Lapnagon nga peke kag pwersa nga pagpasurender, mahigko nga padihot sang AFP/PNP para sa wala-kabulusgan nga korapsyon

,

Read in: English

Nagasala ang mga ido ni Duterte nga mga katapu sang berdugo nga militar kag pulis kon paano ipabugal nga nagmadinalag-on kuno ang ila kampanya kontra-insurhensya sa isla sang Negros. Nagahimo sang indi na ma-isip kag pasulit-sulit nga kabutigan agud mahinabunan ang ila mga kapaslawan sa kontra-insurhensya nga kampanya, himo-himo nga engkwetro sa tunga sang AFP kag NPA, peke kag pwersahan nga pagpasurender sa kuno mga katapo sang NPA kag mga nagasuporta sa rebolusyonaryong kahublagan.

Bugtaw nga nagadamgo ang mga katapo sang mersenaryo nga AFP sa damlag lang, sa ila maitom nga padihot kag ginpabugal nga ang 63 ka mangunguma sa Brgy Sta Rosa, Murcia kag mga katapu sang asosasyon sang mangunguma sa Brgy Pilar sang Hinigaran nga ginpasundayag bilang mga nagasuporta sa rebolusyonaryong kahublagan ang nagsurender kuno kag gusto nga magbalik sa sabak sang reaksyonaryo nga gobyerno. Gingamit man sila agud madeklara sang ila Mayor nga persona non grata ang CPP-NPA-NDF sa ila lugar. Katuyuan sini nga ipakita nga naghuyang na kuno ang reboluyonaryo nga kahublagan sa Negros bangud wala na kuno ginasuportahan sang pumuluyo.

Ini nga pabalikbalik nga mga maitom nga propaganda batok sa rebolusyonaryo nga kahublagan isa ka obra-maestra sang matag-as nga opisyal sang AFP/PNP para ipakita nga may kadalag-an sa ila pagpamuno sa kampanya kontra-insurhensya sa isla sang Negros kag nagalagas nga mapataas ang ila ranggo. Nangin alagyan man ini sang ila pagpangawat kag indi katingalahan kon ngaa amu ini ka pursigido ang mga matag-as nga opisyal sang AFP kag LGU nga maghimo sang drama sa pagpasurrender sang mga mangunguma.

Kun sumahon ang tagsa ka magsurender may ara dapat pagabatunon nga P50,000 nga magahalin sa Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) bilang livelihood assistance kag P15,000 bilang immediate assistance nga magahalin naman sa Local Government Unit (LGU), sa banwa lang sang Murcia, ang 63 ka ginakabig nga mga surrenderee, dapat magabaton sang total nga P3,150,000 halin sa OPAPP kag P945,000 halin sa LGU. Apang sa aktwal, nagbaton lang ang mga ini sang tig-lima ka kilo sang bugas.

Indi na ini bag-o nga modus operandi sang mga matag-as nga opisyal sang AFP/PNP kag LGU nga ginagamit bilang instrumento kag ginatiplang ang pumuluyo agud makapangawat sa kaban sang gobyerno. Madamo na sang eksperyensya nga ang mga ginapasurender wala nakabaton sang kwarta nga dapat para sa ila bangud ginbulsa na sang mga korap kag sakon nga mga opisyal sang AFP/PNP kag LGU.

Ini ang rason kon ngaa indi magmadinalag-on ang ano man nga plano sang estado nga pagwasak sang rebolusyonaryo nga kahublagan. Napamatud-an na ini sa tanan nga kontra insurhensya nga programa sang reaksyonaryo nga goberno halin sadto kag tubtob subong sa panahon ni Duterte. Labi pa nga wala ini nagatumod sa pagsolbar sang ugat sang kapigaduhon tuga sang mala-kolonyal kag mala-pyudal nga sistema sang pungsod Pilipinas kundi kon paano magmanggad samtang ara sila sa poder.

Nagapadayon man ang paglapas sang tawhanon nga kinamatarung sang pumuluyo sa porma sang extra hudisyal nga pagpamatay, ilegal nga pag-aresto, pagtanum sang mga ibedensya kag pagpasaka sang himo-himo nga kaso, pag-torture, pagpang-strafing, pagpangbomba sa mga komunidad, pagpangsaka sang kabalayan kag pagpanguha sang mga kagamitan nga ila maluyagan kag kasapatan kag madamu pa nga porma sang tawhanon nga kinamatarung. Nagasabwag sang terorismo gamit ang AFP/PNP agud hadlukon ang pumuluyo, ihamulag kag indi magsuporta ukon makigbahin sa rebolusyonaryo nga kahublagan.

Ang plano sang tiraniko nga rehimen Duterte kag berdugo nga militar nga pahubsan ang suba, segurado nga magaagum lang sang kapaslawan bangud sila mismo ang nagatuga sang baha. Ang rehimen mismo ang nagatulod sa pumuluyo nga direkta kag indirekta nga magsuporta o mag-upod sa rebolusyonaryo nga kahublagan nga ginapamunuan sang Communist Party of the Philippines.

Sa mga patriyotiko nga rank and file nga katapu sang AFP/PNP nga natak-an na sa kagarukan sa sulod sang inyo hanay, inyo ipakita ang inyo ginsumpaan nga magserbisyo sang matuod-tuod para sa pumuluyo kag pamatukan ini paagi sa indi pagsunod sa mandu sang inyo opisyal. Ginahimo lamang kamu nga instrumento kag paon para sa ila personal nga interes. Bukas ang mga yunit sang NPA para sa inyo kun ang inyo nga katuyuan amu ang matuod-tuod nga alagaran ang pumuluyo.

Sa pihak nga bahin, ang NPA bilang matuod nga soldado nga ginapalangga sang pumuluyo, yara sa posisyon kag aktibo nga ginapakusog ang lima ka larangan sini sa Isla para sa labi pa nga pagpabaskog sang mga taktikal nga opensiba kag paghikot sang tatlo ka integral nga hilikuton sini agud i-angat sa mas mataas nga halintang ang pangmalawigon nga inaway banwa. Padayon ini sa paglunsar sang kampanya sa pagpataas sang produksyon sang pagkaon bilang pag-atubang sa krisis dala sang Covid-19 nga pandemya samtang aktibo sa pagsilot sa mga despotiko kag mapintas nga mga agalon mayduta kag pwersa sang estado agud maangkon ang rebolusyonaryo nga hustisya para sa mga biktima kag paglutos sa terorismo sang estado.

Ang obhetibo nga kahimtangan sa subong nagapabor sang pagpa-uswag kag pagkonsolida sang rebolusyonaryo nga kahublagan. Ang krisis sa ekonomiya amo ang nagatulod sa pumuluyo agud nga usuyon ang husto nga banas sa pagrebolusyon, mapataas ang halintang sang inaway banwa tubtob maagaw ang gahum politika sa pungsudnon nga lebel. Ang aton rebolusyonaryo nga gyera nga ginalunsar, isa ka makatarungan nga gyera bangud nagaserbe ini sa interes sang pumuluyo gani ila ini nga ginasuportahan.###

Mabuhay ang Masang Pigos!

Isulong ang armadong paghimakas tubtob sa kadalag-an!

Lapnagon nga peke kag pwersa nga pagpasurender, mahigko nga padihot sang AFP/PNP para sa wala-kabulusgan nga korapsyon