Kundenaren ti pammutbuteng ken panagranggas ti militar iti Mt. Province!

 

Makikaykaysa ti Cordillera People’s Democratic Front (CPDF-Mt. Province) iti umili iti panangkundenar iti pammutbuteng ken panagranggas dagiti pasista a tropa ti Estado iti Mt. Province.

Iti sidong ti nasurok maysa a bulan nga operasyon dagiti nadumaduma a yunit ti Armed Forces of the Philippines ken Philippine National Police (AFP-PNP) iti Besao, Sagada, Bauko, Tadian, Bontoc ken kadagiti kabangibang da a munisipyo, agsisinumbangir dagiti kaso ti panaglabsing iti karbengan-tao — pammutbuteng, panangliplipit, iligal a panag-aresto, indiscriminate firing wenno panagpaputok uray awan ti target, panagbomba, panagkampo iti uneg ti ili, panangiparit kadagiti umili nga umaway ken aganup, panagrugit iti aglawlaw, panangperdi kadagiti mulmula, ken dadduma pay.

Palalo met laeng ti panangiwaragawag dagiti pasista a tropa ti fake news ken black propaganda kontra iti rebolusyonaryo a tignayan. Kas pangarigan ti napasamak nga extortion activities idiay Sagada nu sadinno nga inusar da ti nagan ti NPA-Mt. Province ngem ti kinapudno na ket dagiti ahente ti Estado ti akin aramid kadagitoy.

Rumbeng nga ibutaktak, kundenaren, ken labanan iti amin a tukad ken pamuspusan dagitoy a nayon nga mangilumlumlom kadatayo a mannalon ken Kaigorotan iti rigat, peggad, ken nailian a panangidadanes.

Pudno a panggep

Saanen a mailibak ti AFP-PNP a ti pudno a panggep ti Oplan Kapanatagan, daytoy madama nga operasyon, ken dagiti kagiddan na a civic-military operations ken barangay assembly ket ti panagserrek dagiti dadakkel, ganggannaet, ken makadadael a proyekto.

Ti pannakabukel kadagiti Task Force to End Local Communist Armed Conflict (TF-ELCAC) ket panangipuersa kadagiti umili ken local government unit nga agparintumeng kadagiti nasao a proyekto ken kadagiti kakumplot da nga agturturay a dasig.

Panggep na met laeng ti panagrebbek iti nainkalintegan a panaglaban ti umili. Siasinno man ti sumupyat ket mabirngasan a kas “terorista” wenno “NPA supporter”.

Us-usaren da ti pondo ti umili tapnu pakanen dagiti agop-operasyon a tropa. Ar-aramaten da met laeng dagiti lokal a personahe tapnu mangallilaw ken mangallukoy kadagiti lumablaban nga umili.

Idiay Besao, tatta laeng a naammoan ti umili a naiserreken dagiti ramit para iti konstruksyon dagiti hydropower plant ti BIMAKA Renewable Energy Development Co. (BREDCO) a makaapektar iti 10 a barangay ti nasao a munisipyo.

Daytoy ket kalpasan a sauren dagiti ahente ti Estado ti panangala iti free, prior, informed consent (FPIC) dagiti maapektaran a tribu ken ili.

Agtultuloy latta ti operasyon ti dadduma a proyekto a kas iti 14-megawatt hydropower plant ti HEDCOR a nanggamgam iti ansestral a kadagaan ken danum ti umili ti Bauko ken Sabangan, ken ti aplikasyon para iti nalawa a minas ti Cordillera Exploration Co. Inc. wenno CEXCI idiay Bauko, Besao, Sabangan, Sadanga, Sagada, ken Tadian, ken idiay Abra, Benguet, Ifugao, ken Ilocos Sur.

Pinabutngan met laeng ti AFP-PNP ti umili babaen iti field operations ken panagpatayab iti drone ken recon plane tapnu i-“clear” ti erya iti presensya ti New People’s Army (NPA).

Kasilpu daytoy iti civic-military operations kas iti panagserrek ken panagkampo dagiti Community Support and Peace-keeping Team (CSPT) iti uneg ti il-ili a nalawag nga panaglabsing iti Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Kaudian a kaso ti panagkampo dagiti CSPT iti ansestral a kadagaan ti tribu a Pidlisan ken dadduma pay nga ili idiay Sagada.

Nainkalintegan a gubat para iti nainkalintegan a kappia

Daytoy a pananggundaway ken panangidadanes ti panggep a punasen ti gubat nga irusrussuat ti rebolusyonaryo a tignayan nga idadauluan ti Communist Party of the Philippines (CPP).

