Kinalastog ken Kinamauyong ti Kampanya a Panagpasurender ti AFP-PNP iti Umili ti Abra, Ilusyon a Mapaay ken Mangrubrob iti Pungtot ti Umili

 

Kabayatan nga ipanpanakkel ti Rehimen US-Duterte, AFP ken PNP ti ilusyon da iti kinaadu kano ti “simmuko a Nalabaga a Mannakigubat ken supporter ti NPA”, lallalo laeng a naawan ti pammati ti umili a Pilipino iti gubyerno ken pumingpinget da iti panangibutaktak ken pananglaban iti kinalastog ken pasismo na.

Iti probinsya ti Abra, amin nga inparang da a surrenderee ket dimmalan iti proseso ti panaglipit ken pammutbuteng. Daytoy ti ibilbilang da kas “balligi” iti panangpakapsut iti NPA.

Idi Oktubre 24, naipadamag iti social media ken radyo DZPA ti 10 a sibilyan a “nagsurrender” kano. Pinaayaban ti PNP-Abra ti 10 a sibilyan a residente ti Brgy. Naguillian ken Brgy. Sacaang , Sallapadan, a kairamanan ti maysa a lakay nga agtawen ti 81. Dagitoy ket pilit da nga inakusaran kas kameng ti Milisyang Bayan ken pasurenderen kabayatan nga iyaw-awis nga umawat da kano ti “cash grant” kas rebel returnee. Saan da a nagpirma iti ipappapirma ti PNP a dokumento. Pinaawid ida dagiti PNP ngem pinagsubli da manen idi Oktubre 28. Idi Oktubre 28, inala ti pulis dagiti 10 a sibilyan ken inpan ida idiay Camp Villamor. Gapu ta saan da a mapilit nga agsurender kas MB, inakusaran manen ti PNP kas aktibista isu a rumbeng laeng kano nga agsurender da. Naisango da iti heneral ti PNP a simmangpet iti probinsya kabayatan a pilit a maipapausar kadakuada ti kalugong ken maskara tapno kaluban kano ti ruprupa da sakbay nga agpalitrato da karaman dagiti opisyales ti LGU. Napwersa da nga agpalitrato ngem saan da nga inusar dagiti kallugong ken maskara tapno ipakita nga isuda ket inosente a sibilyan nga awan ti rumbeng nga ilimed da. Kabigatan na, naipablaaken kadagiti istasyon ti radyo ken social media nga isuda ket kameng ti milisyang bayan ti NPA a nagsurender.

Awan ti nagdumaan na daytoy a pasamak iti kapadasan dagiti kabataan ti Lacub a linipit met laeng ti militar tapno agsurrender kas NPA wenno supporter ti NPA. Maibilang ditoy ni Jenebeth Balicao, maysa a kabataan idiay Brgy. Buneg, Lacub a pwersaan nga inala ti 24th IB ken inpan da iti Battalion Headquarters idiay Lagangilang tapno aklonen nga isuna ket kameng kano ti Milisyang Bayan ti NPA. Kagiddan na daytoy nga akusasyon, pinilit da isuna nga agpirma iti maysa a dokumento tapno madalusan kano ti nagan na ken ikkan da iti kwarta tapno usaren kas pangsaywar ken pangawis iti dadduma pay nga agtutubo. Kalpasan ti mano a lawas, idi September 26, tallo nga agtutubo (Pinay Sabaway, Aldridge Kurt Bingcan ken Felicitas Rosario), manipud iti isu met laeng a baranggay ken agis-eskuela iti ASSIST-Bangued Campus, ti pinaayaban ti militar nga agnagan ti Sir Ben. Amin da ket naakusaran kas supporter ti NPA ken pilit a pinagpirma tapno madalusan met laeng kano ti nagan da. Paset met laeng ti pammadakes, pananggudua ken panang-intriga, inbaga ti militar nga ni Jenebeth kano ti nangted ti listaan ti nagnagan da.

Ti pilit ken peke a panagpasurender kadagiti sibilyan kas NPA wenno Milisyang Bayan, kas kameng ti rebolusyonaryo nga organisasyon ti umili wenno ligal ken progresibo nga organisasyon wenno kas aktibista ket pakakitaan iti kinadesperado ti AFP-PNP iti kontra insurhensya a kampanya nga inawagan na ti “Oplan Kapanatagan.” Iti daytoy minamauyong a kampanya ti AFP-PNP, naruay nga umili ti mabikbiktima iti pwersado a panagpasurender, panangisampa ti parparbo a kaso, illigal a panagaresto ken panangibalud. Al-allilawen da met laeng ti pasista nga amoda nga agbalballigi da.

Dagiti tattao a pwerpwersaen ti militar ken pulis nga agsurrender ket ordinaryo nga umili. Isuda dagiti umili a mangsagsagrap iti nangato a presyo dagiti gagatengen bayat a nagsuwek met ti presyo ti irik iti P7-8 laeng kada kilo. Isuda dagiti mannalon a biktima ti kalamidad a mapapaidaman ti tulong gapu iti pannakakurakot ti pondo para iti kalamidad. Isuda dagiti nailian a minorya a biktima dagiti makadidigra a proyekto dagiti dadakkel a kumpanya ti minas ken enerhiya. Imbes a sangoen ti turay dagiti parikut da, panagkurakot, militarisasyon, panagpasurender ti nangnangruna nga as-asikasoen ti gubyerno ken AFP-PNP.

Ti panangpwersa ni Duterte, AFP ken PNP a mangpasuko kadagiti inosente nga umili ket lalo laeng a mangrubrob iti unget da tapno ipinget nga irupir ti karbengan ken manglaban iti pasismo ken kinadamsak ti reaksyonaryo a gubyerno. Ti kumarkaro a ranggas, kagiddan met ti kumarkaro a kinarigat ti biag kas resulta ti kumarkaro met a krisis ti ekonomya iti sidong ti rehimen a US-Duterte, ket mangpagil-ayab iti saan a malapdan a panagabante ti rebolusyonaryo a tignayan tapno gud-oden ti pudno a panagbalbaliw.

PAAYEN TI OPLAN-KAPANATAGAN!
GIBUSAN TI DIKTADURA A TURAY TI REHIMEN US-DUTERTE!
SUMAMPA ITI NEW PEOPLE’S ARMY!

#abratoday
#bomboradyo
#cmnradiodzpa
#prwc

Kinalastog ken Kinamauyong ti Kampanya a Panagpasurender ti AFP-PNP iti Umili ti Abra, Ilusyon a Mapaay ken Mangrubrob iti Pungtot ti Umili