Kondenahin at papanagutin ang rehimeng Duterte sa ginawa nitong mga pagpaslang at pagdakip sa mga lider ng mga progresibong grupo sa Timog Katagalugan!

Kasama ng sambayanang Pilipino at ng mga mamamayan ng rehiyon, mariing kinukondena ng National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog (NDF-ST) ang isa na namang karumal-dumal at madugong kabanata sa buhay ng mga aktibista at tagapagtanggol sa karapatang pantao sa bansa na ginawa ng mga mersenaryo at pasistang tropa ni Duterte na AFP at PNP.

Sa partikular, tahasang kinukondena ng NDFP-ST ang madugong insidente ng mga pamamaslang at pag-aresto sa mga kilalang progresibong lider, organisador, at tagapagtaguyod at tagapagtanggol sa karapatang pantao sa Timog Katagalugan na isinagawa ng mga tropa ng nga AFP at PNP IV-A (PNP-CALABARZON) kaninang madaling araw ng Marso 7, 2021. Ang isinagawang sabayang reyd sa mga bahay at opisina at ang pamamaslang sa mga progresibong lider at karaniwang sibilyan sa rehiyon ay kahalintuad sa madugong Sychronized Enhanced Military and Police Operations (SEMPO) sa ilalaim ng Oplan Sauron na naunang pinatupad ng PNP at AFP sa Isla ng Negros noong 2018 at 2019 at nitong magtatapos ang 2020 sa Capiz, Panay kung saan 9 na mga katutubong Tumandok ang pinaslang at marami ang hinuli sa pamamagitan ng mga gawa-gawang kaso at pagtatanim ng ebidensya.

Ayon sa aming nakalap na balita, pinaslang ng pinangsanib na tropa ng PNP IV-A at AFP sina Manny Asuncion, pangkalahatang kalihim ng Bagong Alyansang Makabayan ng Cavite (BAYAN-Cavite), sina Melvin Dasigao at Makmak Bacasno na mga lider ng Kasiglahan, Kapatiran at Damayan para sa Kabuhayan, Katarungan at Kalayaan (SIKKAD-K3 na isang lokal na balangay ng KADAMAY sa Kasiglahan Village, Montalban, Rizal. Pinaslang din ang mag-asawang sina Ariel Evangelista at Chai Lemita Evangelista ng Barangay Calayo, Nasugbu, Batangas. Ang mag-asawa ay istap ng Ugnayan ng mga Mamamayan Laban sa Pagwawasak ng Kalikasan at Kalupaan (UMALPAS KA) sa Nasugbu, Batangas. Bukod sa limang nabanggit, mayroon pang apat na pinaslang sa Rizal na hindi pa napapangalanan.

Lumilitaw na 9 ang kabuuang napaslang ng PNP Region IV-A at AFP sa madugo nitong operasyon laban sa mga lider ng progresibong kilusang demokratiko sa rehiyon.

Samantala, pinagdadakip naman sa kanilang mga bahay at opisina sina Esteban Mendoza, Vice President ng Organized Labor in Line Industries and Agriculture (OLALIA), Nimfa Lazanas ng KAPATID-ST at Mags Camoral na tagapagsalita ng BAYAN-Laguna. Mayroon pang tatlong dinakip sa probinsya ng Rizal na hindi pa napapangalanan.

Ayon din sa balita, bukod sa anim na hinuli sa probinsya ng Laguna at Rizal, may siyam (9) na bahay din ng mga lider, isa sa Batangas at walo sa Rizal, ang nireyd at tinaniman ng mga armas at pasabog ng mga operatiba ng PNP at AFP. Mabuti na lamang at wala sa kani-kanilang tahanan ang mga nabanggit na siyam na lider at nakaligtas sa pagtatangkang panghuhuli sa kanila ng mga pasistang tropa ni Duterte na talamak at bihasa sa pagtatanim-ebidensya.

Isinagawa ng AFP at PNP ang mga pamamaslang at pagdarakip sa mga kilalang progresibong lider dalawang araw matapos ipahayag ni Duterte ang panibago na naman niyang kautusan sa AFP at PNP na “pagpapatayin” ang mga NPA at balewalain ang anumang usapin ng karapatang pantao. Ginawa ni Duterte ang kautusan sa kanyang talumpati sa Cagayan de Oro City noong Marso 5, 2021 kaugnay sa pagsisimula ng implementasyon ng 16.1 Bilyong pondo para Barangay Development Program (BDP) ng NTF-ELCAC o katumbas ng 20 Milyong pondo ng BDP sa kada isa sa diumanong “822 NPA Free Barangays”.

