Kondenahon kag batuan ang pagpang-atake sa kabuhi kag duta sang Tumandok

,

Mabaskog nga ginakundenar sang NPA-Mt. Baloy Command ang wala kaluoy nga pagmasaker sa siyam kag pag-aresto kag paghunong sa 16 ka tumandok nga mangunguma sang Tapaz kag Calinog sang nagligad nga petsa 30 sang Disyembre 2020 sang terorista nga tropa sang AFP kag PNP. Gamit ang balibaron nga may search warrant kag butang-butang nga kaso nga mga NPA o suporter sila sang NPA basta na lang nga gin-utas ang ila kabuhi kag gindingot ang kinamatarung sa proseso sang hustisya para pamatud-an ang ila pagka-inosente.

Indi mga katapu sang NPA o anuman nga armado nga yunit sini ang mga biktima. Sila mga ordinaryo nga mga mangunguma nga ang solo nila nga krimen amo ang pagpanindugan para pangapinan ang duta sang kamal-aman batuk sa pagpanglanggab sang 3ID, PA, makahalalit nga megadam, NGP kag iban pa nga proyekto nga nagaguba sa ila pangabuhian kag kapalibutan. Bangud sini madugay na nga tinuig nga wala untat ang militarisasyon sa ila mga komunidad kag hasta subong nagapabilin ang presensya sang militar paagi sa ila mga RCSP para tapnaon ang ila matarung nga demanda. Ini man ang rason ngaa sila ang masami nga gina-target sang wala untat nga red tagging kag pagpamahug sang estado kag militar antes sila ginpangdakup kag ginpatay.

Sa ila kapaslawan nga papason ang NPA kag rebolusyonaryo nga kahublagan sa sentral panay, huramentado nga ginkasa ang OPLAN ARVAK nga operasyong SEMPO (sychronized enhanced military and police operation) sang mersenaryo nga tropa sang AFP kag PNP ni Duterte para atakehon ang mga inosente nga pumuluyong tumandok nga wala sarang inugbato magluwas sa binangon nga ginagamit sa pagkaingin sang duta sang ila kamal-aman para may ipakaon sa ila nga mga pamilya. Makahalanusbo para sa mga pamilya kag himata sang mga biktima nga indi na nila makaupod ang ila pinalangga sa pagsaulog sang bag-ong tuig kag lampas pa. Pinakamapait nga batyagon nga mismo sa ila luyo ginpatay ang ila bana, ginikanan kag suod nga mga himata.

Hugot kami nga nagapakig-unong sa kalisod sang mga tiayon, ginikanan, pamilya kag himata sang mga biktima. Amon man ginabayaw ang amon mga armas tanda sang pagpasidungog sa mga napukan nga masa nga tubtob sa ulihi nila nga ginhawa wala nagluhod sa kaaway. Sa pumuluyong mangunguma, indi magkahadlok. Ibaylo ang kasubo sa kaisog kag ipadayon ang pagpakigbato. Padabdabon ang dumot batuk sa kaaway para pangapinan ang duta kag kabuhi batuk sa pasista nga rehimeng US-Duterte kag iya nga mersenaryong pulis kag militar.

Nagapanawagan kami sa tanan nga maki-pumuluyo kag makibanwahanon nga pumuluyo nga magbuylog para paslawon ang tuyo sang kriminal, pabaya kag pasista nga rehimeng Duterte nga pahipuson ang nagahimakas nga pumuluyo. Bukas sa pagbaton ang hublag kag NPA sa tanan nga may pumuluyo nga 18 anyos, maayo ang panglawason, wala sang kriminal nga rekord kag handa nga makig-away batuk sa mapintas kag malupigon nga rehimen. Lakip na yadtong wala sang pasilungan nga pumuluyo nga ginabiktima sang binuang nga pagpanglagas kag pamatay sang mga ahente sang estado. Paagi lamang sa armado nga paghimakas Maagum naton ang matuod nga hustisya kag kahilwayan.

Hustisya para sa ginmasaker kag ginpangdakup nga mga tumandok nga mangunguma!
Pangapinan ang kabuhi kag duta sang kamal-aman!
Ibagsak ang Rehimeng US-Duterte!

Kondenahon kag batuan ang pagpang-atake sa kabuhi kag duta sang Tumandok