Sa nangaging tuig, ang mga kadre nga gikan sa KM gibutang sa lain-laing natad sa rebolusyonaryong gimbuhaton. Daghang mga intelektwal ug mamumuong aktibista ang milihok uban sa Pulang manggugubat ug kadre gikan sa hut-ong mag-uuma ug katawhang minorya.

Giila sa Partido ang KM isip nag-unang kaabag sa gimbuhatong pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa katawhang Pilipino. Ilalum sa dayag nga pasistang tiranya ug terorismo sa estado sa rehimeng US-Duterte, ginapanawagan kini karon nga magsilbing usa sa rebolusyonaryong dugukan sa demokratikong pagsukol sa katawhan.

Kinahanglang sakmiton sa KM ang oportunidad nga miulbo gikan sa nagkagrabeng mga kundisyon sa nasud nga makita sa kawalay libreng edukasyon, kaylap nga kawad-on sa panginabuhian sa kabatan-onan, kawalay paglaum ug kadunot sa kultura. Kinahanglan nilang pukawon sa napuloan ka libo ang kabatan-onang Pilipino.

Kinahanglang bug-os nga ilunsad sa KM ang nasudnon-demokratikong propaganda sa han-ay sa mga kabatan-onang intelektwal ug sa masang kabus. Kinahanglang isalikway niini ang pasistang mga bakak sa rehimeng Duterte at ibutyag ang imperyalismo, pyudalismo ug burukrata-kapitalismo isip batakang problema sa katawhang Pilipino. Kinahanglang itudlo niini ang kanunay nga kamahinungdanon sa paglunsad sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog aron tapuson ang atrasado, madaugdaugon ug mapahimuslanong katilingbang semikolonyal ug semipyudal.

Gitakdo ang pagtukod sa KM sa kasumaran ni Andres Bonifacio nga malampusong nangulo sa katawhang Pilipino sa paglunsad og armadong rebolusyon batok sa kolonyalismong Spanyol. Gituyo kini aron ipadayon ang patriyotikong laraw sa pakigbisog sa katawhan alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan.

Kinahanglang ipadayon sa KM ang paglunsad sa anti-imperyalistang propaganda ug iasdang ang patriyotikong diwa sa kabatan-onang Pilipino. Sama ni Bonifacio, ang kabatan-onang Pilipino sa kasamtangan kinahanglang anaa sa unahan sa pagpanghingusog sa katawhang Pilipino alang sa tinuod nga nasudnong kagawasan.

Kinahanglang ibutyag sa mga aktibista sa KM ang kalambigitan tali sa dagkung langyawng kapitalistang interes ug sa mapanumpuong kampanya sa pasistang rehimeng Duterte. Kinahanglan nilang ibutyag ang mga dagkung kompanya sa mina, plantasyon, enerhiya, turismo ug uban pang proyektong pang-imprastraktura, lakip na ang mga dagkung langyawng bangko nga nagapundo ug nagapahimulos sa teroristang paghari ni Duterte. Kinahanglan nilang ibutyag kung giunsa pagpuga sa mga dagkung langyawng monopolyo kapitalista ug sa mga lokal nga burgesya kumprador ang bahandi sa nasud ug sa masang kabus. Kinahanglan nilang ibutyag kung giunsa pag-ilog sa mga dagkung langyawng korporasyon ug dagkung agalong yutaan ang yutang kabilin ug agrikultural sa masang mag-uuma. Kinahanglan nilang ibutyag ang mini nga deklarasyon sa reporma sa yuta ni Duterte nga nagahatag-dalan sa pagpangilog sa yuta gikan sa mga mag-uuma.