Ang pangyayaring ito na naganap sa loob lamang ng isang araw ay maituturing na pinakamadugo at pinakamalawak na crackdown na sinapit ng mga progresibong organisasyon at ng ligal na kilusang demokratiko sa rehiyon sa kamay ni Duterte matapos bumagsak ang kapangyarihan ni Marcos at ang madugong pangyayari sa Mendiola Massacre noong Enero 1987 sa panahon ni Corazon C. Aquino.

Lalo lamang inilantad ni Duterte ang kanyang pagiging desperado dahil sa kabiguan nitong papanghinain ang mga protestang bayan at armadong paglaban ng sambayanan sa kanyang naaagnas na rehimen. Ibinubunton ngayon ni Duterte ang kanyang bangis at terorismo sa mga ligal at di-armadong organisasyon na naghahangad lamang ng tunay na panlipunang reporma, mabuting paggugubyerno at kasaganaan para sa lahat ng Pilipino Inilalantad lamang ni Duterte ang kanyang karuwagan at labis na pagkatakot sa tumbayan sa pamamagitan ng madugong kautusan para paslangin ang mga kilala at prominenteng lider ng mga progresibong organisasyon at malupit na supilin ang lehtimong pagkilos ng sambayanan para sa kanilang kagalingan, kabuhayan at makataong karapatan.

Hanggat nanatili sa kapangyarihan si Dutere marami pang buhay ng mga dukha at inaapi ang mawawaldas. Maraming mga batang mauulila at inosenteng makukulong dahil sa kawalan ng budhi at kaluluwa ni Duterte at ng kanyang mga pribadong goons na PNP at AFP. Masasawata lamang ang kalupitan at kultura ng impyunidad ng pasistang rehimeng US-Duterte sa pamamagitan ng puspusan at determinadong pakikibaka ng sambayanang Pilipino upang likhain ang panibagong daluyong ng kilusang masa na magpapatalsik sa kapangyarihan ng korap, traydor, kriminal at mamamatay taong si Duterte.

Nagkakamali si Duterte na masisindak niya ang taumbayan sa pamamagitan ng karahasan at terorismo ng estado. Papalitan ng matinding galit, pagkamuhi at maigting na paglaban ng taumbayan ang kanyang kahaharapin. Sa bawat patak ng dugo na magmumula sa katawan ng isang api at pinagsasamantalahang Pilipino , libong sugat naman ang lalatay sa katawan ng rehimeng Duterte. Sa patuloy at walang patumanggang karahasan at terorismo ni Duterte laban sa kanyang mga mamamayan, lalo lamang pinabibilis at pinalalalim ang hukay na paglilibingan ng kanyang tiwali, brutal at teroristang gubyerno at ibayong pinabibilis ang pagkakaagnas ng nabubulok na sistemang malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino.

Lalong itinutulak at hinihikayat ni Duterte ang taumbayan na pumaloob sa malawak na kilusang lihim at sumapi sa New People Army para isulong ang Demokratikong Rebolusyon ng Bayan. Sa bawat paglawak at paglakas ng armadong rebolusyon ng mamamayang Pilipino ay siya namang unti-unting paghina ng kapangyarihan ng reaksyonaryong estado hanggang sa tuluyan na itong magapi at madurog at halinhan ng kapangyarihan ng uring anakpawis at iba pang demokratikong uri’t saray na pinagsasamantalan sa lipunang Pilipino. Tinatawagan namin ang lahat na sumapi sa NPA at sa mga alyadong organisasyon ng NDFP at bigyan ng katarungan ang kanilang kaapihan sa pagsusulong ng armadong pakikibaka at lahat ng anyo ng rebolusyonaryong paglaban sa kanayunan at kalunsuran. ###

Kondenahin at papanagutin ang rehimeng Duterte sa ginawa nitong mga pagpaslang at pagdakip sa mga lider ng mga progresibong grupo sa Timog Katagalugan!