KM-Bikol: Limampung taon ng mapangahas na pagtatakda ng kasaysayan

Nakikiisa ang Kabataang Makabayan ñ Bikol (KM-Bikol) sa ika-50 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-MLM). Muling itinatag ang PKP bunga ng kapasyahan ng mga makabayang kabataan na panghawakan ang gabay ng Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM). Mula sa iilang nagtaguyod, umaabot na sa puu-puong libo ang kasapian nito ngayon.

Nagdiriwang ang KM-Bikol, kasama ng iba pang rebolusyonaryong pwersa at ng mamamayang Bikolano sa limang dekadang pagpupunyagi ng Partido. Malaki ang ambag ng kilusang kabataan upang maipagwagi ang demokratikong rebolusyong bayan laban sa imperyalismong US, burukrata kapitalismo, at pyudalismo. Mula sa pinakaabanteng seksyon ng mga anak ng bayan, ilinuluwal ang mga kadre at kasapi ng Partido na nagpapatuloy sa pagpupukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos ng malawak na hanay ng masa sa kalunsuran at kanayunan.

Bitbit ang kasiglahan ng isip at pangangatawan, mapangahas nilang sinusuong ang hamon ng pagpapanday ng pagtatayo ng demokratikong gubyernong bayan.

Sa kasaysayan, malaki ang papel ng sektor ng kabataan para maipagtagumpay ang mga makasaysayang kampanya laban sa pasismo, diktadurya at terorismo ng estado. Sa Sigwa ng Unang Kwarto, naipamalas ng sektor ng kabataan ang lakas ng pakikipagkaisa sa iba pang uring inaapi at pinagsasamantalahan. Gayundin, sa pagpapabagsak kay Estrada, naging instrumento ang pakikipagkapit-bisig ng kabataan sa iba pang sektor. Hindi kailanman tinalikuran ng makabayang kabataan ang panawagang tumindig para sa anti-imperyalista, anti-pyudal at anti-pasistang pakikibaka. Sa Kabikulan, naipamalas ang organisadong lakas ng kabataan ñ yugtu-yugto nang naitayo ang mga balangay ng KM sa ibaít ibang antas. Libu-libong kabataan ang nag-ambag at patuloy na lumalahok sa armadong pakikibaka.

Sa gitna ng hagupit ng pang-ekonomyang krisis, pinapatindi ng rehimeng US-Duterte ang pasismo at terorismo ng estado.

Hinahamon ng KM-Bikol ang kabataan na ialay ang talino, lakas at kapangahasan sa pagsusulong ng digmang bayan. Nararapat na tupdin ang tungkulin ng kabataan bilang Ikalawang Kilusang Pampropaganda at ilantad at labanan ang karahasan at kabulukan ng estado. Kinakailangang maging masigasig sa paglulunsad ng mga gawaing pampropaganda at pangkultura at sa pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa malawak na hanay ng kabataan at mamamayan. Kabataan, ipagtagumpay ang digmang bayan, sumapi sa BHB!

MABUHAY ANG IKA-50th ANIBERSARYO NG PKP!
MABUHAY ANG BAGONG HUKBONG BAYAN!
MABUHAY ANG PAMBANSANG NAGKAKAISANG PRENTE!
MABUHAY ANG SAMBAYANANG LUMALABAN!
MABUHAY ANG KABATAANG PILIPINO!
PAGLINGKURAN ANG SAMBAYAN, SUMAPI SA BHB!

KM-Bikol: Limampung taon ng mapangahas na pagtatakda ng kasaysayan