Labanan ang pagraratsada ng pakanang “cha-cha” para palawigin ang pananatili ng dinastiya sa pulitika ni Duterte

Read in: English

Tinutuligsa ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagtutulak ng mga alipures ni Duterte ng pag-amyenda sa konstitusyong 1987 na bahagi ng iskema para panatilihin ang dinastiyang pulitikal ni Duterte.

Dahil higit 500 araw na lamang ang nalalabi sa kanyang termino, minamadali ni Duterte ang pagpapagulong ng kanyang mga plano. Ang iskemang charter change ay inilunsad kahapon sa isang resolusyong inihain sa Senado na nais ipatawag ang isang constituent assembly at sa pahayag ng mga upisyal ng Mababang Kapulungan ng intensyong isama sa adyenda nito ang charter change.

Kung pagbabatayan kung paanong kamakailan ay minadali ang mga hakbang ni Duterte sa Senado at Mababang Kapulungan, mayroong mataas na posibilidad na ang charter change ay mairaratsada gamit ang kanyang supermayoryang kontrol sa sunud-sunurang kongreso.

Hangad ng naghaharing pangkatin na amyendahan ang konstitusyong 1987 para mapatagal pa si Duterte sa pagkapangulo sa tabing ng mga probisyong pangtransisyon o tanggalin ang resktriksyong nagbabawal sa kanya na tumakbo sa ikalawang termino. Sumasakay ang bulok na mga pulitiko ni Duterte para sa makasariling layuning palawigin ang kani-kanilang termino para mabigyan sila ng mas mahabang panahon na magkamal ng yaman at kapangyarihan.

Layon din nilang isulong ang ganap na liberalisasyon sa ekonomya para tanggalin ang mga restriksyon sa konstitusyong 1987 para pahintulutan ang dayuhang mga kapitalista na makapagmay-ari ng 100% sa lupa at mga negosyo sa bansa. Ang ganap na liberalisasyon ay magbibigay sa mga dayuhang malalaking negosyo ng buong karapatan na dambungin ang rekursong natural at tao ng bansa.

Ang ganap na liberalisasyon ng konstitusyon ng Pilipinas ay pangakong ibinigay ni Duterte kay US President Donald Trump noong 2017 kapalit ng mas malaking suportang militar sa madugong anti-komunistang “war of terror” ng rehimeng Duterte. Sa pagsusulong ng charter change, matitiyak ni Duterte ang mas maraming fighter jet, drone, helikopter, bomba, rocket at iba pang kagamitang pandigma mula sa US para paigtingin ang kanyang malupit at kahindik-hindik na gera laban sa mamamayan.

Nais din ng mga pasista ang charter change para baguhin ang bill of rights at tanggalin ang unibersalidad ng karapatang-tao sa konstitusyon. Layunin nitong bakbakin ang demokrasyang burges at bigyan ang estado ng walang-hanggang kapangyarihan para supilin ang karapatan ng mamamayan sa tabing ng pangangalaga sa “pambansang seguridad.”

Dahil hindi mabilang at napakasasamang ng krimen na ginawa habang nasa pwesto, dahil sa pagsusuko ng patrimonya ng bansa at soberanyang pang-ekonomiya, at dahil walang-kabusugang pagkagahaman sa yaman at kapangyarihan, higit na natatakot si Duterte na lisanin ang Malacañang sa 2022 at harapin ang posibilidad na humarap sa kriminal na pagsasakdal at pagkulong dahil sa maramihang pagpaslang, korupsyon at pagtataksil.

Nananawagan ang PKP sa mamamayang Pilipino na kagyat na kumilos para labanan ang iskemang charter change ni Duterte para panatilihin ang kanyang pampulitikang dinastiya. Nananawagan kami sa lahat ng demokratiko at patriyotikong pwersa na magkaisa at magbuo ng isang nagkakaisang prente at matatag na tutulan ang mga iskemang ito. Dapat nilang labanan ang mga tangkang patahimikin sila gamit ang Anti-Terror Law.

Nananawagan ang PKP sa mamamayan na pag-ibayuhin ang pagiging mapagmatyag at tutulan ang iba pang dinastikong iskema ni Duterte kabilang ang pagdedeklara ng “rebolusyonaryong gubyerno” para magtatag ng isang pasistang diktadura at mga pagsisikap para tiyakin ang eleksyong 2022 para maipamana ang trono sa kanyang simpasista, sing-ambisyosa at hayok-sa-kapangyarihang anak na babaeng si Sara.

Hinihimok ng PKP ang mamamayang Pilipino na pigilan ang “chacha” ni Duterte. Dapat nilang paalingawngawin ang kanilang kagyat na panawagan para makaligtas sa pandemya at malubhang krisis sa eknonomya. Dapat nilang tutulan ang “chacha” at isulong ang pagtataas ng sahod, ayudang pangkagipitan sa ekonomiya, trabaho, libreng bakuna, libreng testing at pagpapagamot sa mga tinamaan ng Covid-19, kanselasyon ng mga utang ng magsasaka, at pagsuspinde sa planong magpataw ng bagong mga buwis.

Labanan ang pagraratsada ng pakanang "cha-cha" para palawigin ang pananatili ng dinastiya sa pulitika ni Duterte