Limampung taon ng pagsusulong at pagpapalaya ng kababaihan at lipunan

Mahigpit na nakikipagkaisa ang Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan – Bikol (MAKIBAKA – Bikol) sa pagdiriwang ng ika-50 taon ng muling pagkatatag ng Partido Komunista Pilipinas (PKP). Saksi ang kanayunan at kalunsuran sa buong Pilipinas sa matapat na pagtangan ng Partido sa Marxismo-Leninismo-Maoismo upang matalas na isulong ang demokratikong rebolusyong bayan para sa pagpapalaya ng lahat ng uring inaapi at pinagsasamantalahan.

Sa ilalim ng pamumuno ng Partido, lumawak at sumulong ang organisadong lakas ng kababaihan sa pamamagitan ng tuluy-tuloy na pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos ng hanay ng kababaihan hanggang sa maitayo ang mga komiteng rebolusyonaryo sa ibaít ibang antas. Sa pagsibol ng mga organo ng kapangyarihan ng demokratikong gubyernong bayan, lalong tumitibay ang pagpupursige ng hanay ng kababaihan na gampanan ang pamumunoít pagpapatupad ng mga programang magsusulong ng mga demokratikong interes ng mamamayan.

Patuloy na sasalig ang MAKIBAKA sa pamumuno ng Partido sa tapat nitong hangaring ipagpatuloy ang makatarungang digma ng pagpapalaya. Sa lahat ng dako ng rehiyon, kumikilos ang mga kababaihang pulang mandirigmaít kumander upang patuloy na palawakin ang baseng masa, isulong ang rebolusyong agraryo at pataasin ang antas ng armadong pakikibaka. Masikhay ding ginagampanan din ang higit pang pagpapalawak ng kasapian ng Partido sa mga lokalidad, eskwelahan, pagawaan, upisina at sakahan.

Nakakawing ang paglaya ng kababaihan sa pagpapabagsak ng naghaharing-uri sa isang lipunang mapang-apiít mapagsamantala. Walang ibang aasahan ang hanay ng kababaihan at mamamayan kung hindi ang sariling pagpapasyang baguhin ang lipunan.

Kababaihan ñ tumindig, mangahas!
Ipagpatuloy ang makatarungang digma ng pagpapalaya!
Paglingkuran ang sambayanan, sumampa sa Bagong Hukbong Bayan!

Limampung taon ng pagsusulong at pagpapalaya ng kababaihan at lipunan