Kundenahin at labanan ang matinding pambansang crackdown ng rehimeng US-Duterte sa ilalim ng ATA 2020 — NDF-Bicol

Mahigpit na kinukundena ng NDF-Bikol ang magkakasunod na iligal na pag-aresto kina Jenelyn Nagrampa-Caballero, barangay kagawad ng Brgy. San Isidro, Nabua Camarines Sur at kasapi ng Gabriela Women’s Partylist, at Pastor Dan San Andres, tagapagsalita ng Karapatan Bikol at pari ng UCCP. Sila ang mga unang biktima ng panunugis ng rehimeng US-Duterte sa rehiyon matapos nitong isabatas ang Anti-Terrorism Act of 2020.

Bago pa man ang pagsasabatas ng ATA, nakararanas na ng iba’t ibang tipo ng paglabag sa kanilang mga karapatang tao ang libu-libong pwersang patriyotikong lumalaban sa mga pasista at neoliberal na patakaran ng rehimen. Unang binalaan ng DILG si Nagrampa-Caballero na bumitiw sa pagiging kasapi ng isang ‘teroristang organisasyon’ noong Oktubre 3, 2019. Gawa-gawang kaso rin ang sinampa laban sa pitong lider-masa, na nagsasangkot sa kanila sa isang orkestradong engkwentro ng AFP at PNP na naganap noong nakaraang taon sa Bato, Camarines Sur. Matapos ang ilang linggo ng buwan ding iyon, pinaslang din ng mga berdugong death squad ng AFP at PNP sina Nelly Bagalasa, Ryan Hubilla at Nephtali Gonzales, mga tagapagtaguyod at tagapagtanggol ng karapatang tao sa rehiyon.

Sa tangkang mangibabaw ang saywar at disimpormasyon, minomonopolisa rin ng pasistang estado ang masmidya. Hinahawakan ng militaristang burukrasya sa leeg ang mga institusyon ng midya. Tahasang dinarahas at isinasailalim sa matinding paniniktik, sarbeylans at panghaharas ang kanilang mga kagawad na maagap mag-ulat ng mga paglabag sa karapatang tao.

Hindi lamang mga karapatang tulad ng pagpapahayag ng saloobin at pagtuligsa sa gubyerno ang inaatake ng ATA. Tinatanggal nito maging ang karapatan ng mamamayang mag-isip nang kritikal, magdesisyon para sa kanyang sariling kagalingan at idikta ang kurso ng kanyang sariling kinabukasan. Inaatake ng ATA ang likas na katangiang bumalikwas, tumuklas, mag-isip nang labas sa kahon at magrebolusyon na siyang pundasyon ng modernong sibilisasyon at ugat ng lahat ng pag-unlad na tinatamasa ng kasalukuyang henerasyon.

Sadyang itatakwil ang ATA hanggang sa internasyunal na komunidad. Katumbas ng batas na ito at iba pang kahalintulad nito ang ilang libong hakbang paatras para sa sangkatauhan. Binabaluktot at binubura nito ang lahat ng naipagtagumpay ng ilang salinlahing nangahas mag-isip at humakbang pasulong – ang mga mamamayan sa buong daigdig na walang sawang linabanan ang rasismo, seksismo, kapitalismo at lahat ng mukha ng diskriminasyon at pagsasamantalang humahadlang sa pag-unlad ng daigdig sa kabuuhan. Kinakaladkad ng pasismo ni Duterte ang lipunang Pilipino sa kalagayang kasing-atrasado ng pinakamadidilim na yugto ng kasaysayang sumalaula at bumansag sa paglaban bilang terorismo, sa sariling pagpapasya bilang krimen at sa mga rebolusyonaryo bilang mga erehe.

Hindi kriminal sina Nagrampa-Caballero, San Andres at lahat ng mga progresibo, patriyotiko maging mga rebolusyonaryong tinutugis ng pasistang estado. Hindi terorismo ang maghangad ng maayos na buhay at makabuluhang pagbabagong nagsisilbi sa nakararami, ipagtanggol ang karapatan at lumaban upang tiyaking matatamasa ngayon at ng susunod na henerasyon ang kanilang mga kalayaang sibil. Wala sa estado, gaano man ito kalulong sa hungkag nitong lakas, ang pagpapasya at kapangyarihan. Anuman ang gawin ni Duterte, nasa kamay ng mamamayan ang kapangyarihang baguhin ang kanilang kalagayan, pabagsakin ang sinumang nagbabalatkayong pinunong humahadlang sa kanilang karapatang mabuhay nang matiwasay at durugin ang isang sistemang hindi na nagsisilbi sa kanilang interes.

Lagi’t lagi, kaisa ng mamamayang Pilipino ang NDF-Bikol sa paglaban para ipagtanggol ang kanilang buhay at kagalingan. Kasabay ng sambayanan ang buong rebolusyonaryong kilusan sa pagtugon sa hamong pigilan at biguin ang lahat ng pagtatangkang iinstitusyunalisa ang pagsikil sa mga karapatan. Sa tanglaw ng Partido, handa ang rebolusyonaryong kilusang pamunuan ang paglaban ng mamamayang Pilipino tungo sa pagbigo ng batas militar hanggang sa pagtatayo ng estadong tunay na magsisilbi sa mamamayan.

Palayain sina Jen Nagrampa, Pastor Dan San Andres at lahat ng mga bilanggong pulitikal!
Hustisya para sa lahat ng biktima ng terorismo ng estado!
Masang Bikolano, magkaisa at pabagsakin ang rehimeng US-Duterte!
Lumahok sa digmang bayan, palayain ang sambayanan!

Kundenahin at labanan ang matinding pambansang crackdown ng rehimeng US-Duterte sa ilalim ng ATA 2020 -- NDF-Bicol