Limampung taon ng walang pag-iimbot na paglilingkod sa sambayanan

Ipinagbubunyi ng mga taong-simbahan sa ilalim ng Christians for National Liberation-Bikol (CNL-Bikol) ang ika-50 anibersaryo ng PKP-MLM. Nagsisilbing tanglaw sa mga taong-simbahan ang makauring gabay ng PKP sa pagsusulong ng rebolusyon para sa tunay na pagbabagong panlipunan, kalayaan at kapayapaang nakabatay sa katarungan.

Hindi lingid sa mga taong-simbahan ang bigat ng krus na pinapasan ng masang anakpawis at ang pangangailangan ng armadong rebolusyon upang pawiin ang kanilang paghihirap. Patuloy na yinuyurakan ng papet na estado ang mga karapatang-tao ng mamamayan para sa interes ng amo nitong imperyalista.

Tumitindi ang atake ng rehimeng US-Duterte sa malawak na hanay ng progresibo at demokratikong pwersang nangangahas tumindig laban sa pandarahas at panunupil ng estado. Kabilang dito ang atas na paslangin ng mga berdugong militar ang lahat ng taong simbahang tumutuligsa sa kanyang madugong kampayang kontra-maralita. Ngunit hindi magtatagumpay ang rehimen sa pagpapatahimik sa mga taong-simbahan at iba pang progresibong pwersa.

Tinatahak ng taong-simbahan ang landas ni Hesukristo bilang rebolusyonaryo sa patuloy na pakikipamuhay at paglilingkod sa masa. Naninidigan ang CNL-Bikol na ang boses ng mamamayan ay ang boses ng Maykapal.

Nananawagan ang CNL-Bikol sa lahat ng taong-simbahan na tumindig kasama ng sambayanang lumalaban. Sa gitna ng tumitinding krisis at atake sa buhay at kabuhayan, nararapat na higit na palawakin at palakasin ng taong-simbahan ang paglahok sa nagaganap na digmang bayan.

Taong-Simbahan, Dinggin ang Dalangin ng Sambayanan! Isulong ang Digmang Bayan!
Mabuhay ang ika-50 anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!
Paglingkuran ang sambayanan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Limampung taon ng walang pag-iimbot na paglilingkod sa sambayanan