Kinahanglang hiusahon sa mga aktibista sa KM ang katawhan ug pagpalihok kanila sa paghunog sa pagpangawkaw sa nasudnong patrimonya ug kinaiyahan, ug sa pagpangawkaw sa atong kabukiran, kasapaan ug kadagatan. Kinahanglan nilang makighiusa sa lapad nga masa sa pagpahunong sa tanaang dagkung langyawng operasyon sa mina, plantasyon ug puno sa korapsyon nga mga proyektong imprastruktura. Kinahanglan nilang ibutyag ang interbensyong militar ug presensyang miltar sa US ug paunsa niini ginakontrol ang AFP ug PNP sa “kontra-insurhensiyang” operasyon aron sumpuon ang patriyotiko ug demokratikong pwersa sa nasud.

Kinahanglang labaw pang pakusgon sa KM ug sa kalihukang estudyante ug kabatan-onan ang nasudnon-demokratikong kalihukang propaganda. Kinahanglang planohon niini ang reproduksyon sa mantalaan sa Partido nga Ang Bayan ug sa kaugalingon niining mantalaan nga Kalayaan ngadto sa napuloan ka libo ug dal-on kini sa posibleng pinakadakung ihap sa tawo sa mga kampus, pabrika, komunidad sa kasyudarang ug mga baryo sa kabanikanhan. Kinahanglang regular nga magpagula ang KM ug mga tsapter niini og mga pamahayag kalabot sa nagadilaab nga isyung nasudnon ug lokal ug imprinta kini alang sa dinaghang distribusyon. Kinahanglang manguna ang KM sa liboan ka pagtuon ug diskusyon pareho sa dayag ug tago. Kinahanglang niining magmugna og laing mga porma sa propaganda nga sa masa sama sa senimana nga pagpasalida, kulturanhong pasundayag ug uban pa.

Ang mga aktibista kinahanglang magpadayon sa pagtabang sa labaw pang pagpakusog sa nasudnon-demokratikong kalihukang propaganda pinaagi sa pagmugna og mga tula, kanta, biswal ug graphic art, pasundayag sa kalsada, bidyu ug uban pa. Kinahanglang gamiton sa mga aktibista sa KM ang social media alang sa pagsangyaw sa nasudnon-demokratikong linya samtang nagabatok sa makadaut nga ultrademokrasya nga nagasangpot ngadto sa indibidwalismo ug disorganisasyon.

Kinahanlang tun-an, huptan ug ipatuhop sa mga aktibista ug kadre sa KM ang Marxismo-Leninismo-Maoismo ug labaw pa kining ipalambo ngadto sa lain-laing natad sa rebolusyonaryong gimbuhaton nga ilanggikalambigitan, lakip na ang paglunsad og katilingbanong pakisusi diha sa masa. Kinahanglang nilang imantala ang mga resulta sa ilang pagtuon isip pagpropaganda ug pagpakaylap sa Marxismo-Leninismo. Kinihanglan usab nilang awhagon ang mga iskolar gikan sa ilang han-ay nga idapat ang Marxismo-Leninismo sa ilang mga akademikong gimbuhaton isip pagbatok sa repormistang burges ug peti-burges nga mga impluwesya sa takuban sa postmodernismo ug uban pa.

Sa tibuok kalibutan, subling gipamatud-an sa kabatan-onan ang ilang bantugang pwersa sa progresibo ug demokratikong kausaban sa ilang dinaghang pagsalmot batok sa mga neoliberal nga mga palisiya ug korapsyon sa gubyerno nga nagpagrabe sa katilingbanong ekonomikanhong kundisyon sa katawhan.

Sa Pilipinas, kung asa paspas nga migrabe ang kundesyon ilalum sa rehimeng US-Duterte, ginapanawagang sa mga rebolusyonaryong aktibista nga dasigon ang kabatan-onang Pilipino ug ihiusa sila sa katawhan ngadto sa kusganong pwersa alang sa katilingbanong rebolution.

Tapuson ang pasistang rehimeng US-Duterte! Tapuson ang imperyalistang pagpangawkaw ug pagpanggun-ub! Iasdang ang nasudnon-demokratikong rebolusyon!

Kinahanglang batukan sa kabatan-onang Pilipino ang pasistang rehimeng US-Duterte ug tapuson ang imperyalistang pagpangawkaw ug pagpanggun-ub