Lagutin ang tanikala ng imperyalista at pasistang pang-aapi! Isulong ang digmang bayan at kamtin ang tunay na kalayaan!

Ginagapos ng rehimeng US-Duterte ang mamamayang Pilipino. Kinikitil nito ang lahat ng mga kalayaan at karapatang ipinaglaban ng taumbayan mula pa sa panahon ng sinaunang Pilipinas. Sa isang iglap, binabaliktad at sinasalaula niya ang lahat ng naipanalong pakikibaka ng mamamayan para sa soberanya ng bansa. Ngayong huwad na araw ng kalayaan, panata ng bawat mamamayang naghahangad ng kalayaang magpunyagi at higit pang palakasin ang kanilang paglaban upang makamit ang tunay na kalayaan.

Patuloy na umiiral, at higit pa ngang lumalalim, ang mga batayan para lahatang-panig na isulong ng mamamayan ang kanilang paglaban upang lumaya mula sa imperyalismo, burukrata kapitalismo at pyudalismo. Batid ng sambayanang bawat isa sa papalit-palit na mukha ng reaksyunaryong gubyerno ay pawang nagtangkang ibuyangyang ang pambansang rekurso para sa dayuhang pandarambong sukat hanggang sa ipagkaloob ang mga soberanong teritoryo mabigyang-lugod lamang ang kanilang mga among imperyalista.

Sa ilalim ni Duterte, sa papel lamang nagtatapos ang karapatan ng mamamayang Pilipino sa West Philippine Sea. Pinabayaan niyang dayuhang kapangyarihan ang mayor na humawak ng kontrol at pagpapagana sa mga yutilidad at rekurso sa naturang teritoryo. Walang itinirang puri at dignidad ang sabwatan ng reaksyunaryong gubyerno at mga imperyalista sa mamamayang naghangad lamang ng matiwasay na buhay at kabuhayan.

Ang pag-aasam ng mamamayang Pilipinong bumalikwas ay nasasalamin sa pagdaluyong ng armadong paglaban sa iba’t ibang bahagi ng bansa. Limang daang taon mula nang maipanalo ang labanan sa Mactan, patuloy na tumatangan ng armas ang mamamayan upang ipaglaban ang kanilang kalayaan at mga karapatan. Sa mga sonang gerilya at mga lugar kung saan mayroong naitayong binhi ng demokratikong gubyernong bayan, lumalaya ang mamamayan mula sa pyudalismo at tulung-tulong na nagpupundar ng ekonomyang nakaasa-sa-sarili. Ang kanilang mga grupong tulungan at kooperatiba ang sumalba sa kanilang mga komunidad at nakapagpaabot ng tulong sa mga sentrong bayan sa panahon ng matinding krisis sa pagkain. Silang mga dinusta at minaliit ng reaksyunaryong estado ang bumubuo at namumuno sa mga komunidad na higit na demokratiko at malaya.

Higit na pinagtitibay ang mamamayang Pilipino ng kanilang kolektibong karanasan at adhikaing lumaya mula sa pang-aapi at pagsasamantala. Ang limang daang taong pinanday na pagkakaisa ng mga naunang salinlahi hanggang sa kasalukuyang henerasyon ang muog na hindi kailanman matitibag ng mga pulpol at hungkag na reaksyunaryong tulad ni Duterte. Kasama ang buong rebolusyonaryong kilusan, patuloy na lalaban ang masang api’t pinagsasamantalahan. Sama-sama, masigasig nilang sasalubungin ang silay ng malayang kinabukasan.

Lumaban at lumaya!
Wasakin ang mapang-api at mapagsamantalang makinarya ng estado!
Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan!

Lagutin ang tanikala ng imperyalista at pasistang pang-aapi! Isulong ang digmang bayan at kamtin ang tunay na kalayaan!