Awan sabali a salsalakniban ken ilablaban ti CPP-NPA nu di ti pudno nga interes ti maidaddadanes ken magungundawayan nga umili. Paset na daytoy ti panangsupyat, panangdusa, ken panaglaban kadagiti makadadael ken kontra-umili a gandat a kas iti BREDCO, HEDCOR, ken CEXCI.

Kadagiti napalpalabas a labanan iti baet ti AFP-PNP ken NPA, makitkita met ti pudno a kagagalad dagitoy nga armado a pwersa.

Idi Setyembre idiay Aguid, Sagada, napaay ti naranggas nga operasyon ti 50th Infantry Battalion isu nga inwaragawag da nga adda kanu inmula ti NPA a land mine. Nabayag metten a napaneknekan a command-detonated dagiti eksplosibo nga us-usaren ti NPA. Nayon na pay, awan ti inusar nga eksplosibo ti NPA-Mt. Province idiay a taktikal nga opensiba.

Panaglabsing latta iti karbengan dagiti umili ti sungbat ti AFP-PNP iti panakapaay ti operasyon da. Inturong da ti unget ken pungtot da kadagiti umili babaen iti panagbomba iti aglawlaw, panangiparit nga umaway ken mapan aganup dagiti umili, panagtiliw iti armas a pang-anup ti maysa a sibilyan, kasta met ti pammutbuteng a nu siasinno man ti agpaserrek ken agpakan ti NPA ket maawagan a terorista ken mamulta.

Idi met Oktubre idiay Suquib, Besao, kalpasan ti nabiit a labanan iti baet ti AFP-PNP ken NPA, awan-sarday a nagpaputok dagiti pasista a tropa babaen ti riple ken armored personnel carrier (APC) iti kabambantayan, kataltalunan, ken kagargardenan ti erya nu man pay awan ti nalawag a target da. Adda 15 mannalon ken hardinero nga y-Sagada a tiniliw da iti uneg ti 3-4 oras. Adda met laeng ti dua nga y-Catengan a trabahador iti kalsada nga inaresto da ken binirngasan nga NPA gapu laeng ta narugit kanu ti itsura da. Kas iti napasamak met laeng iti Sagada, imparit da nga umaway dagiti umili iti nasurok lima nga aldaw. Saan da pay a napnek ta binadekkan da ti adu a mula a nateng idiay Ampacao erya. Dagitoy nga aramid ti pasista nga AFP-PNP ket nalawag a panangipaidam iti karbengan ti umili nga agbirok ti taraon ken pangkabiagan.

Kabigatan na, nangitennag ti innem a bomba ti panggubat nga eroplano da iti uneg ti maysa nga oras. Malaksid iti panangpataud iti buteng, ania ngata ti epekto daytoy kadagiti ayup, pasturan, paggapoan ti danum, ken taltalon/garden nga binomba da?

Daytoy aya ti AFP a rumbeng a pagtalkan ti umili (AFP You Trust)? Daytoy aya ti PNP nga agserbi ken mangsalaknib (To Serve and Protect)?

Ngarud, rumbeng a datayo a mannalon, mangmangged, ken Kaigorotan ket agtignay ken agkaykaysa para iti panangiyabante ti demokratiko a rebolusyon ti umili iti panangidaulo ti CPP.

Bayat nga al-allukoyen tayo dagiti maidaddadanes ken magungundawayan a kakailian tayo, masapul met laeng nga ibutaktak ken labanan dagiti narugit ken naranggas a taktika ti reaksyunaryo nga Estado ken dagiti armado a pwersa na tapnu buraken ti panagkaykaysa ken nainsigudan nga urnos iti Mt. Province ken Cordillera.

Nairut a karit met laeng daytoy para iti lokal a gubyerno iti Mt. Province a tumakder para iti karbengan ken pudno a pagimbagan ti pagserserbian da a kakailian.

Saan a ti CPP-NPA ti kabusor ti umili iti Mt. Province. Ti kabusor tayo ket daytoy a sistema a mangparparigat iti biag ken ti reaksyunaryo nga Estado nga agserserbi kas protektor ti daytoy.

Labanan ti Oplan Kapanatagan!
Iyabante ti demokratiko a rebolusyon ti umili!
Kaigorotan, lumaban! Rebolusyon kayet!

Kundenaren ti pammutbuteng ken panagranggas ti militar iti Mt. Province!