Kolektibo nga hublasan kag pamatukan ang gasgas nga iskema sang rehimen Duterte kag pangibabawan ang terorismo sang estado!

Mabaskog nga nagapanawagan ang National Democratic Front-Negros sa tanan nga mga rebolusyonaryo, mga demokratiko nga pwersa kag patriyotiko nga indibidwal sa Isla nga kolektibo nga hublasan kag pamatukan ang gasgas na nga eskima sang rehimen Duterte nga magpundar sang “rebolusyonaryo nga gobyerno” agud ligwaton ang atensyon sang publiko sa ila mga padihot kag hatagan sang dalan ang pagratsada sang bag-o nga konstitusyon para ipabilin ang iya nga kaugalingon sa poder.

Gamit ang iya ido-ido kag buang nga mga kakunsabo sa idalum sang Mayor Rodrigo Roa Duterte-National Executive Coordinating Committee nga panatiko, hayagan kag todo larga nga ginaduso sang sakon sa gahum nga rehimen ang iya kaugalingon nga adyenda nga magbalay sang isa ka pasista nga diktadura kag palawigon ang iya nga termino sa pagpungko gamit ang termino nga “revolutionary government” bilang pakuno-kuno.

Sa tunga sang kaakig kag kangil-ad sang pumuluyo bangod sa hugas kamot nga pagsabat sang berdugo nga rehimen sa nagasaka nga kaso sang Covid-19 kag ang serye sang brutal nga pagpatay kay kaupod Randall Echanis, Zara Alvarez kag madamu pa nga mga aktibista, wala-huya nga nagapatuman ang reakyunaryo nga estado sang mga nagahari nga sahi sa idalum sang rehimen Duterte sang mga kontra-pumuluyo nga mga patakaran kag mga polisiya nga nagaserbi lamang sa ila kaugalingon nga interes.

Tuman na nga nahamulag sa pumuluyo ang uhaw sa dugo kag inutil nga rehimen ni Duterte bangod imbes hatagan pagtamud paano tapnaon ang paglapta sang bayrus mas prayoridad sini ang paglunsar sang madinugu-on nga todo-gyera batuk sa pumuluyo, pagsabwag sang kakugmat kag sistematikong pagpang-atake sa panahon nga yara kita nagapangatubang sa nagalala nga krisis sa ikaayong lawas kag naga-usmod nga ekonomiya.

Pamatu-od diri ang halos Php 19 bilyon nga dugang nga pondo sa berdugo nga ahensya sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) nga amu ang nagapanguna sa pagpalapnag sang maitom nga propaganda, pagpang redtag sa mga lehitimo kag progresibo nga mga organisasyon kag mga kalakasan sa mga komyunidad.

Dugang sa malaba nga listahan sang rason kung ngaa nagakadapat nga dugmukon kag palayason sa poder ang pabaya, paantus kag pasista nga rehimen US-Duterte. Ilabi pa nga sa iya mismo pahayag naghalin sang Agosto 25, nga nagapangatubang siya subong sa malala nga kahimtangan pisikal bangod sa Barrett esophagus sini nga balati-an nga yara na nagahilapit sa “stage one cancer”. Nagapamatuod nga wala ini sang kapasidad nga mamuno kag indi na ini nagakadapat pa nga maglawig sa poder.

Napuno na ang katawhang Negrosanon kag bug-os nga pumuluyo sa butigon, traydor, korap kag berdugo nga paghari sang rehimen Duterte sa pungsod. Sa pihak sang mabangis sini nga pagpang-atake, indi magpadaug kag handa ang bug-os nga Negrosanon nga pangibabawan kag atubangon ang ano man nga mga padihot kag terorismo sang rehimen tubtob mapabayad kag mapalayas ang diktador nga nagahari-hari-an sa malakanyang! ##

Kolektibo nga hublasan kag pamatukan ang gasgas nga iskema sang rehimen Duterte kag pangibabawan ang terorismo sang estado!