Kundenahin ang paggamit ni Parlade sa HR worker ng Quezon para siraan ang CPP-NPA!

,

Mariing kinukundena ng MGC-NPA ST ang pagpaparada ni Antonio Parlade, NTF-ELCAC at 2nd IDPA kay Gng. Genelyn Dichoso bilang tropeo sa diumanong sumukong “mataas na ranggong opisyal” ng CPP-NPA sa Quezon. Ito’y isang malaking palabas para ibayong patindihin ang panggigipit at intimidasyon sa mga human rights defender sa rehiyon na tinik sa lalamunan ng mamamatay-tao at kriminal na rehimeng Duterte.

Hindi mapapawalang-saysay ang pagiging lehitimo at makatwiran ng paglaban ng mamamayan para ipagtanggol ang karapatang tao dahil lamang sa pagpapagamit ni Dichoso sa ginagawang demonisasyon ng NTF-ELCAC at ni Parlade sa mga progresibong organisasyon at kritiko ng rehimen.

Kailan man ay hindi mapasusubalian ang katumpakan ng pakikipaglaban ng mamamayan ng anumang paglulubid ng kasinungalingan ng kakarampot na opurtunistang nasilaw sa inasukalang pangako ng NTF-ELCAC na tumalikod na sa interes ng mamamayan na minsan nilang pinaglingkuran para ipreserba ang mga sarili. Ang humahabang listahan ng krimen ng mersenaryong militar laban sa mamamayan ay palagiang magpapaalala sa masa at mga kaanak ng mga biktima ng terorismo ng estado na makatarungan ang makibaka laban sa isang mapaniil na sistemang panlipunan.

Laging ipapaalala sa mamamayan ang brutal na pagmasaker sa limang sibilyan sa Baras, Rizal noong Disyembre 17, 2020, ang brutal na pagpaslang sa siyam na aktibista noong Marso 7, 2021 na nakilalang Bloody Sunday gayundin ang maraming pinaslang na mga magsasaka at manggagawa sa ngalan ng “anti-komunismo at anti-terorismo.”

Kinukundena rin ng MGC ang demonisasyon ni Parlade sa CPP-NPA sa kanyang pagsasabi na poprotektahan nila si Gng. Dichoso mula sa diumano’y “pagganti ng CPP-NPA.” Malinaw sa taumbayan na kabulastugan ang pahayag na ito. Tanging mga armadong pwersa lamang ng AFP-PNP at sagadsaring kaaway sa uri na may mga utang na dugo sa bayan ang lehitimong target ng pamamarusa ng hukbong bayan.

May pagkakataon pa si Dichoso at ilang kakarampot na itigil at talikuran na ang kanilang mga anti-mamamayang aktibidad at tuloy-tuloy na magpagamit sa mersenaryong AFP at NTF-ELCAC sa pang-uupat ng isang madugong anti-komunistang maramihang pagpatay. Hindi malayong matulad sila sa sinapit ng mga nauna nang nagpagamit sa mersenaryong AFP at PNP, na matapos pakinabangan at lumipas na ang silbi ay nilikida din ng militar at pulis sa bandang huli.

Paulit-ulit na itinuturo ng kasaysayan na palaging madilim ang haharaping kapalaran ng lahat ng mga reaksyunaryo at masugid na lumalaban sa interes ng masang api’t pinagsasamantalahan. Tatamasahin nila ang pagkamuhi at itatapon sila ng masa sa basurahan ng kasaysayan.###

Kundenahin ang paggamit ni Parlade sa HR worker ng Quezon para siraan ang CPP-NPA!