Kundenahin at papanagutin ang rehimeng US-Duterte at NTF-ELCAC sa pagpaslang kay Dandy Miguel, lider-unyonista at tagapagtanggol ng karapatang pantao!

Kasama ng buong hanay ng mga manggagawa at mamamayan sa rehiyon ng Timog Katagalugan, ng pamilya at mga kaibigan, mariing kinukundena ng Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU-NDF-ST) ang ginawang brutal na pagpaslang ng berdugong NTF-ELCAC, militar at kapulisan kay Dandy Miguel. S’ya ang ikalawang tagapangulo ng Pagkakaisa ng mga Manggagawa sa Timog Katagalugan (PAMANTIK-KMU), halal na kasapi ng pambansang konseho ng Kilusang Mayo Uno at pangulo ng unyong Lakas ng Nagkakaisang Manggagawa ng Fuji Electric Phils (LNMFEP-OLALIA-KMU).

Sariwa pa ang tumilamsik na dugo sa katawan ng siyam na aktibistang minasaker ng pinagsanib na operasyon ng mga berdugong NTF-ELCAC, PNP-CIDG sa pangunguna ng SOLCOM at PNP-CALABARZON sa tinaguriang Bloody Sunday nang patraydor na patayin si Dandy Miguel noong Marso 28, 2021 pasado alas otso ng gabi sa madilin na bahagi ng kalsada sa Asia-1 Main Rd, Brgy. Canlubang, Calamba City habang papauwi galing sa pinagtatrabahuhang pagawaan sa loob ng Carmelray Industrial Park. Tinapos ang kanyang natatanging buhay ng walong tama ng punglo mula sa baril ng mga berdugo na tumagos sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan.

Kaisa ang RCTU-ST ng kanyang pamilya sa paghihinagpis at paghahangad ng hustisya. Nagpupuyos sa galit at paghihimagsik ang buong hanay ng mga manggagawa hindi lamang sa mga kasaping unyon ng PAMANTIK-KMU kundi ng buong kilusang manggagawa sa Timog Katagalugan dahil sa ginawang karumaldumal na pagpaslang sa isang pinagpipitagan at huwarang lider manggagawa.

Tigmak ng dugo ng mga aktibistang pinaslang sa buong bansa na tinatakan ng mga berdugo na “kaaway ng estado” ang kamay ng mga elemento ng NTF-ELCAC, ng PNP at ng AFP. Humahalakhak at nagpipyesta ang mga berdugo sa bawat aktibistang kanilang pinapaslang. Ang dugong dumanak sa kinitil na buhay ni Dandy Miguel ang siya mismong regalo ng berdugong PNP at AFP sa kaarawan ng kanilang mamamatay-taong among si Duterte.

Malinaw ang mala-demonyong hakbangin ng NTF-ELCAC sa pangunguna ng berdugong Heneral Parlade at ng mamamatay-taong Task Force. Isa itong Duterte Death Squad (DDS). Tulad ng ginawa sa iba pang aktibistang kanilang pinaslang sa buong bansa, una nilang i-reredtag at iuugnay sa NPA ang mga lider at ang kanilang organisasyong kinabibilangan. Tatakutin ang kanilang mga pamilya sa iba’t-ibang maruming kaparaanan gaya ng pogpo-post sa social media, pagtetext sa kanilang celfone, pagpunta sa kanilang bahay, pagkausap at pagbabanta sa kanilang pamilya at matapos ang isang panahon na hindi nila kayaning takutin ay isasagawa ang pamamaslang sa paraang summary execution o extra-judicial killing (EJK) kagaya ng ginawa kay Dandy Miguel.

Si Dandy Miguel at ang PAMANTIK-KMU ay una nang ni-red-tag ni Heneral Parlade ng NTF-ELCAC, ng SOLCOM at ng PNP-CALABARZON na diumano ay rekruter at legal front ng CPP-NPA. Noong nakaraang taon, nagkampo at inagaw ng isang yunit ng 202nd Brigade ng Philippine Army sa ilalim ng 2nd ID ang opisina ng mga manggagawa sa Barangay Hall ng Pulo sa Cabuyao. Ito ay pinangangasiwaan ng PAMANTIK mula sa proyektong ipinatayo ng Anakpawis Partylist noong 2005.

Ayon sa PAMANTIK, habang isinusulong ng kanilang organisasyon ang adbokasiya at kampanya para sa interes at kagalingan ng masang manggagawa, patuloy ang walang pakundangang paninira sa kanila ng mga elemento mula sa pulis at militar. Ang mga di nagpatinag ang siyang sinampahan ng mga gawa-gawang kaso at sa bisa ng mga minanupakturang mga search warrants ay hahalughugin ang kanilang mga bahay, tatamnan ng mga “ebidensya” para balutan ng ligalidad ang pag-aresto at pagmamaslang batay sa gasgas na kwentong “nanlaban.”

Kasabay ng brutal na pagpatay kay Dandy Miguel, ginastusan pa ng mga militar ang paglalagay ng mga kabaong sa Boy Scout Circle, Quezon City at sa EDSA Guadalupe Bridge sa Makati City na hayagang nire-red-tag at binabantaan ang mga aktibista at lider manggagawa sa gagawin nilang panunugis at pagpatay.

Walang ibang layunin ang pagpatay kay Dandy Miguel kundi ang lumikha ng matinding takot sa hanay ng manggagawa at sa kanyang organisasyong kinaaniban lalo na at sukdulan na ang kahirapang dinaranas ng mga manggagawa sa ilalim ng palpak na pamamalakad ng korap, pasista at kriminal na si Duterte.

