Kolektibo nga tapuson kag dugmukon ang paantus kag tiraniko nga paghari sang US-Duterte nga rehimen!

Nagapakita nga wala sang kapasidad ang rehimen US-Duterte nga dumalahan ang pungsod. Sa pinakabag-o nga survey nga ginpaguha sang Social Weather Station (SWS), nakarekord ang Pilipinas sang 7.3 milyon nga Pilipino nga naga-eksperyensya sang tuman nga gutom sa nag-agi nga tatlo ka bulan.

Indi ini malipod bangud sa malapnagon nga mga protesta kag pagbuyagyag sang malapad nga hanay sang masang pigos nga nagademanda sang ayuda kag bulig sa reaksyunaryo nga gobyerno. Pamatu-od man diri ang ginhiwat nga inisyatiba kag protesta sang sektor sang mga drayber sang dyip diri sa Bacolod upod sa hanay sang mga imol nga taga-syudad sang nag-agi nga semana sa atubang sang daan nga city hall sang syudad nga nagapakalimos sa lokal nga panguluhan agud magpanawagan sang makamasa nga serbisyo kag ayuda.

Makabig na nga “record breaker” ang reaksyunaryo nga gobyerno ni Duterte halin sa pinakalawig nga militarista nga lockdown sini sa bilog nga Asya, sa tuman ka taas nga utang sini sa diin naglab-ot na sa masobra P9 trilyon, pinakamataas nga datos sa wala sang trabaho nga nagrekord na sa 27.3 milyon ka Pilipino kag wala tupong sa ka bangis kag berdugo sa diin indi magnubo sa 30,000 ka pumuluyo ang ginpamatay kag biktima sang EJK sa iya madinugu-on nga gyera kontra-pumuluyo nga ginalunsar.

Nagalaragway lamang ini sa inutil, pabaya, palpak kag pasista nga tikang sang tiraniko nga rehimen indi lang sa pagsabat sa problema nga dala sang pangkalibutanon nga Covid-19 pandemya kundi pati na sa nagalala nga kondisyon sosyo-ekonomiko sang pungsod dala sang pangkalibutanon nga krisis sang kapitalismo.

May pandemya man ukon wala, indi mapunggan ang pagtaas sang numero sang mga pamilya nga Pilipino nga imol kag ginagutom bangod nagapabilin nga atrasado ang ekonomiya bunga sang kawad-on sang matuod nga reporma sa duta, wala sang kaugalingon nga industriya, nagapadayon ang eksport nga oryentasyon kag nagasandig sa pag-import kag lubong sa tuman ka dako nga utang ang pungsod.

Ginhublasan sang pandemya ang kawad-on sang ikasarang sang paantus nga rehimen Duterte nga magdihon sang komprehensibo nga tikang sa pagsabat sini. Dugang nga naga-igod sa malala nga gutom kag kapigaduhon ang pumuluyo ilabi na nga nagalala ang kontra-pumuluyo nga mga patakaran nga ginapatuman sang rehimen US-Duterte sa pungsod, wala-kabulusgan nga korapsyon kag pagbulsa sang pondo halin sa kaban sang pumuluyo kag traidor nga pagsungka kag pagbaligya sang kinatamarung, rekurso kag soberanya sang pungsod sang iya mga imperyalista nga amo.

Dugang pa, kabutigan lang ang pahayag sini nga magresign sa pagkapresidente sa tunga sang indi matapna nga korapsyon sa idalum sang iya panggobyerno bangod pagpaniplang lamang ini agud kuha-on ang simpatiya sang pumuluyo.

Ginahangkat sang NDF-Negros ang rehimen Duterte nga tumanon ang ginhambal sini nga magbuya na siya sa iya posisyon. Dapat niya ini nga buhaton indi lang bangod sang iya pagka-inutil apang bangod tuman na nga naga-antus ang pumuluyo sa iya pagpabaya, korap, traidor kag berdugo nga paghari sa pungsod.

Subongman, nagapanawagan ang NDF-Negros sa tanan nga rebolusyonaryo nga pwersa kag bug-os nga pumuluyo nga kolektibo kag ubos-kusog nga maghimakas agud mapataas ang halintang sang makatarunganon nga pungsodnon demokratiko nga rebolusyon agud mapabayad kag mapalayas ang paantus, kawatan kag tiraniko nga rehimen US-Duterte sa poder kag agud maangkon ang hustisya para sa malapad nga pumuluyo.###

Kolektibo nga tapuson kag dugmukon ang paantus kag tiraniko nga paghari sang US-Duterte nga rehimen!