Kundenahin ang pagpaslang sa magsasaka sa Escalante, Negros

Translation/s: English

Kaisa ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mamamayang Negrense at buong sambayanang Pilipino sa pagkundena sa rehimeng Duterte na pumaslang noong Martes kay Jose Jerry Catalogo, upisyal ng National Federation of Sugar Workers.

Pinagbabaril si Catalogo ng pinagsususpetsahang mga ahente ng estado bandang alas-5 ng umaga noong Hunyo 23. Nang pinatay ay nagpapakain siya ng kanyang kalabaw sa labas ng kanyang bahay sa Baranga Paitan, Escalante City, Negros Occidental. Bago ang insidente, napaulat na ipinaiilalim sa pagmamanman si Catalogo.

Upisyal si Catalogo ng NFSW. Ang pagpatay sa kanya ay bahagi ng sistematikong atake ng rehimeng Duterte laban sa NFSW na paulit-ulit na binansagan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) ng rehimen bilang “prenteng organisasyon” ng PKP.

Noong Hunyo 9, arbitraryong inaresto ng mga pwersa ng estado si Gaspar Davao, isa ring organisador para sa NFSW, sa Cadiz City ng parehong prubinsya. Noong 2018, isinagawa rin ng rehimen ang masaker ng siyam na myembro ng NFSW sa Sagay na naggigiit ng kanilang karapatang bungkalin ang tiwangwang na lupa para may makain.

Layunin ng pagpaslang kay Catalogo na takutin ang masang magsasaka sa gitna ng tumitinding pampulitika at sosyo-ekonomikong ligalig sa buong bansa. Ipinatupad ang mga ito sa panahong minamadali ng pasitang rehimeng Duterte ang pagsasabatas ng Anti-Terror Bill na naglalayong supilin ang aktibismo, patahimikin ang mga panawagang patalsikin si Duterte, at alisin ang oposisyon laban sa kanyang planong magtatag ng lantarang pasistang diktadurya.

Kundenahin ang pagpaslang sa magsasaka sa Escalante, Negros