Isang mahusay na lider manggagawa si Dandy Miguel na inihandog ang panahon at buhay para sa pagsusulong ng mga kagalingan at interes ng kanyang uring pinaglilingkuran. Bilang pangulo ng unyong LMNFEP-OLALIA, matagumpay niyang pinamunuan at pinangunahan ang katatapos nilang Collective Bargaining Agreement (CBA) na naipagtagumpay sa gitna ng ipinatutupad na lockdown dahil sa pandemya. Pinangunahan din niya ang pagsusulong ng kampanya ng manggagawa para sa pagkakamit ng makabuluhang dagdag-sahod, ng kampanya para sa regularisasyon at laban sa kontraktwalisasyon, at kampanya laban sa mga ipinatutupad na neoliberal na patakarang mapaminsala sa kabuhayan ng masang manggagawa at mamamayan.

Ayon sa KARAPATAN-TK, katangi-tangi ang dedikasyon at malasakit ni Dandy Miguel kung saan bago siya brutal na pinaslang ng mga berdugong militar at kapulisan, isa sya sa pinakamabilis at pinakamaagang nag boluntir na maging paralegal sa pag-aasikaso sa mga bangkay ng mga biktima na kabilang sa siyam na pinatay noong Marso 7, 2021 na tinaguriang “Bloody Sunday.” Partikular niyang pinangunahan ang pag-aasikaso sa mag-asawang Lemita-Evangelista na pinaslang noong araw ding iyon ng Linggo. Samantala, noong Marso 15, sinamahan pa nya ang mga kaanak ng biktima sa Commission on Human Rights (CHR) upang magsampa ng kaso laban sa mga pulis at militar na nagsagawa ng madugo at brutal na pagpatay sa 9 na mga aktibista at iligal na paghuli sa 6 pang iba sa iba’t ibang bahagi sa Timog Katagalugan.

Halos labing-anim na taon ang nakalilipas matapos ang pamamaslang kay Diosdado “Ka Fort” Fortuna, tagapangulo noon ng PAMANTIK-KMU, pinaslang din si Dandy Miguel. Pareho silang pinaslang ng mga di-kilalang indibidwal habang pauwi sa kanilang mga tahanan, sakay ng kanilang motor, parehong sa lungsod ng Calamba. At kapareho rin ng naging buhay at pakikibaka ni Fortuna, niyakap din ni Miguel ang kanyang pagiging tagapangulo bilang misyon para sa kanyang kauri hanggang sa kanyang huling hininga.

Dapat na singilin ng uring manggagawa at buong sambayanan ang kinamumuhiang rehimeng US-Duterte sa lahat ng krimen nito sa mamamayang Pilipino – ang pampulitikang panggigipit, malawakang pamamaslang at pagdukot sa mga aktibista at iligal na pang-aaresto at pagpiit sa bisa ng mga gawa-gawang kaso. Gayundin, dapat panagutin ang pasistang rehimen sa pinakapabaya, kakaunti, at nakamamatay-sa-mamamayan nitong pagtugon sa pandemya at sa matinding kahirapan sa bansa.

Sa bulok na sistema ng hustisya sa bansa, walang maaasahan ang sambayanang katarungan para sa mga biktima ng mapaniil na rehimen. Kaya walang ibang inaasahan ang mga manggagawa na tutulong at gagawa ng mga hakbanging makatarungan at paniningil para sa hustisya kundi ang tunay na hukbo ng mamamayan, ang NPA bilang pangunahing tagapagtanggol ng mga manggagawa, mga magsasaka at iba pang aping sektor ng lipunan.

Mabilis na kumukulo ang napipintong pagsabog ng galit ng mamamayan laban sa pasista, mandarambong, pabaya, pahirap at mamamatay-taong rehimeng US-Duterte. Kinakailangang kagyat na aktibong pangunahan ng mga manggagawa ang pagmumulat, pagpapakilos at pag-oorganisa hindi lamang ng sariling hanay kundi sa lahat ng sektor at aping uri ng lipunan. Kailangang puspusang labanan at gapiin ang pananalasa ng mamamatay taong bayrus sa Malacañang na pumatay at papatay pa ng libu-libong mamamayang Pilipino!

Muli nating ipinanawagan sa lahat ng mga aktibista at lider manggagawang may seryosong banta o pinagbabantaan ang buhay ng mga berdugong militar at mga kapulisan na buong puso kayong tatanggapin ng hukbong bayan at mga rebolusyonaryong masa sa lahat ng larangan at sonang gerilya. Sa ganitong paraan ay mabibigo ang pasistang estado na sansalain ang kilusang masa at paslangin ang mga progresibong lider at mga aktibista sa mga kabayanan at kalunsuran. Sa pag-anib sa NPA, magkasamang kakamtin ang hustisya at katarungang panlipunan sa mabilis na hinaharap.

HUSTISYA PARA KAY DANDY MIGUEL AT SA IBA PANG BIKTIMA NG PAMAMASLANG AT PANDARAHAS NG REHIMENG US DUTERTE!

SINGILIN AT PAGBAYARIN ANG MGA BERDUGONG MILITAR AT KAPULISAN SA KANILANG WALANG HABAS NA PAMAMASLANG SA MGA AKTIBISTA AT LIDER MANGGAGAWA!

LABANAN AT BIGUIN ANG PASISMO NG ESTADO! ISULONG ANG DEMOKRATIKONG REBOLUSYON NG BAYAN HANGGANG SA TAGUMPAY!

Kundenahin at papanagutin ang rehimeng US-Duterte at NTF-ELCAC sa pagpaslang kay Dandy Miguel, lider-unyonista at tagapagtanggol ng karapatang pantao!